Tóm tắt Luận văn - Tư tưởng về đạo đức người cầm quyền của nho giáo với việc xây dựng đạo đức cán bộ lãnh đạo ở Đà nẵng hiện nay

B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG NGUY N HUY H I T T NG V O C NG I C M QUY N CA NHO GIÁO V I VI C XÂY D NG O C CÁN B LÃNH O À N NG HI N NAY Chuyên ngành: Tri t h c Mã s : 60.22.80 TÓM T T LU N V N TH C S KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN V N à N ng - N m 2014 Công trình c hoàn thành t i I H C À N NG Ng i h ng d n khoa h c : TS. TR N NG C ÁNH Ph n bi n 1: PGS. TS. NGUY N T N HÙNG Ph n bi

pdf26 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 11/01/2022 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tóm tắt Luận văn - Tư tưởng về đạo đức người cầm quyền của nho giáo với việc xây dựng đạo đức cán bộ lãnh đạo ở Đà nẵng hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n 2: TS. NGUY N V N THANH Lu n v n ã c b o v t i H i ng ch m Lu n vn t t nghi p Th c s Khoa h c xã h i và nhân v n t i i h c à N ng vào ngày 05 tháng 01 n m 2014. Có th tìm hi u lu n v n t i: Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng Th vi n tr ng i h c Kinh t , i h c à N ng 1 M U 1. Tính c p thi t c a tài Trung Hoa có l ch s v n hóa lâu i, là chi c nôi c a n n v n minh ph ơ ng ông và nó còn hàm ch a bao giá tr tinh th n bí n, c áo và h u ích. N ơi ây ã s n sinh ra nhi u h c thuy t tri t h c ln có nh h ng n n n v n minh nhân lo i, trong s ó ph i k n tr ng phái tri t h c Nho giáo. Vi t Nam là m t qu c gia ch u nh h ng r t lâu i và sâu s c c a n n v n hoá Trung Hoa c i. c bi t là quan ni m c a Nho giáo v o c nói chung, v o c c a ng i c m quy n nói riêng. Lu ng t t ng y ã c s dng ch o trong ki n trúc th ng t ng xã h i th i k phong ki n. n hôm nay, nó v n còn t n t i hi n h u và ti p t c tác ng trên nhi u m t c a i s ng xã h i. Bc vào công cu c toàn c u hoá, h i nh p qu c t và thc hi n th ch kinh t th tr ng, n c ta ang có b c chuy n mình quan tr ng. Chúng ta ã t c nh ng thành t u to l n v kinh t , i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân t ng b c c nâng cao. Song chúng ta c ng ang ph i i m t v i m t th c tr ng áng lo ng i v m t o c xã h i. S xu ng c p v o c không nh ng trong nhân dân mà còn m t b ph n không nh cán b lãnh o, ng viên. ng ta ã nh n nh r ng: “Tình tr ng suy thoái v chính tr , t t ng, o c, l i s ng trong m t b ph n không nh cán b , ng viên và tình tr ng tham nh ng, lãng phí, quan liêu, nh ng tiêu c c và t n n xã h i ch a c ng n ch n, y lùi mà còn ti p t c di n bi n ph c t p” [35, tr. 173]. Ngh quy t h i ngh l n th t Ban ch p hành Trung ơ ng ng C ng s n Vi t Nam khóa XI c ng ã nh n xét: “M t b ph n 2 không nh cán b , ng viên, trong ó có nh ng ng viên gi v trí lãnh o, qu n lý, k c m t s cán b cao c p, suy thoái v t t ng chính tr , o c, l i s ng v i nh ng bi u hi n khác nhau v s phai nh t lý t ng, sa vào ch ngh a cá nhân ích k , c ơ h i, th c d ng, ch y theo danh l i, ti n tài, kèn c a a v , c c b , tham nh ng, lãng phí, tùy ti n, vô nguyên t c” [8, tr.19]. iu ó làm gi m uy tín c a ng, làm xói mòn lòng tin c a nhân dân. à N ng là m t thành ph t ơ ng i tr , có m t v trí quan tr ng c a khu v c mi n Trung