Xây dựng bộ công cụ kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn Vật Lý của HS lớp 12 (Học kỳ I) theo chương trình cải cách ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Tài liệu Xây dựng bộ công cụ kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn Vật Lý của HS lớp 12 (Học kỳ I) theo chương trình cải cách ở trường Trung học phổ thông (THPT): ... Ebook Xây dựng bộ công cụ kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn Vật Lý của HS lớp 12 (Học kỳ I) theo chương trình cải cách ở trường Trung học phổ thông (THPT)

pdf236 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1351 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Xây dựng bộ công cụ kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn Vật Lý của HS lớp 12 (Học kỳ I) theo chương trình cải cách ở trường Trung học phổ thông (THPT), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH -------------------------- Taêng Myõ Dung XAÂY DÖÏNG BOÄ COÂNG CUÏ KIEÅM TRA – ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP MOÂN VAÄT LYÙ CUÛA HOÏC SINH LÔÙP 12 (HOÏC KYØ 1) THEO CHÖÔNG TRÌNH CAÛI CAÙCH ÔÛ TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG Chuyeân ngaønh : Lyù luaän vaø phöông phaùp daïy hoïc moân Vaät lyù Maõ soá: 60 14 10 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ GIAÙO DUÏC HOÏC NGUÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS. LEÂ THÒ THANH THAÛO Thaønh phoá Hoà Chí Minh - 2006 LÔØI CAÛM ÔN Taùc giaû luaän vaên xin chaân thaønh caûm ôn Ban Giaùm hieäu, Phoøng KHCN- SÑH, Khoa Vaät lyù, Toå Phöông phaùp giaûng daïy Vaät lyù tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Taùc giaû xin ñöôïc baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán TS.Leâ Thò Thanh Thaûo- Coâ ñaõ taän tình höôùng daãn trong suoát quaù trình nghieân cöùu vaø hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Taùc giaû cuõng xin chaân thaønh caûm ôn Ban Giaùm hieäu tröôøng THPT Thuû Thieâm - Quaän 2- TP.HCM, nôi taùc giaû ñang coâng taùc vaø tieán haønh thöïc nghieäm sö phaïm. Cuoái cuøng, taùc giaû xin baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi gia ñình, baïn beø ñoàng nghieäp ñaõ giuùp ñôõ, ñoäng vieân taùc giaû trong thôøi gian hoïc taäp, nghieân cöùu vaø hoaøn thaønh luaän vaên. Taêng Myõ Dung LÔØI CAM ÑOAN Toâi xin cam ñoan ñaây laø coâng trình nghieân cöùu cuûa rieâng toâi, caùc soá lieäu vaø keát quaû nghieân cöùu neâu trong luaän vaên laø trung thöïc vaø chöa töøng ñöôïc coâng boá trong baát kyø moät coâng trình naøo khaùc. Taêng Myõ Dung MUÏC LUÏC Trang MÔÛ ÑAÀU............................................................................................................ 1. Lyù do choïn ñeà taøi vaø lòch söû nghieân cöùu vaán ñeà .......................................... 1.1. Lyù do choïn ñeà taøi ........................................................................................ 1.2. Lòch söû nghieân cöùu vaán ñeà.......................................................................... 2. Muïc ñích nghieân cöùu...................................................................................... 3. Giaû thuyeát khoa hoïc....................................................................................... 4. Ñoái töôïng nghieân cöùu .................................................................................... 5. Phaïm vi nghieân cöùu........................................................................................ 6. Nhieäm vuï nghieân cöùu..................................................................................... 7. Phöông phaùp nghieân cöùu................................................................................ 8. Caáu truùc luaän vaên........................................................................................... NOÄI DUNG................................................................................................................... Chöông 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ KT-ÑG KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP.............. 1.1. Ñaïi cöông veà KT-ÑG keát quaû hoïc taäp ...................................................... 1.1.1. Caùc khaùi nieäm cô baûn veà KT-ÑG keát quaû hoïc taäp ................................ 1.1.2. Muïc ñích, yù nghóa cuûa vieäc KT-ÑG keát quaû hoïc taäp............................. 1.1.3. Caùc yeâu caàu khi KT-ÑG keát quaû hoïc taäp .............................................. 1.2. Caùc cô sôû cuûa vieäc KT-ÑG keát quaû hoïc taäp ............................................. 1.2.1. Muïc tieâu moân hoïc .................................................................................... 1.2.1.1. Vò trí vaø vai troø cuûa muïc tieâu moân hoïc ................................................ 1.2.1.2. Taàm quan troïng cuûa vieäc xaây döïng muïc tieâu ...................................... 1.2.1.3. Caùc ñaëc ñieåm cuûa muïc tieâu .................................................................. 1.2.2. Caùc möùc ñoä naém vöõng kieán thöùc theo phaân loaïi cuûa Bloom................. 1.3. Caùc hình thöùc KT-ÑG keát quaû hoïc taäp Vaät lyù cuûa hoïc sinh..................... 1.3.1. Phaân loaïi theo coâng cuï duøng ñeå KT-ÑG ................................... 