Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuât Đức - Anh - Minh

Tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuât Đức - Anh - Minh: ... Ebook Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuât Đức - Anh - Minh

doc56 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1221 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty cổ phần giáo dục đào tạo và nghệ thuât Đức - Anh - Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong thêi ®¹i ngµy nay, nhiÖm vô ph¸t triÓn con ng­êi lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt, v× con ng­êi chÝnh lµ ®éng lùc vµ còng lµ môc tiªu h­íng tíi cña c¶ x· héi – mét vÊn ®Ò cã tÝnh chiÕn l­îc víi bÊt cø quèc gia nµo. Con ng­êi muèn ph¸t triÓn vÒ trÝ lùc, thÓ chÊt vµ chØ cã sù lùa chän duy nhÊt lµ ®­îc quan t©m vµ gi¸o dôc ®µo t¹o chÝnh kho¸ còng nh­ ngo¹i kho¸. Tõ tr­íc khi ®Êt n­íc ta b­íc vµo C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸, tøc cßn trong thêi k× bao cÊp viÖc gi¸o dôc ®µo t¹o cßn h¹n chÕ do ®Çu t­ cßn Ýt vµ ®Êt n­íc cßn kÐm ph¸t triÓn so víi thÕ giíi. Khi ®Êt n­íc ®æi míi ®· x¸c ®Þnh gi¸o dôc ®µo t¹o con ng­êi, nguån nh©n lùc lµ môc tiªu hµng ®Çu. Ngµy nay, trong xu thÕ thÞ tr­êng ho¸ hiÖn c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn lÜnh vùc gi¸o dôc lµ rÊt quan träng. §Æc biÖt lµ vÒ gi¸o dôc con ng­êi, ®Çu t­ vµo con ng­êi, ®Çu t­ chÊt x¸m míi cã thÓ ®­a ®Êt n­íc ph¸t triÓn. §éi ngò tri thøc trÎ cña ®Êt n­íc ngµy cµng ®­îc n©ng cao c¶ vÒ kiÕn thøc còng nh­ vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. Chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc lµ toµn bé trÎ em ®Òu ®­îc ®i häc, ®Òu cã kiÕn thøc ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn t­¬ng lai. X¸c ®Þnh gi¸o dôc - ®µo t¹o lµ quan träng trong thêi ®¹i ph¸t triÓn hiÖn nay, ngoµi c¸c tr­êng häc c«ng lËp cña nhµ n­íc ®· cã rÊt nhiÒu c¸c tr­êng häc b¸n c«ng, d©n lËp, t­ thôc v.v… ®­îc më ra ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ gi¸o dôc cña x· héi. Vµ viÖc gi¸o dôc kh«ng chØ cã ë trong nhµ tr­êng mµ do nhu cÇu cña x· héi cã rÊt nhiÒu c¸c hé gia ®×nh cã con em ®ang häc cã thÓ lý do nµy lý do kh¸c mµ viÖc häc hµnh cña con em hä kh«ng ®­îc nh­ ý muèn cña phô huynh. Hä cã nhu cÇu mêi ng­êi kÌm cho con em hä, ng­êi kÌm cã thÓ lµ thÇy gi¸o hoÆc c¸c b¹n sinh viªn t¹i c¸c trung t©m. Vµ c¸c trung t©m t­ vÊn gi¸o dôc ®· më ra ®¸p øng cho c¸c hé gia ®×nh vÒ viÖc häc thªm cho con em hä, vµ còng ®¸p øng ®èi víi c¸c gi¸o viªn sinh viªn cã nhu cÇu d¹y thªm ®Ó cã thªm kho¶n thu nhËp trang tr¶i cho nhu cÇu cuéc sèng. Lµ sinh viªn s¾p ra tr­êng nªn cã nhu cÇu vÒ viÖc lµm cho b¶n th©n, qua viÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nh»m cã ®­îc sù ®Þnh h­íng cho b¶n th©n vµ cñng cè kiÕn thøc còng nh­ nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ chñ ®éng vµ v÷ng vµng b­íc vµo thÞ tr­êng lao ®éng viÖc lµm sau khi tèt nghiÖp vµ cã mét thêi gian ®­îc ®µo t¹o t¹i tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n. T¹i c«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc - Anh - Minh , tuyÓn dông lao ®éng gia s­ ®ang lµ vÊn ®Ò ®­îc l·nh ®¹o c«ng ty vµ nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm quan t©m. Bëi hiÖn nay ®ã lµ lo¹i h×nh t­ vÊn kinh doanh chÝnh cña c«ng ty. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc - Anh - Minh víi mong muèn t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng hiÖn nay nãi chung vµ c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng gia s­ nãi riªng vµ gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã, em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng gia s­ t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc ®µo t¹o vµ nghÖ thu©t §øc - Anh - Minh”. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, phÇn néi dung cña chuyªn ®Ò gåm ba ch­¬ng: Ch­¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ tuyÓn dông lao ®éng gia s­. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng gia s­ t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc - Anh - Minh. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng gia s­ t¹i C«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc - Anh - Minh. Ch­¬ng 1 c¬ së lý luËn vÒ tuyÓn dông lao ®éng 1.1.TuyÓn dông lao ®éng. 1.1.1. Kh¸i niÖm. TuyÓn dông lµ c«ng t¸c t×m kiÕm thu hót vµ ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n trong vµ ngoµi tæ chøc mµ héi tô ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn thÝch øng víi tæ chøc vµ lµm ®¬n ®¨ng ký tham gia vµo qu¸ tr×nh dù tuyÓn ®Ó chän läc vµ t×m ra nh÷ng ng­êi lao ®éng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña tæ chøc. 1.1.2. Néi dung cña tuyÓn dông lao ®éng. LËp ra kÕ ho¹ch ®Ó tuyÓn dông: Trong viÖc tuyÓn dông lao ®éng mét doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh xem sÏ cÇn ph¶i tuyÓn dông lao ®éng víi sè l­îng lµ bao nhiªu ng­êi vµ cho tõng vÞ trÝ thÝch hîp mµ cã nhu cÇu tuyÓn. HiÖn nay trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông lao ®éng sÏ cã mét vµi ng­êi nép ®¬n vµ kh«ng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn hoÆc mét vµi ng­êi kh¸c kh«ng thÓ nµo chÊp nhËn c¸c ®iÒu kiÖn vµ quy ®Þnh cña c«ng viÖc ®ã, v× thÕ doang nghiÖp cÇn ph¶i tuyÓn dông ®­îc víi sè l­îng ng­êi tham gia nép ®¬n ®¨ng ký vµ nép hå s¬ ph¶i nhiÒu h¬n nhu cÇu thùc tÕ cña doanh nghiÖp cÇn. C¸c chÝnh s¸ch chän läc gióp cho doanh ngiÖp sÏ quyÕt ®Þnh ®­îc lµ ph¶i tuyÓn bao nhiªu ng­êi cho tõng vÞ trÝ mµ doanh ngiÖp muèn tuyÓn dông. ViÖc x¸c ®Þnh nguån, ph­¬ng ph¸p vÒ tuyÓn dông: §¶m b¶o vÒ tuyÓn dông ®­îc theo ®óng nghµnh nghÒ, ®óng tr×nh ®é, kü n¨ng vµ ®Çy ®ñ vÒ c¶ mÆt sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng ng­êi lao ®éng t¹i c¸c vÞ trÝ tuyÓn dông mµ cßn thiÕu doanh nghiÖp cÇn xem xÐt vµ chän lùa xem ë vÞ trÝ c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông ®ã cÇn lÊy ng­êi ë nh÷ng nguån nµo trong ph¹m vi lµ ë nh÷ng ®©u. Vµ phßng nh©n lùc còng cÇn ph¶i quyÕt ®Þnh xem sÏ sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông lao ®éng nµo ®Ó cã thÓ thu hót vµ t×m ra ®­îc nh÷ng øng viªn cã nhu cÇu tham gia nép ®¬n, hå s¬ xin viÖc cho doanh nghiÖp. HiÖn nay c¸c trung t©m giíi thiÖu t­ vÊn vµ giíi thiÖu viÖc lµm vµ c¸c ¸p phÝch qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ lµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p mµ hay ®­îc sö dông nhÊt ®Ó t×m kiÕm nh÷ng øng viªn muèn t×m viÖc lµm. N¬i tuyÓn dông, thêi gian tuyÓn dông: C¸c doanh nghiÖp ph¶i chän lùa c¸c vïng ®Ó tuyÓn dông v× ®©y lµ nh÷ng sÏ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh tuyÓn dông lao ®éng viÖc lµm. 1.1.3. Vai trß cña tuyÓn dông lao ®éng. C«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng ®­îc gäi lµ thµnh c«ng vµ sÏ cã mét ý nghÜa to lín ®èi víi c¶ tæ chøc vµ víi ng­êi lao ®éng muèn t×m viÖc: §èi víi tæ chøc: viÖc tuyÓn dông lao ®éng mµ thµnh c«ng th× tæ chøc sÏ cã ®­îc mét ®éi ngò lao ®éng héi tô ®Çy ®ñ c¸c kh¶ n¨ng còng nh­ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô nh»m ®¸p øng tèt yªu cÇu c«ng viÖc vµ hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc, vµ tõ ®ã cã sù ®ãng gãp tÝch cùc vµo sù ph¸t triÓn còng nh­ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®ã. Cô thÓ nh­: TuyÓn chän tèt lµ ®iÒu kiÖn gãp phÇn t¹o nªn lîi thÕ cña tæ chøc trªn thÞ tr­êng v× tuyÓn dông gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng nguån lao ®éng vµ c«ng ty muèn ho¹t ®éng hiÖu qu¶ th× ph¶i cã nhiÒu nh©n viªn chuyªn nghiÖp vµ tr×nh ®é. TuyÓn chän tèt sÏ gióp cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n vµ dÔ dµng h¬n c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. §èi víi ng­êi lao ®éng: ng­êi lao ®éng ®­îc tuyÓn vµo lµm c¸c vÞ trÝ phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é së tr­êng cña b¶n th©n vµ khi ®ã hä sÏ cã ®­îc sù thÝch øng nhanh vµ chó t©m tèi ®a víi c«ng viÖc mµ m×nh thùc hiÖn vµ kÕt qu¶ lµm viÖc sÏ ®¹t hiÖu tèi ®a cho tæ chøc. VËy tuyÓn dông lao ®éng cã vai trß quan träng ®èi víi c¶ tæ chøc còng nh­ ng­êi lao ®éng cã t¸c dông lµ sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ ®µo t¹o vµ viÖc ®µo t¹o l¹i. 1.1.4. Yªu cÇu cña tuyÓn dông lao ®éng. §Ó viÖc tuyÓn dông lao ®éng ®­îc thµnh c«ng th× ph¶i ®¶m b¶o: TuyÓn dông lao ®éng cÇn ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu vµ yªu cÇu cña c«ng viÖc tõ môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch. T×m ra nh÷ng ng­êi phï hîp víi yªu cÇu cña tõng vÞ trÝ vÒ kiÕn thøc kü n¨ng tr×nh ®é kinh nghiÖm c¨n cø vµo nh÷ng yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi ng­êi thùc hiÖn ®Ó cã thÓ lµm viÖc víi hiÖu qu¶ tèi ®a. TuyÓn dông nh÷ng ng­êi ®¶m b¶o vÒ tr¸ch nhiÖm cã kû luËt trung thùc víi ®ång nghiÖp còng nh­ cÊp trªn vµ ph¶i lu«n x¸c ®Þnh g¾n bã víi doanh nghiÖp. TuyÓn dông nh÷ng ng­êi ®¶m b¶o vÒ søc kháe cã thÓ lµm viÖc l©u dµi víi doanh nghiÖp nh»m hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. 