và Tây Nguyên. à N ng ang t ng bc tr thành m t thành ph công nghi p và n ng ng b c nh t ca c n c. có s thành công ó ph i k t i s óng góp không nh c a i ng lãnh o, qu n lý. Ngày nay, i ng lãnh o, qu n lý c a à N ng ang có c nh ng iu ki n thu n l i ph n u, rèn luy n, c ng hi n trí tu và s c l c c a mình cho s nghi p xây dng và phát tri n c a thành ph . Nh ng h c ng ng tr c nh ng th thách òi h i ph i có b n l nh, có tâm th v ng vàng và có c nh ng hành trang c n thi t óng góp vào s phát tri n c a thành ph và c n c trong iu ki n i m i và h i nh p qu c t . Vi c xây d ng o c cho ng i cán b lãnh o à N ng hi n nay v a là m t nhu c u c p bách, v a là nhi m v quan tr ng ca công tác cán b . B i l nâng cao n ng l c lãnh o c a cán b là góp ph n không nh vào s nâng cao s c chi n u c a ng trên nhi u l nh v c nh chuyên môn, o c ngh nghi p, phm ch t o c cách m ng Do ó, vi c k th a nh ng y u t tích c c c a o c Nho giáo trên l p tr ng o c cách m ng c a ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh, k t h p v i th c ti n c a cách mng n c ta xây d ng o c c a ng i cán b lãnh o à Nng là v n mang ý ngh a c p thi t. Vi c ch n tài: “ Tư t ưởng 3 về đạo đức ng ười c ầm quy ền c ủa Nho giáo v ới vi ệc xây d ựng đạo đức cán b ộ lãnh đạo ở Đà N ẵng hi ện nay ” cho lu n v n th c s là mc ích c a tác gi mu n góp m t ph n nh v ph ơ ng di n lý lu n cho th c ti n xây d ng công tác cán b c a à N ng hi n nay. 2. M c tiêu nghiên c u Trên c ơ s nghiên c u quan ni m c a Nho giáo v o c ng i c m quy n và th c tr ng o c ng i cán b lãnh o à Nng, lu n v n xu t các gi i pháp v n d ng nh ng giá tr tích cc c a quan ni m Nho giáo v o c ng i c m quy n vào vi c xây d ng o c ng i cán b lãnh o à N ng giai on hi n nay. th c hi n m c tiêu trên, lu n v n có nhi m v : - Lu n v n nghiên c u, làm rõ nh ng quan im c a Nho giáo v o c ng i c m quy n. - Lu n v n phân tích th c tr ng o c ng i cán b lãnh o à N ng hi n nay. - xu t các gi i pháp c ơ b n phát huy nh ng m t tích c c và h n ch m t tiêu c c c a quan ni m Nho giáo v o c ng i cm quy n v i vi c xây d ng o c cho ng i cán b lãnh o à N ng hi n nay. 3. i t ng và ph m vi nghiên c u - i t ng nghiên c u: Lu n v n t p trung nghiên c u các quan ni m c a Nho giáo v o c ng i c m quy n. - Ph m vi nghiên c u: Lu n v n nghiên c u m t s giá tr tích c c trong quan ni m ca Nho giáo v o c ng i c m quy n và trên c ơ s ó phát huy nh ng giá tr tích c c c a nó vào vi c xây d ng o c ng i cán b lãnh o chính quy n à N ng hi n nay. 4 4. Ph ơ ng pháp nghiên c u Lun v n s d ng ph ơ ng pháp nghiên c u nh : L ch s - lô gíc, phân tích - t ng h p, qui n p - di n d ch, i chi u, so sánh... Nh ng ph ơ ng pháp xuyên su t c a c tài v n là ph ơ ng pháp duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s . 