1 1 1 4 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 11 14 15 15 16 16 16 18 20 20 1.3.1.1. Nhoùm caùc hình thöùc kieåm tra noùi trong daïy hoïc Vaät lyù ......... 1.3.1.2. Nhoùm caùc hình thöùc kieåm tra vieát trong daïy hoïc Vaät lyù ........ 1.3.2. Phaân loaïi theo muïc ñích KT-ÑG ............................................... 1.3.2.1. Ñaùnh giaù ñaàu vaøo ................................................................... 1.3.2.2. Ñaùnh giaù quaù trình.................................................................. 1.3.2.3. Ñaùnh giaù toång keát................................................................... 1.3.3. Bieân soaïn caâu hoûi vaø thieát keá baøi kieåm tra vieát ....................... 1.3.3.1. Baûng caáu truùc hai chieàu.......................................................... 1.3.3.2. Bieân soaïn caâu hoûi vaø thieát keá baøi kieåm tra traéc nghieäm töï luaän ..................................................................................................... 1.3.3.3. Bieân soaïn caâu hoûi vaø thieát keá baøi kieåm tra traéc nghieäm khaùch quan..................................................................................................... 1.3.4. Ñaùnh giaù keát quaû baøi kieåm tra vieát ........................................... 1.3.4.1. Ñaùnh giaù keát quaû baøi kieåm tra traéc nghieäm töï luaän ............... 1.3.4.2. Ñaùnh giaù keát quaû baøi kieåm tra traéc nghieäm khaùch quan ........ 1.3.4.3. Caùc thoâng tin phaûn hoài coù theå coù ñöôïc töø ñaùnh giaù keát quaû baøi kieåm tra ............................................................................................... Keát luaän chöông 1 ............................................................................... Chöông 2: XAÂY DÖÏNG BOÄ COÂNG CUÏ KT-ÑG KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP MOÂN VAÄT LYÙLÔÙP 12 THPT-HOÏC KYØ1 (CHÖÔNG TRÌNH CAÛI CAÙCH) ....................................................................................... 2.1. Nhöõng vaán ñeà ñöôïc quan taâm trong muïc ñích, yù nghóa cuûa KT-ÑG khi xaây döïng boä coâng cuï ..................................................................... 2.1.1. Hai vaán ñeà ñöôïc quan taâm trong muïc ñích cuûa KT-ÑG............. 2.1.2. Hai vaán ñeà ñöôïc quan taâm trong yù nghóa cuûa KT-ÑG ............... 2.2. Xaây döïng boä coâng cuï KT-ÑG keát quaû hoïc taäp moân Vaät lyù Lôùp 12 THPT-hoïc kyø 1(chöông trình caûi caùch) ............................................... 20 21 22 22 23 25 26 27 27 29 34 34 35 42 45 46 46 46 46 48 2.2.1. Caáu truùc noäi dung chöông trình Vaät lyù lôùp 12 THPT-hoïc kyø 1 (chöông trình caûi caùch) ........................................................................ 2.2.2. Caùc böôùc tieán haønh khi xaây döïng boä coâng cuï KT-ÑG............... 2.2.2.1.Xaùc ñònh muïc tieâu moân hoïc Vaät lyù 12 THPT-Hoïc kyø 1 .......... 2.2.2.2. Xaây döïng coâng cuï KT-ÑG quaù trình....................................... 2.2.2.3. Xaây döïng coâng cuï KT-ÑG toång keát ........................................ Keát luaän chöông 2 ............................................................................... Chöông 3: THÖÏC NGHIEÄM SÖ PHAÏM ............................................. 3.1. Muïc ñích cuûa thöïc nghieäm sö phaïm ............................................. 3.2. Ñoái töôïng thöïc nghieäm ................................................................ 3.3. Phöông phaùp thöïc nghieäm ........................................................... 3.3.1. Kieåm tra mieäng ......................................................................... 3.3.2. Caùc baøi kieåm tra 15’ vaø 1 tieát trong ñaùnh giaù quaù trình ............ 3.3.3. Baøi kieåm tra hoïc kyø 1 trong ñaùnh giaù toång keát ......................... 3.4. Keát quaû thöïc nghieäm 3.4.1 Ñaùnh giaù keát quaû thu ñöôïc töø boä caâu hoûi kieåm tra mieäng.......... 3.4.2 Ñaùnh giaù keát quaû caùc baøi kieåm tra 15’ vaø kieåm tra 1 tieát trong ñaùnh giaù quaù trình ............................................................................... 3.4.2.1. Baøi kieåm tra 15’ soá 1 .............................................................. 3.4.2.2. Baøi kieåm tra 15’ soá 2 .............................................................. 3.4.2.3. Baøi kieåm tra 1 tieát soá 1 (chöông 1-2) ...................................... 3.4.2.4. Baøi kieåm tra 1 tieát soá 2 (chöông 3-4) ...................................... 3.4.3 Ñaùnh giaù keát quaû baøi kieåm tra hoïc kyø 1 trong ñaùnh giaù toång keát 3.4.3.1. Thoâng tin veà möùc ñoä ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu daïy hoïc ............ 3.4.3.2. Thoâng tin veà chaát löôïng caâu hoûi............................................. 3.4.3.3. Thoâng tin veà vieäc hoïc cuûa hoïc sinh vaø vieäc daïy cuûa giaùo vieân Keát luaän chöông 3 ............................................................................... 