1.1.5. Ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông lao ®éng. Phßng nh©n lùc x¸c ®Þnh yªu cÇu hiÖn t¹i cña c«ng viÖc vµ lÊy ®ã lµm c¨n cø ®Ó qu¶ng c¸o, th«ng b¸o vÒ tuyÓn dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kü n¨ng, tr×nh ®é cÇn thiÕt mµ øng viªn xin viÖc cÇn ph¶i cã nÕu nh­ hä muèn lµm viÖc t¹i c¸c vÞ trÝ cÇn tuyÓn dông. Cã b¶n x¸c ®Þnh yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi øng viªn ng­êi cã nhu cÇu cÇn xin viÖc nh­ thÕ sÏ gióp cho nh÷ng ng­êi xin viÖc quyÕt ®Þnh xem hä cã nªn nép ®¬n hay kh«ng nép ®¬n. Ng­êi lao ®éng ®Õn qua b¸o chÝ, th«ng tin v.v… sÏ xem xÐt vµ ®Õn tæ chøc ®¨ng ký, nép ®¬n vµ hå s¬ xin viÖc. Ban ®Çu øng viªn sÏ tr¶i qua qu¸ tr×nh tiÕp ®ãn ban ®Çu vµ pháng vÊn s¬ bé t¹i tæ chøc. Sau ®ã nÕu ng­êi lao ®éng mµ cã nhu cÇu tiÕp tôc víi c«ng viÖc ®ã th× sÏ tham gia nép hå s¬ vµ pháng vÊn kiÓm tra tr×nh ®é cã thÓ cã bµi thi viÕt, tiÕp ®Õn nÕu ng­êi ®ã ®­îc nhËn vµ cßn tr¶i qua qu¸ tr×nh xem xÐt thö viÖc t¹i tæ chøc trong kho¶ng mét thêi gian theo quy ®Þnh cña tæ chøc, vµ cuèi cïng quyÕt ®Þnh tuyÓn dông cña tæ chøc gäi lµ ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông. §©y còng chÝnh lµ néi dung cña qu¸ tr×nh tuyÓn dông lao ®éng. 1. 2. TuyÓn dông lao ®éng gia s­ 1.2.1. Lao ®éng gia s­ 1.2.1.1. Kh¸i niÖm Lao ®éng gia s­ lµ nh÷ng thÇy c« gi¸o, nh÷ng sinh viªn cã kiÕn thøc kü n¨ng nghiÖp vô vÒ s­ ph¹m, cã kh¶ n¨ng gi¶ng d¹y truyÒn ®¹t kiÕn thøc tíi ng­êi häc (nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu mêi thÇy d¹y t¹i nhµ) vµ cã nhu cÇu gia t¨ng thu nhËp b»ng c¸ch ®i d¹y thªm t¹i nhµ th«ng qua c¸c trung t©m t­ vÊn hoÆc qua ng­êi quen biÕt giíi thiÖu. 1.2.1.2. §Æc ®iÓm Lao ®éng gia s­ lµ c¸c gi¸o viªn d¹y ë c¸c tr­êng tõ tiÓu häc ®Õn cao häc vµ c¸c sinh viªn ®ang häc ®¹i häc, lao ®éng gia s­ cã thÓ lµ c¸c kü s­, cö nh©n, tiÕn sÜ trong c¸c lÜnh vùc nh­ tin häc, ngo¹i ng÷ v.v… mµ cã nhu cÇu ®i d¹y thªm ®Ó nh»m t¨ng thªm thu nhËp trang tr¶i cho cuéc sèng cña b¶n th©n hoÆc cã thÓ lµ nh»m gióp c¸c em häc sinh n©ng cao kiÕn thøc. Lao ®éng gia s­ cã thÓ lµ nh÷ng gi¸o viªn nghØ h­u cã nhiÒu thêi gian rçi vµ nhiÒu kiÕn thøc muèn truyÒn ®¹t l¹i cho c¸c em häc sinh. Lao ®éng gia s­ hiÖn nay cã rÊt nhiÒu ng­êi chØ lµm theo mïa vô vµ ®ã tËp trung vµo c¸c lao ®éng gia s­ lµ sinh viªn ®ang theo häc c¸c tr­êng Cao ®¼ng, §¹i häc nh­ §¹i häc s­ ph¹m, §¹i häc b¸ch khoa, §¹i häc ngo¹i ng÷, §¹i häc quèc gia, Cao ®¼ng s­ ph¹m Hµ Néi v.v… tøc lµ chØ cã nhu cÇu ®i d¹y vµo mét kú, mét n¨m chø kh«ng cã nhu cÇu g¾n bã l©u dµi víi c«ng viÖc gia s­ nªn hµng n¨m c¸c trung t©m t­ vÊn vÒ lao ®éng gia s­ ph¶i tuyÓn dông rÊt nhiÒu lao ®éng gia s­ ®Ó ®¸p øng cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Lao ®éng gia s­ hiÖn t¹i cã rÊt nhiÒu c¸c thÇy c« gi¸o ®ang ®i d¹y cho c¸c tr­êng c«ng lËp, d©n lËp, mÇm non, t­ thôc vµ trong ®ã cã c¶ c¸c gi¶ng viªn c¸c tr­êng §¹i häc cã nhu cÇu d¹y t¹i nhµ ®Ó t¨ng thu nhËp cho b¶n th©n gia vµ gia ®×nh. 1.2.1.3. Nhu cÇu Tµi s¶n lín nhÊt cña hiÖn nay cña mçi ng­êi lµ tri thøc. HiÖn nay nhu cÇu cña x· héi vÒ n©ng cao kiÕn thøc lµ rÊt lín, ®Æc biÖt lµ c¸c bËc phô huynh muèn cho con em m×nh cã nhiÒu kiÕn thøc cã thÓ lµ kiÕn thøc ®Ó häc tèt bµi gi¶ng trªn líp hoÆc cã kiÕn thøc ®Ó v­ît qua c¸c k× thi nh­ tèt nghiÖp tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng, ®ç ®¹i häc víi thµnh tÝch nh­ mong muèn. HiÖn nay ngoµi c¸c bËc phô huynh häc sinh cã nhu cÇu mêi gia s­ ®Õn ®Ó kÌm cÆp cho con em hä cßn cã rÊt nhiÒu tæ chøc cã nhu cÇu mêi c¸c kü s­, gi¸o s­ tiÕn sÜ cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ giao tiÕp, ®µm ph¸n vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc lËp tr×nh vÒ ®Ó n©ng cao tay nghÒ còng nh­ kü n¨ng nghiÖp vô cho nh©n viªn cña tæ chøc m×nh. Kh«ng nh÷ng thÕ cã rÊt nhiÒu ng­êi ®ang ®i lµm muèn n©ng cao c¸c kh¶ n¨ng nh­ ngo¹i ng÷, tin häc v.v… vµ do ®ã hä cã nhu cÇu mêi thÇy d¹y. 1.2.2. TuyÓn dông lao ®éng gia s­ 1.2.2.1. Môc ®Ých tuyÓn dông lao ®éng gia s­ TuyÓn dông lao ®éng gia s­ nh»m ®¸p øng nhu cÇu hiÖn nay cña x· héi, x· héi ngµy cµng hiÖn ®¹i vµ cã nhiÒu c¸c c¸ nh©n gia ®×nh, tæ chøc cã ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ muèn n©ng cao kiÕn thøc kü n¨ng do ®ã hä cã nhu cÇu mêi thÇy d¹y . Trong xu thÕ ph¸t triÓn ngµy nay sù tiÕn bé cña x· héi ngµy cµng râ rÖt, viÖc båi d­ìng kiÕn thøc lµ rÊt cÇn thiÕt, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n lµ c¸c em häc sinh. sinh viªn ng­êi ®· vµ ®ang ®i lµm hoÆc phô huynh häc sinh ®Òu muèn trao dåi n©ng cao kiÕn thøc trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc. C¸c bËc phô huynh th× mong muèn con em hä cã thÓ häc tèt bµi trªn líp hoÆc ®ç ®¹t cao trong c¸c kú thi nh­ tèt nghiÖp, thi ®¹i häc v.v… C¸c trung t©m t­ vÊn vÒ gi¸o dôc th× môc ®Ých lµ kinh doanh vµ cã lîi nhuËn trong viÖc t­ vÊn tuyÓn lao ®éng gia s­. Cßn môc ®Ých cña lao ®éng gia s­ lµ muèn t¨ng thªm thu nhËp trong quü thêi gian r¶nh rçi ngoµi giê ®i häc, ®i lµm vµ gi¶ng d¹y trªn líp. 1.2.2.2. Yªu cÇu cña tuyÓn dông lao ®éng gia s­ ViÖc tuyÓn dông lao ®éng gia s­ ph¶i dùa trªn nhu cÇu cña thÞ tr­êng, phï hîp nhu cÇu cña c«ng ty. Lao ®éng gia s­ ®­îc tuyÓn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ s­ ph¹m, cã kiÕn thøc vµ biÕt ph­¬ng ph¸p ®Ó truyÒn ®¹t ®­îc kiÕn thøc ®ã tíi ng­êi cã nhu cÇu ®­îc kÌm. Lao ®éng gia s­ ®­îc tuyÓn ph¶i ®¶m b¶o tËn t©m, tËn t×nh ®Ó ®¶m b¶o vÒ uy tÝn cho c«ng ty. Kh«ng ®­îc cã nh÷ng th¸i ®é thiÕu tÝch cùc ®èi víi ng­êi ®­îc kÌm. Lao ®éng gia s­ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng ty, ®èi víi phô huynh häc sinh. 1.2.2.3. Qu¸ tr×nh tuyÓn dông lao ®éng gia s­ Dùa trªn yªu cÇu cña kh¸ch hµng c«ng ty cã nhu cÇu tuyÓn dông lao ®éng gia s­ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã. Qu¸ tr×nh tuyÓn dông bao gåm: T×m kiÕm ng­êi xin viÖc: Ban ®Çu C«ng ty qu¶ng c¸o vÒ ho¹t ®éng t­ vÊn kinh doanh cña m×nh trªn c¸c b¸o chÝ ®Ó lao ®éng gia s­ biÕt tíi tªn tuæi vµ tham gia vµo qu¸ tr×nh tuyÓn dông. Lao ®éng gia s­ ®Õn víi C«ng ty ph¶i tr¶i qua c¸c b­íc: TiÕp ®ãn ban ®Çu vµ pháng vÊn s¬ bé: lao ®éng gia s­ khi míi ®Õn ®Òu ph¶i cã phÇn giíi thiÖu s¬ qua vÒ b¶n th©n, ®äc kü c¸c néi dung vµ quy ®Þnh cña n¬i m×nh tham gia. Nép hå s¬ xin viÖc: lao ®éng gia s­ c¶m thÊy cã thÓ tham gia gi¶ng t¹i c«ng ty th× sÏ ph¶i cã ®¬n xin viÖc theo mÉu nép cho C«ng ty hay tæ chøc m×nh tham gia. Pháng vÊn tuyÓn dông: pháng vÊn l¹i xem lao ®éng gia s­ cã thÓ gi¶ng d¹y nh÷ng m«n nµo nh­: to¸n, lý, ho¸, anh, v¨n, tin v.v… ThÈm tra c¸c th«ng tin thu ®­îc trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông vµ cã bµi thi kiÓm tra tr×nh ®é. Gi¶ng thö vµ d¹y thö: lao ®éng gia s­ cã thÓ cã buæi gi¶ng thö trªn c«ng ty ®Ó c«ng ty ®¸nh gi¸, xem xÐt. Ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông. Sau khi ®· tuyÓn dông th× sÏ cho s¾p xÕp líp cho lao ®éng gia s­ vµ gia s­ cÇn ph¶i cã nghÜa vô vµ ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng ®èi víi c«ng ty tæ chøc m×nh tham gia. 1.2.2.4 Ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông lao ®éng gia s­ . Nhµ tuyÓn dông dùa vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh ®Ó dùa trªn yªu cÇu cña c«ng viÖc mµ ®Æt ra nh÷ng chÝnh s¸ch tuyÓn dông lao ®éng gia s­ cho phï hîp. Ban ®Çu doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin nh»m cho c¸c øng viªn cã nhu cÇu biÕt tíi vµ ®Õn tham gia tuyÓn dông. Doanh nghiÖp ph¶i cã b¶n yªu cÇu ®èi víi øng viªn tham gia ®Ó øng viªn xem xÐt xem cã thÓ ®¨ng ký kh«ng. Sau khi ®· cã ®­îc c¸c øng viªn th× doanh nghiÖp ®­a ra c¸c quy ®Þnh vµ Héi ®ång gi¸o dôc tuyÓn dông xem xÐt hå s¬ vµ qua qu¸ tr×nh pháng vÊn ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh cã tuyÓn kh«ng. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt ®øc – ANH – MINH. 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc – Anh – Minh. 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc - Anh - Minh tiÒn th©n lµ mét trung t©m t­ vÊn giíi thiÖu vµ tuyÓn dông lao ®éng gia s­ trong n­íc, t­ vÊn tuyÓn dông lao ®éng trong n­íc. Víi ho¹t ®éng trªn 15 n¨m trong lÜnh vùc t­ vÊn kinh doanh c«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu c¸n bé, nh©n viªn kinh nghiÖm lµm viÖc vµ ®· gióp cho c¸c gi¸o viªn, sinh viªn, nh©n viªn cÇn viÖc lµm cã c¬ héi ®­îc ®i lµm. C«ng ty còng cã chÕ ®é ®·i ngé riªng víi lao ®éng gia s­ lµ c¸c nh©n viªn chuyªn nghiÖp tham gia d¹y l©u n¨m cho c«ng ty vµ cã chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ ®èi víi c¸c ®èi t­îng ®ã. Ngµy 20 th¸ng 06 n¨m 2004 c«ng ty chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty Cæ phÇn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc - Anh - Minh víi sè chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh 01033017748 vµ ®­îc cÊp ngµy 20/06/2004 vµ trùc thuéc Së KÕ ho¹ch ®Çu t­ thµnh phè Hµ Néi, víi vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ban ®Çu lµ 1 tØ ®ång VN vµ do ba cæ ®«ng chÝnh lµ: thø nhÊt, Lª TiÕn Dòng ë sè nhµ 3, ngâ 2, ®­êng Hoµng §¹o Thµnh ph­êng Kim Giang quËn Thanh Xu©n Hµ Néi sè cæ phÇn 60.000; thø hai, NguyÔn ThÞ Mai Lan x· Phó Minh HuyÖn Sãc S¬n Hµ Néi sè cæ phÇn 20.000; thø ba, NguyÔn Quèc Kh¸nh x· Phó Minh HuyÖn Sãc S¬n Hµ Néi sè cæ phÇn 20.000. Trong qu¸ tr×nh víi thêi gian trªn 10 n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· ho¹t ®éng hiÖu qu¶ t¹o viÖc lµm cho c¸c lao ®éng gia s­ trong ®ã cã rÊt nhiÒu c¸c gi¸o viªn ®ang tham gia d¹y t¹i c¸c tr­êng tõ mÇm non ®Õn ®¹i häc trªn ®Þa bµn thµnh phè, vµ c¸c sinh viªn ®ang theo häc t¹i c¸c tr­êng trªn thµnh phè Hµ Néi nh­: §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, §¹i häc S­ Ph¹m Hµ Néi, §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi, §¹i häc X©y dùng, §¹i häc Quèc Gia Hµ Néi v.v… cã nh÷ng ng­êi ra tr­êng råi vÉn quyÕt t©m g¾n bã víi nghÒ ®i d¹y t¹i nhµ. C«ng ty còng ®ång thêi còng ®· gióp cho c¸c lao ®éng gia s­ tham ga gi¶ng d¹y cho c«ng ty t¨ng thªm thu nhËp ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho b¶n th©n gia ®×nh vµ cuéc sèng, trong sè ®ã cã c¸c lao ®éng gia s­ lµ gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô s­ ph¹m cao nh­ng kh«ng xin viÖc ë mét tr­êng cè ®Þnh nµo quyÕt t©m theo nghiÖp d¹y häc t¹i nhµ. C«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc - Anh - Minh víi ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh lµ t­ vÊn gi¸o dôc, tuyÓn gia s­ ®i d¹y t¹i nhµ, mua vµ b¸n c¸c lo¹i tranh ¶nh nghÖ thuËt, ®¸ quý, kinh doanh vÒ thiÕt bÞ viÔn th«ng, tin häc v.v… 2.1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô. 2.1.2.1 ChiÕn l­îc, môc tiªu cña C«ng ty. C«ng ty Cæ phÇn Cæ phÇn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc - Anh - Minh lµ C«ng ty ®­îc thµnh lËp d­íi h×nh thøc chuyÓn tõ mét trung t©m t­ vÊn giíi thiÖu gia s­, t­ vÊn c¸c lo¹i h×nh lao ®éng trong n­íc chuyÓn thµnh C«ng ty Cæ phÇn vµ thuéc së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo c¸c quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc. ChiÕn l­îc cña C«ng ty Cæ phÇn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc - Anh - Minh trë thµnh mét c«ng ty mµ ho¹t ®éng kinh doanh ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc; t­ vÊn tuyÓn dông lao ®éng gia s­, giíi thiÖu lao ®éng gia s­ ®Õn ®èi t­îng kh¸ch hµng, t­ vÊn vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc trong n­íc, Kinh doanh ®a lo¹i h×nh, nhiÒu lo¹i ngµnh nghÒ v.v... ChiÕn l­îc cña C«ng ty lu«n t¹o ra nh÷ng dÞch vô kinh doanh cã uy tÝn c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng ®¶m b¶o cã thÓ phôc vô tèt cho toµn x· héi. C«ng ty ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng ®èi víi c¸c bËc phô huynh, c¸c em häc sinh vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c nÕu cã nhu cÇu mêi gia s­ ®Õn d¹y t¹i nhµ, còng cã chÕ ®é chÝnh s¸ch nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi ®èi víi c¸c lao ®éng gia s­ lµ c¸c gi¸o viªn, sinh viªn khi tham gia d¹y t¹i c«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c lao ®éng gia s­ lµ nh©n viªn chuyªn nghiÖp cña c«ng ty. Môc tiªu vÒ chÊt l­îng cña C«ng ty lµ t¹o ra vµ cung cÊp nh÷ng dÞch vô t­ vÊn gi¸o dôc ®¶m b¶o ®¹t chÊt l­îng, lÊy chÊt l­îng vÒ dÞch vô kinh doanh lµ môc tiªu chÝnh, môc tiªu tån t¹i cña c«ng ty. V× chØ cã chÊt l­îng vµ lµm tèt dÞch vô t­ vÊn gi¸o dôc mµ chÝnh x¸c lµ t­ vÊn vÒ lao ®éng gia s­ cña c«ng ty, ®¶m b¶o kh¸ch hµng tin t­ëng dÞch vô t­ vÊn lao ®éng gia s­, tin t­ëng vµo chÊt l­îng vµ nghiÖp vô cña c¸c lao ®éng gia s­ cña C«ng ty, th× C«ng ty míi cã thÓ duy tr×, tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong t­¬ng lai, vµ cã thÓ ®¸p øng ®­îc víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®¸p øng xu thÕ héi nhËp quèc tÕ hiÖn ®¹i. 2.1.2.2. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty. Thêi h¹n ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc Anh Minh víi giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh lµ 50 n¨m kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. Thêi h¹n ho¹t ®éng nµy cã thÓ ®­îc rót ng¾n hoÆc cã thÓ ®­îc gia h¹n do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh vµ ®­îc c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn vÒ ®¨ng ký kinh doanh ®ång ý quyÕt ®Þnh. C¸c ngµnh nghÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty bao gåm: 1. T­ vÊn, giíi thiÖu gia s­ trong n­íc (kh«ng bao gåm m«i giíi, giíi thiÖu vµ tuyÓn dông lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp cã chøc n¨ng xuÊt khÈu lao ®éng); 2. Gi¸o dôc mÇm non (kÕt hîp nhµ trÎ vµ tr­êng mÉu gi¸o); gi¸o dôc bËc tiÓu häc, trung häc phæ th«ng; gi¸o dôc trung cÊp chuyªn nghiÖp, gi¸o dôc nghÒ; gi¸o dôc cao ®¼ng ®¹i häc. 3. Ho¹t ®éng dÞch vô lao ®éng vµ viÖc lµm; ®¹i lý giíi thiÖu vµ m«i giíi lao ®éng, viÖc lµm, cung øng vµ qu¶n lý nguån lao ®éng trong n­íc; 4. §µo t¹o ngo¹i ng÷, tin häc phæ th«ng. 5. §µo t¹o ngo¹i ng÷, d¹y nghÒ: 6. Mua, b¸n c¸c lo¹i tranh ¶nh nghÖ thuËt; 7. Bu«n b¸n c¸c mÆt hµng v¨n phßng phÈm, vËt t­ thiÕt bÞ tr­êng häc, ®¹i lý kinh doanh s¸ch gi¸o khoa; 8. XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng ty kinh doanh Doanh nghiÖp chØ ho¹t ®éng khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp. Theo QuyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng, C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc kh¸c ®­îc ph¸p luËt cho phÐp sau khi ®¨ng ký víi c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 2.1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty hiÖn nay ®­îc thÓ hiÖn qua m« h×nh : S¬ ®å 1: C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty c«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc Anh Minh. Héi ®ång cæ ®«ng Ban qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Phßng ®èc häc Phßng ®èi ngo¹i Héi ®ång gi¸o dôc vµ nghÖ thuËt Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Phßng chuyªn viªn t­ vÊn Theo nh­ s¬ ®å tæ chøc ë trªn th× c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc Anh Minh ®­îc tæ chøc theo m« h×nh nh­ sau: 2.1.3.1. Héi ®ång cæ ®«ng: lµ nh÷ng thµnh viªn gãp vèn cæ phÇn, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt, hiÖn nay cã kho¶ng 10 thµnh viªn. VÒ chøc n¨ng chñ yÕu: QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc, nhiÖm vô vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty. QuyÕt ®Þnh trong viÖc cã t¨ng vèn ho¹t ®éng hay kh«ng ®èi víi ho¹t ®éng cña c«ng ty. BÇu c¸c thµnh viªn trong héi ®ång qu¶n trÞ. Ngoµi ra ®¹i héi ®ång cæ ®«ng cßn bao gåm c¸c chøc n¨ng kh¸c tuú tr­êng hîp cô thÓ. 2.1.3.2. Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty: lµ c¬ quan qu¶n trÞ cña c«ng ty gi÷a 2 kú ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. HiÖn nay cã 5 thµnh viªn, trong ®ã cã 1 chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ 4 phã chñ tÞch. C¸c chøc n¨ng chñ yÕu: Cã chøc n¨ng vÒ qu¶n trÞ, chøc n¨ng th­êng xuyªn lµ t¨ng c­êng sù gi¸m s¸t ®èi víi toµn c«ng ty. LËp ra kÕ ho¹ch vµ gi¸m s¸t c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ chÝnh s¸ch cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ ban qu¶n trÞ c«ng ty. KiÓm tra, chØ ®¹o cïng ban gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò träng ®iÓm vÒ t­ vÊn tuyÓn ®ông lao ®éng gia s­, theo dâi vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ c¸c vÊn ®Ò ®ét xuÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n lý vÒ tµi s¶n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. 