5. B c c tài Ngoài ph n M u, K t lu n và Danh m c tài li u tham kh o, Lu n v n g m có 3 ch ơ ng, 8 ti t. Ch ơ ng 1. Nho giáo và quan ni m c a Nho giáo v o c ng i c m quy n. Ch ơ ng 2. o c ng i cán b cách m ng và o c ng i cán b lãnh o à N ng hi n nay. Ch ơ ng 3. Các gi i pháp xây d ng o c ng i cán b lãnh o à N ng hi n nay. 6. T ng quan tài li u nghiên c u Nhóm th nh t, i sâu lu n gi i ngu n g c, n i dung và nh ng yêu c u o c c a Nho giáo, t ó th y c s nh h ng c a Nho giáo n c ta. N i dung trên c th hi n trong các tác ph m nh “Nho giáo” c a Tr n Tr ng Kim; “Kh ng h c ng” ca Phan Bi Châu “Bàn v o Nho” Nguy n Kh c Vi n. Nhóm th hai, ã có quan im trái ng c v i nhóm trên khi i l p v i xu h ng ca ng i m t tích c c c a Nho giáo. M t s công trình nh “ Nho giáo x ưa và nay” c a Quang m, “Nho giáo t i Vi t Nam” c a Lê S Th ng,... Các tác gi phê phán o c Nho giáo là kh t khe, trói bu c con ng i c bi t i v i ph n . ng th i, ã t v n k th a m t s m t tích c c c a o c Nho giáo. Nhóm th ba, i sâu nghiên c u v Nho giáo Vi t Nam và nêu rõ nh h ng c a nó trong các l nh v c o c, chính tr , xã 5 hi, v n hoá, giáo d c... nh V Khiêu v i“Nho giáo và o c”;“Nho giáo và s phát tri n Vi t Nam” , Nguy n Tài Th v i “Nho h c và Nho h c Vi t Nam: m t s v n lý lu n và th c ti n” , Nguy n ng Duy v i “Nho giáo v i v n hoá Vi t Nam” , Nguy n Hùng H u v i “Tri t lý trong v n hoá ph ươ ng ông” ,... Nhóm th t ư, là các lu n án ti n s c p n m t s khía cnh c a Nho giáo v con ng i và o c, s nh h ng c a nó Vi t Nam nh lu n án “Quan ni m c a Nho giáo nguyên thu v con ng ưi qua các quan h : thân, nhà, n ưc, thiên h ” c a Tr n ình Th o; “Quan ni m c a Nho giáo v giáo d c con ng ưi và ý ngh a ca nó i v i vi c giáo d c con ng ưi Vi t Nam trong th i k công nghi p hoá, hi n i hoá” c a Nguy n Th Nga; “H c thuy t chính tr xã h i c a Nho giáo và s th hi n c a nó Vi t Nam ca Nguy n Thanh Bình. Ngoài ra liên quan n tài lu n v n còn có các bài vi t trên các t p chí g n ây nh :“Truy n th ng Nho giáo và vi c xây d ng con ng ưi trong giai on m i” ca GS Nguy n Tài Th ;“T quan ni m ph m ch t k tr dân c a Kh ng M nh n t ư t ưng v o c ng ưi cán b cách m ng c a H Chí Minh” ca PGS.TS Nguy n Th Nga; “Bàn thêm t ư t ưng v Nhân c a Kh ng T qua Lu n Ng ” ca Tr n Ng c Ánh; “ưng l i c tr c a Nho giáo - T Kh ng T n M nh T ” c a Nguy n Th Kim Bình Nghiên c u v công tác cán b c a à N ng có các bài vi t nh :“Công tác cán b tr c a Thành y à N ng” ca Lê V n Ri; “à N ng - t phá v công tác cán b ” c a Anh Quân; “Công tác cán b trong chi n l ưc phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph à N ng” c a ng Công Ng ,“à N ng nâng cao hi u qu h c tp và làm theo t m g ươ ng o c H Chí Minh” c a Tr n Th 6 CH NG 1 NHO GIÁO VÀ QUAN NI M C A NHO GIÁO V O C NG I C M QUY N 1.1. KHÁI QUÁT V NHO GIÁO VÀ T T NG C A NHO GIÁO V O C NG I C M QUY N 1.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n Nho giáo nguyên th y (Nho giáo th i k “Kh ng - M nh”) Nho giáo trong giai on Hán nho Nho giao trong giai on T ng nho Nho giáo trong giai on i nhà Nguyên Nho giáo trong giai on i nhà Minh - Thanh Nho giáo trong th i k hi n i 1.1.2. T t ng c ơ b n c a Nho giáo v o c ng i c m quy n a. Đường l ối đức tr ị và m ẫu ng ười c ầm quy ền Nho giáo v th c ch t là m t h c thuy t chính tr o c mà bi u hi n c a nó t p trung ng l i “ c tr ”. Nho giáo coi o c không ch là m c ích, mà còn là công c, ph ơ ng ti n ch y u, có vai trò quy t nh trong vi c c ng c , duy trì a v , quy n l i c a giai c p th ng tr trong vi c tr n c. T t ng c tr có vai trò là c ơ s , c n c nh h ng và ch o vi c th c hi n ng l