48 49 50 55 70 86 87 87 87 87 87 87 91 91 91 92 92 93 95 107 114 114 117 124 129 KEÁT LUAÄN ....................................................................................... TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ............................................................................... PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Muïc tieâu daïy hoïc moân Vaâït lyù lôùp 12- Hoïc kyø 1............................. Phuï luïc 2: Boä caâu hoûi kieåm tra mieäng trong ñaùnh giaù quaù trình...................... Phuï luïc 3: Baøi kieåm tra 1 tieát (soá 1) trong ñaùnh giaù quaù trình vaø caùc soá lieäu thoáng keâ .............................................................................................................. Phuï luïc 4: Baøi kieåm tra 1 tieát (soá 2) trong ñaùnh giaù quaù trình vaø caùc soá lieäu thoáng keâ .............................................................................................................. Phuï luïc 5: Baøi kieåm tra hoïc kyø 1 trong ñaùnh giaù toång keát vaø caùc soá lieäu thoáng keâ ........................................................................................................................ Phuï luïc 6: Baûng ñieåm caùc baøi kieåm tra cuûa hoïc sinh ....................................... 132 134 P1 P13 P22 P45 P67 P86 DANH MUÏC NHÖÕNG CHÖÕ VIEÁT TAÉT TRONG LUAÄN VAÊN TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vieát taét KT ÑG KT-ÑG GV HS THPT TNTL TNKQ TNKQNLC Vieát ñaày ñuû Kieåm tra Ñaùnh giaù Kieåm tra – Ñaùnh giaù Giaùo vieân Hoïc sinh Trung hoïc phoå thoâng Traéc nghieäm töï luaän Traéc nghieäm khaùch quan Traéc nghieäm khaùch quan nhieàu löïa choïn DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Trang Baûng 1.1. Caùc ñoäng töø haønh ñoäng thöôøng duøng ñeå vieát caùc muïc tieâu nhaän thöùc ..................................................................................................... Baûng 1.2. Baûng caáu truùc hai chieàu..................................................................... Baûng 2.1. Muïc tieâu vaø noäi dung giaûng daïy moân Vaät lyù lôùp 12-Hoïc kyø 1 ....... Baûng 2.2. Baûng caáu truùc hai chieàu baøi KT 15’ (soá 1) ....................................... Baûng 2.3. Baûng caáu truùc hai chieàu baøi KT 15’ (soá 2) ....................................... Baûng 2.4. Baûng caáu truùc hai chieàu baøi KT 1 tieát (soá 1) .................................... Baûng 2.5. Baûng caáu truùc hai chieàu baøi KT 1 tieát (soá 2) .................................... Baûng 2.6. Baûng caáu truùc hai chieàu baøi KT hoïc kyø 1......................................... Baûng 3.1. Baûng chuyeån ñoåi thöù töï caâu hoûi ........................................................ Baûng 3.2. Maãu phieáu baøi laøm traéc nghieäm........................................................ Baûng 3.3. Taàn soá ñieåm baøi laøm KT 15’(soá 1) ................................................... Baûng 3.4. Baûng phaân boá caùc loaïi ñieåm cuûa baøi KT 15’ (soá 1) ......................... Baûng 3.5. Taàn soá ñieåm baøi laøm KT 15’(soá 2) ................................................... Baûng 3.6. Baûng phaân boá caùc loaïi ñieåm cuûa baøi KT 15’ (soá 2) ......................... Baøi KT 1 tieát soá 1 Baûng 3.7. Baûng thoáng keâ keát quaû soá löôïng HS traû lôøi ñuùng caùc caâu traéc nghieäm theo muïc tieâu nhaän thöùc....................................................... Baûng 3.8. Baûng thoáng keâ caùc caâu coù möùc ñoä ñaït ñöôïc muïc tieâu nhaän thöùc döôùi 50% ............................................................................................ Baûng 3.9. Baûng ñaùnh giaù ñoä khoù cuûa caâu traéc nghieäm..................................... Baûng 3.10.Baûng toång hôïp caùc caâu theo ñoä khoù ................................................ Baûng 3.11.Baûng toång hôïp ñoä khoù caâu traéc nghieäm theo muïc tieâu nhaän thöùc Baûng 3.12. Baûng ñaùnh giaù ñoä phaân caùch cuûa caâu traéc nghieäm ........................ 20 27 52 59 60 66 67 71 89 89 92 93 93 94 97 99 100 100 101 101 Baûng 3.13. Baûng toång hôïp caùc caâu theo ñoä phaân caùch..................................... Baûng 3.14. Baûng toång hôïp ñoä phaân caùch caâu traéc nghieäm theo muïc tieâu nhaän thöùc ......................................................................................... Baûng 3.15. Taàn soá ñieåm lôùp baøi laøm KT 1 tieát ................................................. Baûng 3.16. Baûng phaân boá caùc loaïi ñieåm ........................................................... Baøi KT 1 tieát soá 2 Baûng 3.17. Baûng thoáng keâ keát quaû soá löôïng HS traû lôøi ñuùng caùc caâu traéc nghieäm theo muïc tieâu nhaän thöùc .................................................... Baûng 3.18. Baûng thoáng keâ caùc caâu coù möùc ñoä ñaït ñöôïc muïc tieâu nhaän thöùc döôùi 50%.......................................................................................... Baûng 3.19. Baûng toång hôïp caùc caâu theo ñoä khoù ............................................... Baûng 3.20. Baûng toång hôïp ñoä khoù caâu traéc nghieäm theo muïc tieâu nhaän thöùc Baûng 3.21. Baûng toång hôïp caùc caâu theo ñoä phaân caùch..................................... Baûng 3.22. Baûng toång hôïp ñoä phaân caùch caâu traéc nghieäm theo muïc tieâu nhaän thöùc ......................................................................................... Baûng 3.23. Taàn soá ñieåm lôùp baøi laøm KT 1 tieát ................................................. Baûng 3.24. Baûng phaân boá caùc loaïi ñieåm ........................................................... Baøi KT hoïc kyø 1 Baûng 3.25. Baûng thoáng keâ keát quaû soá löôïng hoïc sinh traû lôøi ñuùng caùc caâu traéc nghieäm theo muïc tieâu nhaän thöùc............................................. Baûng 3.26. Baûng thoáng keâ caùc caâu coù möùc ñoä ñaït ñöôïc muïc tieâu nhaän thöùc döôùi 50%.......................................................................................... Baûng 3.27. Baûng toång hôïp caùc caâu theo ñoä khoù ............................................... Baûng 3.28. Baûng toång hôïp ñoä khoù caâu traéc nghieäm theo muïc tieâu nhaän thöùc Baûng 3.29. Baûng toång hôïp caùc caâu theo ñoä phaân caùch..................................... Baûng 3.30. Baûng toång hôïp ñoä phaân caùch caâu traéc nghieäm theo muïc tieâu 101 102 104 105 109 110 110 110 111 111 112 113 116 117 117 118 118 nhaän thöùc ......................................................................................... Baûng 3.31. Taàn soá ñieåm lôùp baøi laøm KT 1 tieát ................................................. Baûng 3.32. Baûng phaân boá caùc loaïi ñieåm ........................................................... 118 124 125 DANH MUÏC CAÙC HÌNH Trang Hình 1.1. Sô ñoà moâ taû moät soá quy trình vaø nhaän thöùc traùi ngöôïc nhau giöõa GV vaø HS trong quaù trình daïy hoïc .................................................. Hình 1.2. Sô ñoà moâ taû moâ hình daïy hoïc coù söï phaûn hoài .................................. Hình 1.3. Sô ñoà moâ taû vò trí vaø vai troø cuûa muïc tieâu moân hoïc ........................ Hình 3.1. Bieåu ñoà phaân boá taàn soá ñieåm KT 15’ (soá 1) .................................... Hình 3.2. Bieåu ñoà phaân boá taàn soá ñieåm KT 15’ (soá 2) .................................... Hình 3.3. Bieåu ñoà phaân boá taàn soá ñieåm lôùp baøi KT 1 tieát (soá 1)..................... Hình 3.4. Bieåu ñoà phaân boá taàn soá ñieåm lôùp baøi KT 1 tieát (soá 2)..................... Hình 3.5. Bieåu ñoà phaân boá taàn soá ñieåm lôùp baøi KT hoïc kyø 1 ......................... 10 11 16 92 94 105 112 124 1 MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi vaø lòch söû nghieân cöùu vaán ñeà 1.1. Lyù do choïn ñeà taøi Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc 2001-2010 (ban keøm theo quyeát ñònh soá 201/2001/QÑ-TTg ngaøy 28 thaùng 12 naêm 2001 cuûa Thuû töôùng Chính phuû) ôû muïc 5.2 ghi roõ: Phaûi ñoåi môùi vaø hieän ñaïi hoùa phöông phaùp giaùo duïc. Chuyeån töø vieäc truyeàn thuï tri thöùc thuï ñoäng thaày giaûng, troø ghi sang höôùng daãn ngöôøi hoïc chuû ñoäng tö duy; daïy cho ngöôøi hoïc phöông phaùp töï hoïc, töï thu nhaän thoâng tin moät caùch coù heä thoáng, coù tö duy phaân tích toång hôïp; phaùt trieån naêng löïc cuûa moãi caù nhaân; taêng cöôøng tính chuû ñoäng cuûa hoïc sinh trong quaù trình hoïc taäp...[13] Vieäc toå chöùc, chæ ñaïo vaø thöïc hieän quaù trình ñoåi môùi giaùo duïc ñoøi hoûi phaûi naém vöõng quy luaät chi phoái noù. Ñoù chính laø söï lieân heä hôïp thaønh moät theå thoáng nhaát coù tính heä thoáng giöõa caùc thaønh toá cô baûn: muïc tieâu, noäi dung, phöông phaùp, phöông tieän, hình thöùc toå chöùc vaø ñaùnh giaù (ÑG). Nhöõng yù ñònh laøm thay ñoåi hoaëc caûi tieán baát cöù thaønh toá naøo cuûa quaù trình maø khoâng chuù yù ñaûm baûo moái lieân heä mang tính quy luaät vôùi caùc thaønh toá khaùc taát yeáu seõ daãn ñeán keát quaû laø laøm roái loaïn söï vaän haønh cuûa heä thoáng, cuûa quaù trình giaùo duïc [50]. Vì theá, trong quaù trình ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc, khoâng theå khoâng keå ñeán vieäc phaûi ñoåi môùi phöông phaùp kieåm tra-ñaùnh giaù (KT-ÑG) keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh (HS). KT-ÑG keát quaû hoïc taäp laø moät khaâu quan troïng trong toaøn boä quaù trình daïy vaø hoïc trong nhaø tröôøng phoå thoâng. KT-ÑG ñöôïc thöøa nhaän laø moät hoaït ñoäng giöõ vai troø laøm ñoäng löïc thuùc ñaåy cho quaù trình hoïc taäp, laøm cho ngöôøi hoïc caøng coù ñieàu kieän cuûng coá kieán thöùc vaø töï ñaùnh giaù naêng löïc hoïc taäp cuûa mình ñeàu ñaën hôn. Maët khaùc, keát quaû cuûa KT-ÑG cuõng laø moät 2 thöïc teá ñeå ngöôøi daïy ÑG laïi phöông phaùp giaûng daïy cuûa mình vaø töø ñoù bieát mình caàn phaùt huy hoaëc ñieàu chænh noù nhö theá naøo cho phuø hôïp vôùi trình ñoä tö duy cuûa töøng ñoái töôïng ngöôøi hoïc. KT-ÑG toát seõ phaûn aùnh ñaày ñuû vieäc daïy cuûa thaày vaø vieäc hoïc cuûa troø, giuùp caùc caáp quaûn lyù coù caùi nhìn khaùch quan hôn veà chöông trình, caùch toå chöùc ñaøo taïo. Chính vì moái quan heä naøy maø khoâng theå taùch rôøi vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc vôùi vieäc KT-ÑG keát quaû hoïc taäp cuûa HS theo phöông phaùp daïy hoïc môùi ñoù [8], [24], [33]. KT-ÑG laø moät khaâu raát nhaïy caûm trong quaù trình daïy hoïc – giaùo duïc vì noù gaén lieàn vôùi söï ÑG con ngöôøi. Trong nhieàu naêm qua, ñoái vôùi giaùo duïc phoå thoâng, chuùng ta quen ñaùnh giaù HS qua nhöõng baøi kieåm tra (KT) sau moãi chöông, moãi hoïc kyø, cuoái naêm hoaëc cuoái caáp. Chu kyø ÑG ñoái vôùi HS phoå thoâng ôû ta chæ chuù troïng ñieåm cuoái cuûa quaù trình daïy hoïc. Muïc ñích cuaû KT-ÑG chuû yeáu ñeå phuïc vuï cho vieäc xeáp loaïi HS, xeùt leân lôùp, caáp chöùng chæ...Hình thöùc KT phoå bieán ñöôïc choïn laø töï luaän. Noäi dung KT cuï theå ôû moãi lôùp, moãi tröôøng ñöôïc xaùc ñònh chuû yeáu bôûi ngöôøi giaùo vieân (GV) ôû lôùp ñoù, tröôøng ñoù; coøn noäi dung ñeà cuûa caùc kyø thi quan troïng ( nhö KT hoïc kyø khoái 12, thi tuù taøi...) ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc caáp quaûn lyù cao hôn. Trong tình hình ñoù, ngöôøi GV thöôøng phaûi döïa vaøo noäi dung haøng loaït caùc ñeà thi cuûa nhieàu naêm tröôùc ñeå xaùc ñònh ñaâu laø troïng taâm thöôøng ñöôïc choïn ra ñeà, töø ñoù coù höôùng daïy phuø hôïp vôùi caùch ra ñeà nhö theá. Caùc phöông phaùp KT-ÑG hieän taïi tuy vaãn coù nhöõng öu ñieåm rieâng song vaãn coøn boäc loä moät soá haïn cheá nhö chöa baûo ñaûm ñöôïc tính khaùch quan, chöa bao quaùt ñöôïc chöông trình... vaø nhieàu lyù do chuû quan khaùc daãn ñeán vieäc KT-ÑG ôû nhaø tröôøng chöa ñaït ñöôïc muïc ñích mong muoán, chöa phaûn aùnh trung thöïc keát quaû daïy vaø hoïc [26]. Tình traïng hoïc tuû, daïy tuû, quay coùp trong nhaø tröôøng, nhieàu ñieåm noùng veà gian laän trong thi cöû cöù lan ra trong moãi kyø thi toát nghieäp THPT cho thaáy heä thoáng KT-ÑG hieän haønh ñaõ vaø ñang laø nguyeân nhaân caên baûn kìm haõm coã maùy caûi caùch giaùo duïc 3 ñang vaän haønh [35],[36]. Caûi caùch phaân ban saép tôùi ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu roõ raøng cho chöông trình hoïc vaø caùc muïc tieâu cuï theå cho töøng noäi dung maø GV phaûi ñaït ñöôïc qua quaù trình daïy. Muïc tieâu naøy laø cô sôû ñeå xaây döïng caùc tieâu chí ÑG chung cho nhieàu kyø thi quan troïng. ÔÛ naêm hoïc 2005-2006, Boä Giaùo Duïc ñaõ söû duïng hình thöùc KT traéc nghieäm khaùch quan (TNKQ) trong kyø thi Toát nghieäp Trung hoïc phoå thoâng (THPT) ñoái vôùi moân Anh vaên. Sang caùc naêm hoïc tôùi, hình thöùc thi naøy seõ ñöôïc aùp duïng cho caùc moân Lyù, Hoùa, Sinh...Nhö vaäy, trong töông lai gaàn seõ söû duïng hình thöùc traéc nghieäm khaùch quan maø noäi dung thi ñöôïc thieát laäp bôûi Cuïc Khaûo thí. Song ñoåi môùi KT- ÑG khoâng chæ ñôn giaûn laø thay ñoåi hình thöùc, kyõ thuaät KT. Vieäc daïy theá naøo ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu vaø KT nhö theá naøo ñeå ÑG möùc ñoä ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu, nhaèm ñieàu chænh vieäc daïy vaø hoïc sao cho muïc tieâu ñöôïc thöïc hieän toát nhaát chính laø vaán ñeà caàn quan taâm ñoái vôùi haàu heát GV phoå thoâng hieän nay. Theo chuùng toâi, vieäc hieåu bieát vaø coù kyõ naêng xaây döïng boä coâng cuï KT-ÑG ñeå kieåm soaùt ñöôïc quaù trình daïy hoïc vaø möùc ñoä ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa chöông trình hoïc chính laø caùch chuû ñoäng ñeå ngöôøi GV ñoùn nhaän noäi dung, chöông trình hoïc môùi cuõng nhö caùc hình thöùc thi cöû môùi. Moät khi boä coâng cuï ñöôïc xaây döïng phuø hôïp vôùi muïc tieâu daïy hoïc thì KT-ÑG khoâng chæ ñôn thuaàn laø moät khaâu phaûi coù maø coøn ñoùng vai troø nhö moät thaønh toá khoâng theå thieáu cuûa quaù trình daïy hoïc, taïo ra nhöõng moái lieân heä ngöôïc höõu ích ñeå ñieàu chænh caùc thaønh toá khaùc cuûa quaù trình ñoù. Khi chöông trình hoïc môùi (chöông trình phaân ban) saép baét ñaàu trieån khai ñaïi traø, chöông trình hoïc cuõ (chöông trình caûi caùch) vaãn coøn söû duïng trong vaøi naêm nöõa, thì vieäc nghieân cöùu ñoåi môùi KT-ÑG ôû thôøi ñieåm naøy laø hoaøn toaøn caàn thieát. Ñoåi môùi giaùo duïc khoâng theå thaønh coâng neáu ta thieáu quan taâm ñeán KT-ÑG. Vieäc xaây döïng moät boä coâng cuï KT-ÑG theo chöông 4 trình caûi caùch, vì theá, khoâng chæ coù yù nghóa söû duïng ôû thôøi ñieåm hieän taïi maø coøn mang yù nghóa minh hoaï, giuùp ngöôøi GV chuaån bò nhöõng hieåu bieát vaø kyõ naêng veà moät lónh vöïc môí vaø khoù laø KT-ÑG. Xuaát phaùt töø nhöõng yeâu caàu lyù luaän vaø thöïc tieãn nhö treân, chuùng toâi choïn ñeà taøi “ Xaây döïng boä coâng cuï KT- ÑG keát quaû hoïc taäp moân Vaät lyù cuûa hoïc sinh lôùp 12 ( hoïc kyø 1) theo chöông trình caûi caùch ôû tröôøng Trung hoïc phoå thoâng”. 1.2. Lòch söû nghieân cöùu vaán ñeà Töø naêm 1993, vôùi döï ñònh thay ñoåi hình thöùc KT-ÑG, Boä giaùo duïc-ñaøo taïo ñaõ coù nhöõng hoaït ñoäng chuaån bò cuï theå nhö toå chöùc nhieàu cuoäc hoäi thaûo, seminar, môøi caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi phoái hôïp toå chöùc taïi Haø noäi, Hueá, thaønh phoá Hoà Chí Minh nhaèm nghieân cöùu phöông phaùp thi traéc nghieäm khaùch quan. Naêm 1995, moân hoïc “Ñaùnh giaù giaùo duïc” ñaõ chính thöùc ñöôïc ñöa vaøo chöông trình giaûng daïy ôû caùc tröôøng sö phaïm. Töø ñoù ñeán nay ñaõ coù nhieàu taøi lieäu vaø baøi baùo baøn veà caùc ñònh höôùng KT-ÑG, laøm roõ caùc khaùi nieäm, caùc phöông phaùp KT-ÑG cuï theå nhö: “ Ñoåi môùi ÑG – Ñoøi hoûi böùc thieát cuûa ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc” cuûa Traàn Kieàu [33]; Leâ Ñöùc Phuùc [45] vôùi “Ñoåi môùi vieäc ÑG trong giaùo duïc”; Nguyeãn Kim Dung vaø Leâ Vaên Haûo ñaõ khaûo saùt chaát löôïng ñaøo taïo ñaïi hoïc vôùi vieäc KT-ÑG [12]; Leâ Thò Myõ Haø vôùi nhöõng tìm hieåu veà moät soá khaùi nieäm cô baûn trong ÑG giaùo duïc [15]; Leâ Vaên Haûo nghieân cöùu vò trí vaø vai troø cuûa KT hoïc taäp trong nhaø tröôøng [16]; Traàn Minh Haèng vôùi nhöõng ñeà nghò caûi tieán vieäc KT-ÑG nhaèm naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc ôû tröôøng sö phaïm [18]; Nguyeãn Ngoïc Hôïi-Phaïm Minh Huøng [25] vaø Leâ Vieát Khuyeán [32] coù nhöõng nghieân cöùu veà ñoåi môùi KT-ÑG; Traàn thò Tuyeát Oanh nghieân cöùu taùc ñoäng cuûa ÑG ñeán caùch hoïc cuûa sinh vieân [44]; Nguyeãn Coâng Khanh ñeà xuaát phöông phaùp ñaùnh giaù ñoä tin caäy cuûa coâng cuï ño löôøng [29]; Trang Thò Laân [35], Leâ Nguyeân Long [36] vôùi nhöõng ñeà xuaát veà vieäc KT-ÑG, ñeå kieåm tra, thi cöû ñuùng chaát löôïng daïy vaø hoïc; Vuõ Tröôøng Giang [14], Leâ Vaên Haûo [17], Nguyeãn Vuõ Bích Hieàn [19], Nguyeãn Phuïng Hoaøng [20], [21], Vuõ Thò Hueâ [26] nghieân cöùu phöông phaùp traéc nghieäm khaùch quan ñeå ÑG keát quaû hoïc taäp; Nguyeãn 5 Xuaân Huyønh so saùnh traéc nghieäm khaùch quan vaø traéc nghieäm töï luaän [27]; Löu Xuaân Môùi [39], Leâ Thò Nam [40], Traàn Thò Tuyeát Oanh [42] vaø Nguyeãn Baûo Hoaøng Thanh [46] coù nhöõng ñeà xuaát caûi tieán hình thöùc soaïn caâu hoûi kieåm tra ñeå ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp, söû duïng caâu hoûi traéc nghieäm khaùch quan trong daïy hoïc... Vôùi moân Vaät lyù cuõng coù nhieàu taøi lieäu, coâng trình nghieân cöùu nhö Nguyeãn Phuïng Hoaøng vôùi “Öôùc ñònh thaønh quaû hoïc taäp moân Vaät lyù CCGD cuûa hoïc sinh PTTH qua kieåm tra hoïc kyø vaø traéc nghieäm khaùch quan”[20] vaø “Tìm hieåu keát quaû ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy vaø kieåm tra ñaùnh giaù trong daïy - hoïc Vaät lyù” [23]; Nguyeãn Vaên Khaûi vôùi nhöõng ñeà nghò veà vieäc ñoåi môùi KT-ÑG kieán thöùc Vaät lyù cuûa hoïc sinh phoå thoâng [30]; Nguyeãn Vaên Khaûi-Phaïm Thò Ngoïc Dung ñaõ vaän duïng phöông phaùp traéc nghieäm khaùch quan trong vieäc KT-ÑG kieán thöùc Vaät lyù [31]; duøng phöông phaùp traéc nghieäm khaùch quan ñeå ÑG keát quaû daïy hoïc chöông “Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø” cuûa Nguyeãn Quang Laïc-Nguyeãn Baûo Hoaøng Thanh [34]; tìm hieåu moái quan heä giöõa KT ñònh kyø vôùi keát quaû hoïc taäp moân Vaät lyù [47] vaø so saùnh giöõa traéc nghieäm khaùch quan vôùi traéc nghieäm töï luaän trong KT-ÑG moân Vaät lyù [48] cuaû Nguyeãn Baûo Hoaøng Thanh... Trong khi chöông trình phaân ban chuaån bò trieån khai ñaïi traø treân toaøn quoác thì vieäc nghieân cöùu ñoåi môùi KT-ÑG ôû thôøi ñieåm naøy laø vieäc laøm caàn thieát. Moät boä coâng cuï KT-ÑG phuø hôïp seõ kieåm soaùt ñöôïc quaù trình daïy hoïc vaø möùc ñoä ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa chöông trình hoïc . Tuy nhieân, hieän nay vieäc nghieân cöùu xaây döïng boä coâng cuï KT-ÑG keát quaû hoïc taäp moân Vaät lyù cuûa hoïc sinh lôùp 12-THPT ôû hoïc kyø 1 coøn chöa ñöôïc ñeà caäp. 2. Muïc ñích nghieân cöùu Nghieân cöùu xaây döïng boä coâng cuï KT-ÑG keát quaû hoïc taäp moân Vaät lyù lôùp 12 ôû hoïc kyø 1 (chöông trình caûi caùch) nhaèm goùp phaàn ñoåi môùi hoaït ñoäng KT-ÑG trong quaù trình daïy hoïc; böôùc ñaàu trang bò kieán thöùc vaø giôùi thieäu caùc kyõ naêng caàn thieát ñeå ngöôøi GV coù theå xaây döïng moät boä coâng cuï phuø hôïp vôùi chöông trình hoïc môùi trong nhaø tröôøng trung hoïc phoå thoâng (THPT). 6 3. Giaû thuyeát khoa hoïc Moät boä coâng cuï KT-ÑG phuø hôïp theå hieän ôû söï phaûn aùnh xaùc thöïc caùc muïc tieâu nhaän thöùc quan troïng cuûa chöông trình hoïc; noù khoâng chæ cho pheùp ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS maø coøn coù taùc duïng khuyeán khích hoïc taäp, chaån ñoaùn caùc vaán ñeà trong caû vieäc hoïc laãn vieäc daïy, laøm cô sôû cho quaù trình ñieàu chænh, töï ñieàu chænh höôùng tôùi söï phaùt trieån cuûa HS vaø GV; ñaëc bieät laø noù cho pheùp ñaùnh giaù möùc ñoä ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa quaù trình daïy hoïc. 4. Ñoái töôïng nghieân cöùu Vieäc KT-ÑG keát quaû hoïc taäp moân Vaät lyù lôùp 12 THPT - Hoïc kyø 1 (chöông trình caûi caùch) thoâng qua boä coâng cuï KT-ÑG. 5. Phaïm vi nghieân cöùu Ñeà taøi nghieân cöùu caùc phöông phaùp KT-ÑG ñeå xaây döïng boä coâng cuï KT- ÑG keát quaû hoïc taäp moân Vaät Lyù lôùp 12 ôû hoïc kyø 1 (chöông trình caûi caùch) cuûa hoïc sinh tröôøng THPT Thuû Thieâm - TP.HCM . Boä coâng cuï bao goàm: ñaùnh giaù quaù trình (thoâng qua KT mieäng , KT 15’, KT 1 tieát) vaø ñaùnh giaù toång keát (KT cuoái hoïc kyø 1) nhö moät minh hoïa cho vieäc vaän duïng nhöõng hieåu bieát vaø kyõ naêng caàn thieát ñeå thieát keá vaø xaây döïng moät boä coâng cuï KT-ÑG töông öùng vôùi baát kyø chöông trình hoïc naøo. 6. Nhieäm vuï nghieân cöùu - Nghieân cöùu cô sôû lyù luaän cuûa vieäc KT-ÑG keát quaû hoïc taäp cuûa HS tröôøng THPT. - Nghieân cöùu cô sôû lyù luaän vaø kyõ thuaät xaây döïng caâu hoûi, thieát keá baøi KT trong daïy hoïc Vaät lyù. - Nghieân cöùu noäi dung chöông trình daïy hoïc Vaät lyù lôùp 12 ôû hoïc kyø 1 (chöông trình caûi caùch) ñeå treân cô sôû ñoù xaùc ñònh ñöôïc muïc tieâu maø HS caàn ñaït ñöôïc khi keát thuùc moãi baøi, moãi chöông vaø cuoái hoïc kyø. - Xaây döïng heä thoáng caâu hoûi vaø baøi KT duøng ñeå ñaùnh giaù quaù trình (thoâng qua KT mieäng, KT 15’, KT 1 tieát), ñaùnh giaù toång keát ( KT cuoái hoïc kyø 1). 