2.1.3.3. Ban gi¸m ®èc: gåm 1 gi¸m ®èc vµ 8 phã gi¸m ®èc. C¸c chøc n¨ng chñ yÕu: §iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty. Cã quyÒn tuyÓn dông kû luËt vµ cho nghØ viÖc c¸c nh©n viªn trong c«ng ty theo quy ®Þnh. B¸o c¸o víi héi ®ång qu¶n trÞ vÒ kÕt qu¶ còng nh­ lµ b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ s¶n ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo quy ®Þnh. 2.1.3.4. Bé m¸y ho¹t ®éng cña c¸c v¨n phßng chøc n¨ng. Bé m¸y ho¹t ®éng cña phßng ®èi ngo¹i. Phßng ®èi ngo¹i víi nhiÖm vô t×m ra c¸c ®èi t¸c bªn ngoµi ®Ó quan hÖ vµ giao tiÕp kÝ kÕt hîp ®ång vµ t¹o ra c«ng viÖc còng nh­ lîi nhuËn ®èi c«ng ty. Phßng ®èi ngo¹i sÏ gióp c«ng ty cã thÓ ®­îc biÕt ®Õn trªn thÞ tr­êng víi ho¹t ®éng giíi thiÖu marketing vµ tiÕp thÞ ho¹t ®éng vµ kinh doanh cña c«ng ty. Bé m¸y ho¹t ®éng cña héi ®ång gi¸o dôc- nghÖ thuËt. V¨n phßng nµy cã nhiÖm vô kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ nhiÖm thu s¶n phÈm ë phßng, còng nh­ s¶n phÈm ë bªn ngoµi khi míi b¾t ®Çu mua vÒ cña kh¸ch hµng. S¶n phÈm ®ã ph¶i ®¶m b¶o cã tÝnh kinh tÕ mang l¹i lîi nhuËn, ®­îc kiÓm tra mét c¸ch ch¾c ch¾n ®Ó ®¶m b¶o lµ mét kiÖt t¸c nghÖ thuËt cã gi¸ nh­ dù kiÕn ®· mua vµ khi b¸n ra th× cã lîi nhuËn. Bé m¸y ho¹t ®éng cña phßng ®èc häc. Phßng ®èc häc thùc hiÖn c«ng t¸c hoµn thiÖn hå s¬ vµ xem xÐt c¸c n¬i cÇn gi¸o viªn ®Õn nhµ d¹y ®Ó cã ph­¬ng h­íng tuyÓn vµ ®iÒu gi¸o viªn cho hîp lý tíi ®Þa ®iÓm cÇn vµ phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. §¶m b¶o cho kh¸ch hµng yªn t©m víi c«ng ty. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng kinh doanh. Cïng l·nh ®¹o c«ng ty t×m kiÕm c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng. LËp vµ th¶o ra hîp ®ång viÖc lµm, thiÕt kÕ vµ qu¶n lý hîp ®ång, qu¶n lý c¸c c«ng v¨n, v¨n b¶n vÒ mÆt kÕ ho¹ch kinh doanh, c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch cña C«ng ty. TriÓn khai kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh víi c¸c v¨n phßng trong C«ng ty, lËp b¶n hîp ®ång ®èi víi kh¸ch hµng. §iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh vµ tiÕn ®é kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®èi víi nh©n viªn. Hµng n¨m cã kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ trang thiÕt bÞ cho c¸c phßng trong c«ng ty. Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña t­ vÊn, giíi thiÖu. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng hµnh chÝnh tæng hîp. Thùc hiÖn c«ng viÖc vÒ hµnh chÝnh v¨n th­ , tiÕp kh¸ch vµ h­íng dÉn kh¸ch ®Õn lµm viÖc t¹i c«ng ty. B¶o vÖ gi÷ g×n an ninh trËt tù t¹i c«ng ty. Thùc hiÖn c«ng t¸c vÖ sinh, néi vô trong c«ng ty. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, thuÕ cho Nhµ n­íc theo quy ®Þnh vµ yªu cÇu. Gi¸m s¸t vµ qu¶n lý vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ v¨n phßng m¸y mãc vµ vËt t­ theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty vµ l­u tr÷ c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh, ph¸p luËt. Gi¸m s¸t vµ qu¶n lý c¸c m¸y ®iÖn tho¹i ®iÖn n­íc. Qu¶n lý kho tµng vËt t­ thiÕt bÞ v¨n phßng. Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng theo yªu cÇu cña c«ng ty. Qu¶n lý vµ s¾p xÕp lÞch lµm viÖc cña lao ®éng gia s­, nh©n viªn . Qu¶n lý khu vùc nhµ ¨n, tËp thÓ phôc vô cho c«ng nh©n viªn, phôc vô viÖc ¨n uèng cho kh¸ch vµ c¸c héi nghÞ cã n¬i nghØ ng¬i cho hä. Hµng n¨m lËp kÕ ho¹ch vµ ®«n ®èc gi¸m s¸t viÖc söa ch÷a nhµ ë khu lµm viÖc vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî trong c«ng ty. C¨n cø sæ l­¬ng do lao ®éng tiÒn l­¬ng lËp ®Ó lµm thñ tôc ph¸t l­¬ng hµng th¸ng cho nh©n viªn chuyªn nghiÖp cña c«ng ty theo thêi gian quy ®Þnh. Chøc n¨ng cña phßng t­ vÊn. Phßng bao gåm 15 ng­êi cã c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn cho kh¸ch hµng víi nhu cÇu hiÖn t¹i cña kh¸ch vµ h­íng dÉn cho kh¸ch hµng biÕt c¸c ho¹t ®éng hiÖn t¹i cña c«ng ty. Cã thÓ gióp kh¸ch hµng biÕt th«ng tin cña nh÷ng dÞch vô mµ c«ng ty ®· vµ ®ang kinh doanh, kh¸ch hµng sÏ yªn t©m h¬n khi ®Õn víi dÞch vô cña c«ng ty vµ cã thÓ sö dông dÞch vô mét c¸ch ch¾c ch¾n vµ cã thÓ tin t­ëng ®èi víi c«ng ty. 2.1.4. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mét sè n¨m gÇn ®©y. C¨n cø vµo b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty c«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc Anh Minh 3 n¨m (2005, 2006, 2007) ta thÊy kÕt qu¶ doanh thu cña C«ng ty nh­ sau: B¶ng 1: Doanh thu tõ kinh doanh vµ nghÜa vô víi Nhµ n­íc cña C«ng ty c«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc Anh Minh . §¬n vÞ: ®ång. ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng KD. Trong ®ã: - Tæng doanh thu. 2.005.561.526 2.510.540.268 3.137.130.677 - Tæng chi phÝ. 1.976.045.526 2.429.937.418 2.768.884.465 - Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ. 