i cai tr , qu n lý xã h i b ng nh ng chu n m c, quy ph m o c. Nho giáo quan ni m, ng i cm quy n có nh ng ph m ch t c ơ bn sau ây: Trc h t, ng i cai tr ph i có c, l y c nhân làm gc, l y vi c tu thân làm u. Nho giáo luôn kh ng nh, ã là ng i quân t thì c Nhân ph i là y u t hàng u. 7 c quan tr ng th hai c a ng i quân t là Ngh a. Kh ng T cho r ng, ng i quân t l y ngh a làm u, k ti u nhân l y l i làm u, “quân t hi u rõ v ngh a, ti u nhân hi u rõ v l i”. Theo Nho giáo, ng i c m quy n là nh ng ng i tài c v n toàn. Tài n ng ki n th c c a ng i quân t là ph i hi u r ng, bi t nhi u làm c nhi u vi c và nh t là ph i có “tài trí tr dân”. Ngoài ra, ng i c m quy n c n ph i coi tr ng nêu g ơ ng s sách. Nêu g ơ ng trung th n, phê phán lo n th n, ngh ch th n, n nh th n, úc k t các bài h c v nguyên nhân c a th nh suy trong l ch s . Nh v y, m u ng i c m quy n theo quan ni m Nho giáo là mu ng i lý t ng c v o c và t cách. Là ng i giu sang không làm siêu lòng, nghèo hèn không làm thay i, v l c không khu t ph c c chí l n, kh n cùng không làm nh t chí anh hùng. b. Nh ững chu ẩn m ực và yêu c ầu đạo đức c ủa ng ười c ầm quy ền Ng ưi c m quy n ph i có Nhân, L , Chính danh Trong t t ng “ c tr ” thì các tiêu chu n v o c Nhân, L, Chính danh là nh ng ph m trù trung tâm và c ơ b n nh t trong quan ni m v o c c a ng i c m quy n. Nhân là ph m trù o c u tiên, c ơ b n nh t trong o “c ơ ng th ng”. T “ c nhân” mà phát ra các c khác, và các c khác l i quy t v v i “ c nhân”, là bi u hi n c a “ c nhân”. Nhân ph i g n li n v i “ngh a”, b i vì “ngh a” v a là m t bi u hi n c a c nhân, v a là m t trong n m chu n m c c a ng th ng. Mt bi u hi n quan tr ng n a c a c nhân ó là Trí. Trí c hi u là trí tu , s hi u bi t, phân bi t c úng sai, ph i trái. có trí, Nho giáo khuyên con ng i c n ph i h c t p. 8 c Tín c ng là m t bi u hi n c a nhân. Tín ây có ngh a là li nói và vi c làm ph i th ng nh t v i nhau. i v i ng i c m quy n thì ch tín càng c bi t quan tr ng. Ph m trù o c th hai c a Nho giáo là L . Tr c h t, “l ” là m t chu n m c o c dùng ch tôn ti, tr t t , k c ơ ng c a xã h i mà m i ng i, m i giai c p trong xã h i ph i h c, ph i làm theo. Ti p ó, “l ” là nh ng chu n m c, nh ng quy t c, nh ng yêu cu có tính b t bu c i v i m i hành vi, ng x c a con ng i trong các m i quan h xã h i c ng nh trong các ho t ng khác. Ph m trù o c th ba c a Nho giáo mà ng i c m quy n còn ph i tu d ng và th c hi n là “chính danh”. Chính danh không ch là n i dung t t ng chính tr mà còn là yêu c u v m t o c. Ng ưi c m quy n ph i th ưng xuyên tu d ưng o c, nêu gươ ng v o c Nho giáo kh ng nh r ng, làm tròn trách nhi m “thay tr i tr dân, giáo hóa dân”, thì iu quan tr ng nh t, có ý ngh a quy t nh nh t là ng i c m quy n ph i luôn luôn tu d ng o c. Nho giáo coi nhà vua nêu g ơ ng trong vi c tu d ng o c là y u t quy t nh thành công ng l i c tr . Ng ưi c m quy n ph i yêu th ươ ng dân, d ưng dân, giáo hóa dân và thu ph c lòng dân Nho giáo luôn quan tâm n dân và c bi t là vai trò c a dân. Các nhà Nho u coi “dân là g c c a n c”. Ngi c m quy n ph i coi tr ng dân, coi ây là iu quan tr ng nh t trong phép tr n c. Nho giáo kh ng nh, ng i c m quy n ph i thu n theo lòng dân, ý dân, c bi t là ph i “d ng dân”. Nó tr thành c n c c a vi c hình thành nên nh ng thái c ng nh trách nhi m, ngh a v ca ng i c m quy n i v i dân. 9 thu ph c c lòng dân, bên c nh chính sách “d ng dân”, Nho giáo coi vi c giáo d c, giáo hóa là nhi m v chính tr c ơ b n nh t c a ng i c m quy n. 1.2. NH H NG C A T T NG O C NG I C M QUY N TRONG NHO GIÁO I V I T NG L P QUAN LI VÀ NHO S TRONG XÃ H I PHONG KI N VI T NAM 1.2.1. Quá trình du nh p và phát tri n Nho giáo Vi t Nam a. Nho giáo trong th ời k ỳ B ắc thu ộc b. Nho giáo th ời k ỳ độc l ập Nho giáo th i k c l p (Ngô, inh, Ti n Lê). Nho giáo thi Lý - Tr n Nho giáo th i Lê (H u Lê) Nho giáo th i Nguy n 1.2.2. nh h ng c a quan ni m Nho giáo v o c ng i c m quyn n t ng l p quan l i và Nho s trong xã h i phong ki n Vi t Nam a. Đề cao đạo đức và tu thân Các nhà Nho Vi t Nam cao vai trò c a o c, coi o c là cái g c xây d ng và duy trì xã h i phong ki n n nh th nh tr . Khi bàn v o tr n c, các nhà Nho Vi t Nam không ch chú ý n m t tu d ng o c mà còn nh n m nh t i thái , trách nhi m c a nhà vua, b c cai tr i v i dân, v i n c. b. Đạo làm ng ười v ới các giá tr ị Trung - Hi ếu, Nhân - Ngh ĩa Ng i dân Vi t Nam ti p thu Nho giáo trên n n o c dân tc và có s c i bi n cho phù h p v i yêu c u c a l ch s . Các khái ni m Trung - Hi u, Nhân - Ngh a ã c các nhà Nho Vi t Nam phát tri n, làm cho nó mang tính dân t c và nhân dân sâu s c. 10 Theo dòng ch y c a l ch s , các ph m trù o c trên ã c v n d ng vào l nh v c chính tr và tr thành m t trong nh ng chu n giá tr c a các tri u i phong ki n. c. Coi tr ọng vai trò c ủa dân, th ực thi chính sách an dân Lu ng t th ng “thân dân” ã c tng l p quan l i và Nho s trong xã h i phong ki n Vi t Nam coi tr ng và xem nh m t k sách xây d ng, b o v và phát tri n t n c. Quan tâm n i s ng và nguy n v ng c a dân là nhi m v chính tr quan tr ng c a ng i c m quy n, là g c c a o tr n c. d. Nh ững giá tr ị và h ạn ch ế c ủa quan niệm v ề đạo đức ng ười cầm quy ền c ủa Nho giáo Nh ng giá tr Nho giáo ã i sâu nghiên c u vai trò, tác d ng tích c c c a o c s d ng chúng v i tính cách là công c c a vi c tr n c. Nho giáo ã lu n ch ng m t trong nh ng ph m ch t c ơ b n ca ng i c m quy n là ph i có o c. Nho giáo coi tr ng nhi m v “tu thân”, cao vi c tu d ng o c cá nhân. Trong quan ni m v o c ng i c m quy n, Nho giáo r t coi tr ng trí th c, coi tr ng h c hành. Nh ng h n ch Quan ni m v o c ng i c m quy n c a Nho giáo là c c oan, ch cao bi n pháp tu d ng, giáo d c o c, xem nh nh ng bi n pháp c ng ch theo pháp lu t. Nho giáo c bi t cao n m c tuy t i hóa vai trò c a o c. S giáo d c và tu d ng o c c a Nho giáo còn mang tính cng nh c, thi u toàn di n. 11 ng l i “ c tr ” c a Nho giáo d n n “nhân tr ’, s qu n lý xã h i tùy thu c vào nhân cách ng i c m quy n. Nho giáo không th t o ra con ng i toàn di n, coi th ng l p tr , tr ng nam khinh n , coi th ng kh n ng c a ph n , nh t là kh nng lãnh o, qu n lý c a h . CH NG 2 O C NG I CÁN B CÁCH M NG VÀ O C NG I CÁN B LÃNH O À N NG HI N NAY 2.1. O C C A NG I CÁN B CÁCH M NG 2.1.1. Vai trò c a o c cách m ng i v i ng i cách mng và s nghi p cách m ng Theo ch t ch H Chí Minh, ng i cán b ph i có o c cách m ng. Ng i cho r ng: “Cán