146.531.000 151.212.851 172.240.213 2. NghÜa vô víi Nhµ n­íc. 90.071.641 91.181.681 90.352.057 Trong ®ã: - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 51.165.004 45.150.684 40.703.509 - ThuÕ thu nhËp DN. 38.897.201 41.068.780 55.449.785 3. Tµi s¶n cè ®Þnh. 550.701.789 816.355.756 755.528.046 4. Tµi s¶n l­u ®éng. 1.238.358.359 942.325.522 1.076.435.688 Nguån: B¸o c¸o th­êng niªn vµ tµi liÖu cña gi¸m ®èc C«ng ty. Nh×n vµo b¶ng sè liÖu kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua cã thÓ thÊy r»ng doanh thu cña c«ng ty cã sù gia t¨ng, thÓ hiÖn tõ trªn 2 tû n¨m 2005 lªn 2,5 tû n¨m 2006, t¨ng 1,25 lÇn; tõ 2,5 tû n¨m 2006 lªn 3.1 tû n¨m 2007 t¨ng 1,24 lÇn. Trong nh÷ng n¨m võa qua thÞ tr­êng kinh doanh cña c«ng ty cã sù biÕn ®éng rÊt nhiÒu, tuy nhiªn ®øng tr­íc t×nh h×nh khã kh¨n chung cña c¸c trung t©m vµ tæ chøc lµm c«ng t¸c t­ vÊn, C«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc - Anh - Minh vÉn ®¶m b¶o møc t¨ng tr­ëng kh¸ tèt. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù ph¸t triÓn vµ lín m¹nh kh«ng ngõng cña ®éi ngò nh©n viªn vµ lao ®éng gia s­ lµ nh©n viªn tham gia gi¶ng trong C«ng ty. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng môc tiªu C«ng ty ®· ®Æt ra th× vÉn cÇn sù cè g¾ng h¬n n÷a cña toµn bé ®éi ngò nh©n viªn trong C«ng ty, vµ cÇn ph¶i kh«ng ngõng häc hái, ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vµ kiÕn thøc còng nh­ kinh nghiÖm cho b¶n th©n. Vµ mét trong nh÷ng ®iÒu C«ng ty cÇn quan t©m vµ hoµn thiÖn ®ã lµ c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng gia s­ cña c«ng ty hiÖn nay. 2.2. Mét sè ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc Anh Minh. 2.2.1. M«i tr­êng ho¹t ®éng vµ kinh doanh. 2.2.1.1. M«i tr­êng kinh doanh. Ph¹m vi ho¹t ®éng hiÖn t¹i cña c«ng ty lµ rÊt réng, trªn toµn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi vµ gi¸p ranh víi Hµ Néi nh­ Hµ §«ng, Th­êng TÝn v.v... thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty tõ khi lªn lµ c«ng ty cæ phÇn ®· x¸c ®Þnh hiÖn nay lµ ph¶i chuyªn nghiÖp ho¸ nghÒ gia s­, tuyÓn dông nh÷ng lao ®éng gia s­ chuyªn nghiÖp ho¹t ®éng cho c«ng ty. Vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty vÒ t­ vÊn, giíi thiÖu vµ tuyÓn dông lao ®éng gia s­ ®­îc qu¶ng b¸ rÊt réng r·i trªn c¸c toµn bé c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­: §¨ng c¸c bµi b¸o vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, vµ ®Æc biÖt chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty anh Lª TiÕn Dòng còng ®· lªn truyÒn h×nh vµ cã bµi nãi vÒ t×nh h×nh d¹y vµ häc hiÖn nay, trong ®ã cã vÊn ®Ò d¹y häc t¹i nhµ, vµ ®· cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng biÕt tíi ho¹t ®éng cña c«ng ty. 2.2.1.2. §èi thñ c¹nh tranh. Trªn toµn thµnh phè Hµ Néi hiÖn cã rÊt nhiÒu c¸c trung t©m vµ c¸c v¨n phßng t­ vÊn vÒ lao ®éng gia s­, gia s­ s­ ph¹m vµ cã nhiÒu ®¬n vÞ cã kh¶ n¨ng doanh thu trong mét n¨m rÊt lín. C«ng ty cæ phÇn gi¸o dôc ®µo t¹o vµ nghÖ thuËt §øc - Anh - Minh ho¹t ®éng liªn quan ®Õn t­ vÊn tuyÓn dông vµ giíi thiÖu vÒ lao ®éng gia s­ do lµ C«ng ty ®Çu tiªn cña thµnh phè Hµ Néi cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng vÒ lÜnh vùc nµy nªn còng cã rÊt nhiÒu lîi thÕ ®èi víi kh¸ch hµng vµ l«go th­¬ng hiÖu cña c«ng ty còng ®· ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn qua qu¶ng c¸o, b¸o chÝ vµ truyÒn h×nh. Qua ®ã c¸c ®èi t­îng cã nhu cÇu biÕt tíi, c¸c bËc phô huynh, c¸c em häc sinh quan t©m vµ nhê ®ã còng thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng. Do ®ã C«ng ty cã thÓ cã nhiÒu vèn xoay chuyÓn vµ C«ng ty cã thÓ kinh doanh c¸c mÆt hµng kh¸c nh­ tranh ¶nh nghÖ thuËt, ®¸ quý. 2.2.1.3. ThÞ tr­êng s¶n phÈm dÞch vô. S¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty chñ yÕu lµ s¶n phÈm chÊt x¸m, ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn gi¸o dôc, giíi thiÖu lao ®éng gia s­ tíi kh¸ch hµng. Do vËy thÞ tr­êng ®­îc më réng bëi kh¸ch hµng lµ c¸c gia ®×nh c¸ nh©n cã nhu cÇu... C«ng ty hiÖn vÉn ho¹t ®éng tèt ®­îc lµ do ho¹t ®éng kinh doanh chÊt x¸m ngµy nay lµ nhu cÇu rÊt cÇn thiÕt vµ lµ nÒn t¶ng cho t­¬ng lai. Víi møc ®é ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n hiÖn nay mµ søc mua cña thÞ tr­êng s¶n phÈm ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12316.doc
Tài liệu liên quan