b là cái g c c a m i công vi c”, “Muôn vi c thành công hay th t b i, u do cán b t t ho c kém”. o c cách m ng là i g c c a ng i cán b cách m ng. Bi vì, mu n làm cách m ng tr c h t con ng i ph i có l ơ ng tâm trong sáng, có c nh cao p. o c cách m ng giúp cho con ng i v ng vàng trong m i th thách. Và i v i ng i cán b ng viên, thì o c là s c mnh tinh th n, là v khí s c bén. Ngi cán b cách m ng là con ng i phát tri n toàn di n c ph m ch t và n ng l c, c o c và tài n ng. S suy thoái v o c là kh i im c a s suy thoái và tha hoá v chính tr , cho nên cán b , ng viên ph i th ng xuyên rèn luy n o c cách m ng và u tranh ch ng ch ngh a cá nhân. 12 o c cách m ng là nhân t t o nên s c h p d n c a ch ngh a xã h i. Ch xã h i ch ngh a là ch t t p nh t trong ti n trình phát tri n c a l ch s xã h i loài ng i t tr c t i nay. Bc vào s nghi p xây d ng ch ngh a xã h i, ã t cho nhân dân ta m t trách nhi m m i. Xây d ng nh ng ph m ch t o c cho con ng i m i Vi t Nam. 2.1.2. Nh ng chu n m c o c c a ng i cách m ng Mt là , trung v i n ưc, hiu v i dân Hai là, yêu th ươ ng con ng ưi, s ng có tình ngh a Ba là, cn, kim, liêm, chính, chí công vô t ư Bn là, tinh th n qu c t trong sáng 2.2. TH C TR NG O C NG I CÁN B LÃNH O À N NG HI N NAY 2.2.1. Khái quát ôi nét v à N ng à N ng n m v trí 15 o55’20” n 16 o14’10” v tuy n B c, 107 o18’30” n 108 o20’00” kinh ông. à N ng có m ng l i k t cu h t ng a d ng v i h th ng ng hàng không, ng th y, ng s t và ng b phát tri n ng b . à N ng c xem là thành ph c a du l ch. à N ng n m trong vùng t c tôn vinh là “Ng ph ng t phi” g n li n v i truy n th ng hi u h c và say mê sáng t o. Trong s nghi p i m i, à N ng ti p t c phát huy truy n th ng cách m ng, n ng ng, sáng t o xây d ng và phát tri n. 2.2.2. Vai trò c a vi c xây d ng o c ng i cán b lãnh o à N ng hi n nay à N ng có phát tri n c hay không ph thu c r t l n vào quy mô và ch t l ng ngu n nhân l c. Trong ó tr c h t ph i k n i ng cán b lãnh o, qu n lý các c p. 13 à N ng hi n nay, “vi c th c hi n th ch kinh t th tr ng, h i nh p qu c t , bên c nh nh ng tác ng tích c c, c ng ch a ng nhi u nhân t tác ng tiêu c c n t t ng, v n hóa, l i sng c a m t b ph n cán b , ng viên và nhân dân” Vì v y, vi c xây d ng o c ng i cán b lãnh o chính quy n à N ng có m t vai trò h t s c quan tr ng, là yêu c u c p thi t trong giai on hi n nay. 2.2.3. Th c tr ng o c ng i cán b lãnh o à N ng i ng cán b , công ch c thu c các S , Ban, Ngành, các t ch c chính tr xã h i c a à N ng không ng ng t ng lên v s l ng và ch t l ng. Theo báo cáo c a y ban Th ng v Qu c h i khóa XIII, tính n tháng 9 n m 2013 à N ng có kho ng 3.200 ng i. Theo S N i v à N ng thì trong các c ơ quan hành chính s gi ng ch chuyên viên chính tr lên chi m 17,5%; chuyên viên chi m 60,5%; s có trình sau i h c chi m 4,5%, i h c chi m 70%; Kh i các ơ n v s nghi p v c ơ c u ng ch chuyên viên chính và t ơ ng ơ ng chi m 4,7%, chuyên viên và t ơ ng ơ ng chi m 62%, ng i có trình sau i h c chi m 5,5%, i h c chi m 46%. i ng cán b , công ch c, viên ch c c a thành ph có b n lnh chính tr v ng vàng, trung thành v i m c tiêu, lý t ng c a ng; ch p hành nghiêm ch nh ng l i ch tr ơ ng c a ng, chính sách pháp lu t c a nhà n c, có tinh th n trách nhi m cao, ý th c c u ti n, ham h c h i nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , có ý th c tu d ng, rèn luy n, có ý th c t ch c k lu t. à N ng luôn nh n th c úng n vai trò c a i ng cán b lãnh o i, qu n lý v i s phát tri n c a thành ph . Do ó, công tác cán b ã c à N ng quan tâm ch o v i nhi u cách làm mi, có tính t phá và t nhi u k t qu tích c c. 14 i ng cán b lãnh o c a à N ng có ph m ch t o c trong sáng, l i s ng lành m nh. Luôn th c hi n t t vi c nêu g ơ ng, tr ng dân, g n dân, hi u dân, h c dân và có trách nhi m v i dân. Hàng n m, à N ng ã “c trên 300 l t cán b , ng viên i ào t o, b i d ng v lý lu n chính tr . Vi c ánh giá cán b c ti n hành công khai, khách quan; coi tr ng hi u qu công vi c c a cán b ; cao trách nhi m ng i ng u”. i ng cán b lãnh o, qu n lý các c p c a à N ng có s thích nghi r t t t v i c ơ ch th tr ng, có phong cách làm vi c khoa hc, xông xáo, quy t li t. Khi nghiên c u v th c tr ng o c ng i cán b lãnh o, qu n lý à N ng, chúng ta nh n th y i ng cán b lãnh o chính quy n các c p c a à N ng có nhi u u im v t tr i mà các a ph ơ ng khác không có c, c th là: i ng cán b lãnh o, qu n lý ca à N ng có b n tính ch t phác, ngay th ng, s ng ơ n gi n, thân thi n, yêu s chân th t và kiên quy t trong hành ng ch ng l i nh ng iu ác, iu x u. a s cán b lãnh o, qu n lý c a à N ng có bn l nh chính tr v ng vàng, có ph m ch t o c trong sáng, có tinh th n t phê bình và phê bình cao, luôn phát huy tính dân ch , có ý th c tu d ng, rèn luy n, ch p hành t t n i quy, quy ch c a c ơ quan. Trình c a i ng cán b lãnh o, qu n lý c nâng lên, tng kh n ng tham m u, xu t ý ki n xu t ý ki n xây d ng à Nng tr thành thành ph hòa bình và áng s ng. Cán b lãnh o, qu n lý à N ng ã có nhi u cách làm mi, có tính t phá và t k t qu tích c c v công tác cán b , nh tri n khai các án ào t o cán b trình cao cho thành ph . 15 à N ng ã to ra m t th h cán b lãnh o “dám ngh , dám làm và dám ch u trách nhi m, không s khó kh n, không né tránh, bi t d n thân vì s nghi p chung c a ng, c a dân; có phong cách làm vi c nói i ôi v i làm, nói ít làm nhi u và làm có hi u qu ”. Vi nh ng cách làm sáng t o, có tính t bi n c a cán b lãnh o, qu n lý à N ng ã tr thành bài h c kinh nghi m mang tính th i s cho các a ph ơ ng khác trong c n c noi theo. Bên c nh nh ng u im, thì i ng cán b lãnh o chính quy n ca à N ng hi n nay c ng không tránh kh i nhng h n ch : ó là, b c vào th i k i m i, m t b ph n áng k cán b lãnh o, qu n lý không theo k p, không áp ng c yêu c u nhi m v , thi u ki n th c chuyên môn, k n ng qu n lý. Trong công tác qu n lý c a n n hành chính v n còn m t s cán b lãnh o, qu n lý y u kém nh t nh. Tính chuyên nghi p ch a cao, ch a rõ nét, k c ơ ng hành chính ch a t o c chuy n bi n th c s , k lu t v n ch a nghiêm. Mt b ph n nh cán b lãnh o các c p còn có thái quan liêu, hách d ch, c a quy n, gây sách nhi u trong công tác, làm nh hng x u n uy tín c a các c ơ quan công quy n. 2.3. NGUYÊN NHÂN C A NH NG U IM VÀ H N CH Nguyên nhân c a nh ng ưu in Mt là, cp y ng và chính quy n các c p t i à N ng ã nh n th c y và sâu s c v v trí, vai trò c a công tác cán b và vi c xây d ng i ng cán b . Hai là, à N ng luôn quan tâm công tác giáo d c chính tr t tng, ch ngh a Mác-Lênin, t t ng H Chí Minh, chính sách, ch tr ơ ng c a ng và Nhà n c g n v i vi c coi tr ng nhi m v giáo dc o c, l i s ng i v i cán b lãnh o, qu n lý các c p. 16 Ba là, à N ng ã chú tr ng i vào chi u sâu trong th c hi n cu c v n ng “H c t p và làm theo t m g ơ ng o c H Chí Minh” g n v i vi c tu d ng, rèn luy n o c và th c hi n t t trách nhi m c giao c a cán b lãnh o, qu n lý các c p. Bn là, i b ph n cán b lãnh o, qu n lý các c p à Nng có ph m ch t o c t t, l i s ng lành m nh, có uy tín i v i qu n chúng nhân dân, có tinh th n trách nhi m cao. Nm là , vai trò c a i ng cán b lãnh o ch ch t c a à Nng c phát huy hi u qu . Nguyên nhân c a nh ng h n ch Mt là , vn còn m t s c p u ng ch a nh n th c y và sâu s c v v trí, vai trò c a cán b trong công tác cán b và vi c xây dng o c cho i ng cán b lãnh o, qu n lý. Hai là , vi c t ch c h c t p, quán tri t ch tr ơ ng, chính sách ca ng và Nhà n c và cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gơ ng o c H Chí Minh” trong cán b lãnh o qu n lý các c p ch a sâu, t ch c th c hi n ch a t t. Ba là, tình tr ng suy thoái v chính tr , t t ng, o c, l i sng c a m t b ph n không nh cán b , ng viên. Trong ó, không ít cán b lãnh o, qu n lý các c p thi u s tu d ng, rèn luy n. Bn là , nh h ng t s tác ng tiêu c c c a c ơ ch th tr ng, cùng v i nhi u v n xã h i n y sinh ph c t p trong quá trình ô th hóa di n ra nhanh, ã tác ng x u n t t ng, o c, l i s ng c a m t b ph n cán b lãnh o, qu n lý các c p. Nm là, c ơ ch giám sát o c, l i s ng i v i i ng cán b cha y , ch a hi u qu . 17 CH NG 3 CÁC GI I PHÁP XÂY D NG O C NG I CÁN B LÃNH O À N NG HI N NAY 3.1. C S HÌNH THÀNH CÁC GI I PHÁP 3.1.1. C ơ s lý lu n Theo quan im c a ch ngh a Mác - Lênin, cán b là nhân t quy t nh s thành b i c a cách m ng, là khâu then ch t trong công tác xây d ng ng. H Chí Minh cho r ng, m t khi ã có ng l i cách m ng úng thì cán b là khâu quy t nh. Vì v y, cán b là cái g c c a m i công vi c. Vì v y, hu n luy n cán b là công vi c g c ca ng’’. ng và Nhà n c ã có nh ng Ngh quy t, chính sách c th v công tác cán b nh : Ngh quy t Trung ơ ng 3 (khóa VIII); Ngh quy t s 11-NQ/TW; Ngh quy t s 42/NQ-TW. à N ng c ng ã ban hành các Ngh quy t, chính sách v công tác cán b và xây d ng i ng cán b nh : Ch th s 11- CT/TU; Ngh quy t s 09-NQ/TU; Ch th s 04/CT-UBND. Trong quá trình v n d ng, k th a t t ng v o c ng i cm quy n c a Nho giáo c n ph i xem xét, ánh giá m t cách khách quan v nh ng u, khuy t im c a nó. 3.1.2. C ơ s th c ti n à N ng là m t thành ph n ng ng, ang có b c phát tri n nhanh chóng trên nhi u l nh v c. Kinh t phát tri n t ơ ng i toàn di n, t t c t ng t ng khá, t c t ng tr ng GDP bình quân t 11,5%/n m; hi u qu và s c c nh tranh c nâng lên. Hi n nay i ng cán b lãnh o, qu n lý chính quy n c a à Nng có bn l nh chính tr v ng vàng, có ph m ch t o c trong 18 sáng. Tuy nhiên, nh ng m t tiêu c c v o c trong m t b ph n không nh cán b lãnh o chính quy n có chi u h ng gia t ng. Tr c tình hình , hơn c o h t, công tác ào t o, bi dng,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_tu_tuong_ve_dao_duc_nguoi_cam_quyen_cua_nho.pdf
Tài liệu liên quan