7 - Thöïc nghieäm sö phaïm ñeå ñaùnh giaù boä coâng cuï. - Phaân tích keát quaû hoïc taäp cuûa HS khi GV söû duïng boä coâng cuï KT-ÑG naøy, töø ._.ñoù ñeà xuaát yù kieán cuûa mình ñoái vôùi quaù trình daïy hoïc. 7. Phöông phaùp nghieân cöùu - Nghieân cöùu lyù luaän: nghieân cöùu vaø xöû lyù thoâng tin töø saùch, baùo taïp chí veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán ñeà taøi, ñaëc bieät laø vaán ñeà KT-ÑG, ñoàng thôøi nghieân cöùu noäi dung, chöông trình Vaät lyù lôùp 12 THPT-Hoïc kyø 1 (chöông trình caûi caùch). - Thöïc nghieäm sö phaïm: ñeå ñaùnh giaù tính giaù trò, ñoä tin caäy cuûa heä thoáng caâu hoûi, baøi KT, hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng phöông phaùp traéc nghieäm khaùch quan nhieàu löïa choïn( TNKQNLC) trong KT-ÑG keát quaû hoïc taäp, phaân tích möùc ñoä ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa quaù trình daïy hoïc. - Thoáng keâ toaùn hoïc: ñeå xöû lyù, thoáng keâ, ÑG keát quaû thöïc nghieäm sö phaïm. 8. Caáu truùc luaän vaên Luaän vaên goàm phaàn Môû ñaàu (8 trang), phaàn Noäi dung( 123 trang) vaø phaàn Keát luaän (2 trang) ñöôïc saép xeáp nhö sau: Môû ñaàu Noäi dung Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà KT-ÑG keát quaû hoïc taäp. Chöông 2: Xaây döïng boä coâng cuï KT-ÑG keát quaû hoïc taäp moân Vaät lyù lôùp 12 THPT- Hoïc kyø 1 (chöông trình caûi caùch). Chöông 3: Thöïc nghieäm sö phaïm. Keát luaän Taøi lieäu tham khaûo Phuï luïc Toaøn luaän vaên coù 40 baûng, 8 hình, söû duïng 56 taøi lieäu tham khaûo. Phaàn phuï luïc coù 89 trang . 9 CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ KIEÅM TRA- ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP 1.1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ KIEÅM TRA-ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP 1.1.1. Caùc khaùi nieäm cô baûn veà KT-ÑG keát quaû hoïc taäp Theo J.M.De Ketele, “ÑG coù nghóa laø xem xeùt möùc ñoä phuø hôïp cuûa moät taäp hôïp caùc thoâng tin thu ñöôïc vôùi moät taäp hôïp caùc tieâu chí thích hôïp cuûa muïc tieâu ñaõ xaùc ñònh nhaèm ñöa ra quyeát ñònh theo moät muïc ñích naøo ñoù “[2]. Hoaëc moät caùch ñònh nghóa khaùc: “ÑG laø quaù trình hình thaønh nhöõng nhaän ñònh, phaùn ñoaùn veà keát quaû cuûa coâng vieäc, döïa vaøo söï phaân tích nhöõng thoâng tin thu ñöôïc, ñoái chieáu vôùi nhöõng muïc tieâu, tieâu chuaån ñaõ ñeà ra, nhaèm ñeà xuaát nhöõng quyeát ñònh thích hôïp ñeå caûi thieän thöïc traïng, ñieàu chænh, naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû coâng vieäc [10]”. KT ñöôïc xem nhö phöông tieän nhaèm cung caáp nhöõng döõ kieän, nhöõng thoâng tin laøm cô sôû cho vieäc ÑG. KT laø moät hoaït ñoäng quan troïng, cuï theå mang tính chaát coâng cuï cuûa ÑG. Theo caùc nhaø nghieân cöùu ÑG giaùo duïc, moái quan heä giöõa keát quaû hoïc taäp vaø chaát löôïng noùi chung cuûa vieäc daïy vaø hoïc thöôøng khoâng ñöôïc xem xeùt ñuùng möùc, cho duø ngöôøi ta vaãn nhaän thöùc ñöôïc laø caùc yeâu caàu daønh cho vieäc ÑG keát quaû hoïc taäp vaø söï roõ raøng cuûa caùc chuaån möïc ÑG thöôøng aûnh höôûng raát lôùn ñeán möùc ñoä hieäu quaû cuûa vieäc hoïc taäp. Neáu vieäc thieát keá caùc ÑG keát quaû hoïc taäp ñöôïc tieán haønh caån thaän, khoa hoïc ÑG seõ goùp phaàn tröïc tieáp vaøo caùch hoïc sinh tieáp caän vieäc hoïc cuûa mình vaø do ñoù giaùn tieáp taùc ñoäng raát maïnh vaøo chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoï [11]. 10 GV xem xeùt vieäc daïy vaø hoïc nhö theá naøo? -Nhöõng noäi dung naøo caàn ñöôïc daïy trong khoùa hoïc? - HS phaûi hoïc caùi gì? Nhöõng phöông phaùp daïy vaø hoïc naøo laø thích hôïp? Laøm theá naøo ÑG vieäc hoïc cuûa HS? ÑG coù theå laø böôùc xem xeùt cuoái cuøng khi GV thieát keá quaù trình daïy hoïc. HS xem xeùt vieäc daïy vaø hoïc nhö theá naøo? - Toâi ñöôïc ÑG theo kieåu naøo? - Toâi caàn phaûi bieát nhöõng gì? - Nhö vaäy caùc muïc tieâu hoïc taäp laø gì? - Caùc phöông phaùp hoïc taäp naøo toâi caàn aùp duïng? ÑG thöôøng laø ñieàu ñaàu tieân HS nghó ñeán trong quaù trình daïy hoïc Xem xeùt laïi vò trí cuûa vieäc ÑG keát quaû hoïc taäp cuûa HS nhö laø moät coâng cuï chieán löôïc nhaèm thuùc ñaåy quaù trình daïy hoïc. höõng phöông phaùp daïy vaø hoïc naøo laø thích hôïp? ø theá naøo ÑG ä ï û ù å ø ù ù á ø á á ù ï ï Hình 1.1: Sô ñoà moâ taû moät soá quy trình vaø nhaän thöùc traùi ngöôïc nhau giöõa GV vaø HS trong quaù trình daïy hoïc [11] Ñoái vôùi GV, ÑG thöôøng ñöôïc cho laø böôùc xem xeùt cuoái cuøng trong quaù trình hoaïch ñònh chöông trình hoïc. Ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø GV xem nheï hay nghó khoâng ñuùng veà ÑG, maø laø vì böôùc ÑG thöôøng ñöôïc nghó ñeán chæ khi caùc quyeát ñònh khaùc veà chöông trình hoïc ñaõ ñöôïc ñöa ra. Moái quan taâm ñaàu tieân cuûa caùc GV trong quaù trình thieát keá vaø hoaïch ñònh caùc hoaït ñoäng daïy hoïc laø phaûi daïy caùi gì vaø daïy nhö theá naøo? Ngöôïc laïi, HS laïi thöôøng taäp trung chuù yù tröôùc heát vaøo vieäc caùc em seõ ñöôïc yeâu caàu laøm gì vaø caùc em seõ ñöôïc ÑG nhö theá naøo? Robert Glaser ñaõ giôùi thieäu moâ hình daïy hoïc, trong ñoù KT-ÑG laø moät thaønh toá cô baûn trong quaù trình daïy hoïc: 11 A Caùc muïc tieâu daïy hoïc B Trình ñoä HS tröôùc khi daïy C Caùc bieän phaùp toå chöùc daïy hoïc D KT-ÑG keát quaû Hình 1.2: Sô ñoà moâ taû quaù trình daïy hoïc coù söï phaûn hoài Hoäp D ( KT-ÑG keát quaû) bao goàm vieäc kieåm tra, quan saùt... nhaèm so saùnh naêng löïc hoïc taäp cuûa HS vôùi muïc tieâu daïy hoïc ôû hoäp A xem noù ñang ôû möùc ñoä naøo. Trong daïy hoïc, raát caàn nhöõng thoâng tin ngöôïc, nhôø vaøo vieäc toå chöùc KT-ÑG maø thaày troø ñieàu chænh quaù trình daïy hoïc sao cho coù keát quaû toát hôn [38]. Neáu xem quaù trình daïy hoïc laø moät chu trình kín thì khaâu KT laø khaâu kheùp kín chu trình aáy, noù giuùp cho GV bieát ñöôïc trình ñoä cuûa HS mình ñeå coù söï ñieàu chænh caàn thieát trong vieäc daïy. Hôn theá nöõa, HS coù theå töï ñaùnh giaù thoâng qua keát quaû kieåm tra ñeå ñieàu chænh vieäc hoïc cuûa caùc em. Vì vaäy, coù theå noùi KT-ÑG keát quaû hoïc taäp cuûa HS laø moät boä phaän hôïp thaønh raát quan troïng vaø taát yeáu cuûa toaøn boä quaù trình daïy hoïc.Ñoù laø khaâu cuoái cuøng, ñoàng thôøi khôûi ñaàu cho moät chu trình kín tieáp theo vôùi moät chaát löôïng cao hôn [36], [38]. 1.1.2.Muïc ñích, yù nghóa cuûa vieäc KT-ÑG keát quaû hoïc taäp 1.1.2.1. Muïc ñích cuûa vieäc KT-ÑG [2], [24], [35], [38], [43] KT-ÑG keát quaû hoïc taäp cuûa HS laø moät khaâu quan troïng, khoâng theå taùch rôøi trong hoaït ñoäng daïy hoïc ôû nhaø tröôøng. Moät ñaùnh giaù toát luoân ñöa ñeán keát quaû laø cuûng coá vieäc hoïc taäp toát. Ñaây laø moät coâng vieäc thöôøng xuyeân cuûa GV Vaät lyù cuõng nhö GV taát caû caùc moân khaùc. ÑG lieân quan ñeán con ngöôøi,neân ñaây laø coâng vieäc khoù khaên vaø phöùc taïp maø cho ñeán nay vaãn coøn phaûi tieáp tuïc nghieân cöùu, caûi tieán ñeå coù theå tieán haønh moät caùch chính xaùc vaø khaùch quan. Muïc ñích cuûa vieäc naøy laø: + Ñeå GV naém ñöôïc tình hình hoïc taäp cuûa HS: 12 Caùc em coù hoïc baøi cuõ ôû nhaø khoâng vaø ôû möùc ñoä naøo? Coù nhôù baøi, coù hieåu baøi hay khoâng vaø ôû möùc ñoä naøo? Coù vaän duïng ñöôïc baøi hay khoâng vaø ôû möùc ñoä naøo? Treân cô sôû ñoù ngöôøi GV coù nhöõng bieän phaùp thích öùng cho töøng tröôøng hôïp. Khi ñaõ chaån ñoaùn ñöôïc nhöõng khoù khaên hoaëc nhöõng tö duy ñaëc bieät cuûa HS, GV seõ coù cô sôû phaân loaïi ñeå höôùng daãn chính xaùc, phuø hôïp vôùi naêng löïc cuûa töøng em. Nhö vaäy, KT-ÑG giuùp cho vieäc naâng cao söï tieán boä cuûa moãi caù nhaân HS. + Giuùp GV coù cô sôû thöïc teá ñeå nhaän ra nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa mình: Treân keát quaû thu nhaän ñöôïc töø baøi KT, GV seõ coù ñieàu kieän nhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin ngöôïc phaûn aùnh trình ñoä nhaän thöùc cuûa HS. Qua ñoù, GV chaån ñoaùn nhöõng choã coù vaán ñeà trong phöông phaùp daïy hoïc, töï ñaùnh giaù vaø ñieàu chænh hoaït ñoäng daïy hoïc cuûa mình. Treân cô sôû aáy, ngöôøi GV khoâng ngöøng naâng cao vaø hoaøn thieän mình veà trình ñoä chuyeân moân, veà phöông phaùp giaûng daïy. + Ñeå HS coù cô hoäi thöïc hieän vaø töï ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa mình: Vieäc chuaån bò cho moät baøi KT lieân quan ñeán nhieàu hoaït ñoäng hoïc taäp nhö: toùm taét, laäp daøn yù, hoïc coâng thöùc... Khi thöïc hieän baøi KT, HS phaûi tieán haønh caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán giaûi quyeát vaán ñeà, tö duy linh hoaït, dieãn dòch, tính toaùn... Nhôø KT-ÑG, HS nhaän bieát ñöôïc nhöõng vaán ñeà maø hoï ñaõ hieåu sai, söûa ñoåi nhöõng phöông phaùp hoïc taäp chöa ñuùng( söï töï ñieàu chænh) vaø reøn luyeän, cuûng coá nhöõng phöông phaùp hoïc taäp ñuùng. Nhö vaäy, KT-ÑG coù taùc duïng thuùc ñaåy quaù trình hoïc taäp phaùt trieån khoâng ngöøng. + Ñeå coâng khai hoaù keát quaû hoïc taäp cuûa moãi HS: KT-ÑG nhaèm taïo nguoàn thoâng tin ñeå thoâng baùo veà tình hình hoïc taäp thöïc teá cuûa moãi HS cho baûn thaân caùc em, cho phuï huynh hoïc sinh, cho caùc 13 cô quan chöùc naêng coù lieân quan. + Ñeå caûi tieán quaù trình daïy hoïc: Thoâng qua KT-ÑG, ngöôøi ta coù theå laøm saùng toû möùc ñaït ñöôïc vaø chöa ñaït ñöôïc veà caùc muïc tieâu daïy hoïc; tình traïng kieán thöùc, kyõ naêng, thaùi ñoä cuûa hoïc sinh ñoái chieáu vôùi yeâu caàu cuûa chöông trình. Maët khaùc, caùc nhaø nghieân cöùu coù theå xaùc ñònh tính hieäu quaû cuûa caùc phöông phaùp, taøi lieäu vaø noäi dung cuûa vieäc daïy hoïc. Nhö vaäy, KT-ÑG cung caáp nhöõng tö lieäu höõu ích cho caùc ñeà aùn nghieân cöùu khoa hoïc, laøm cô sôû xaây döïng ñoäi nguõ GV, thieát keá chöông trình hoïc ngaøy caøng toát hôn vaø phöông phaùp daïy hoïc ngaøy caøng hieäu quaû hôn. 1.1.2.2.YÙ nghóa cuaû vieäc KT-ÑG + Ñoái vôùi HS: [2], [35], [38], [43], [44] - Nhôø KT-ÑG, HS coù cô hoäi ñöôïc tieán haønh caùc hoaït ñoäng: ghi nhôù, taùi hieän, toùm taét, khaùi quaùt hoùa, heä thoáng hoùa, luyeän taäp vaän duïng kieán thöùc vaø naêng löïc giaûi quyeát vaán ñeà. Qua ñoù, HS seõ cuûng coá, môû roäng kieán thöùc, kyõ naêng, kyõ xaûo. - KT-ÑG giuùp HS naâng cao tinh thaàn traùch nhieäm trong hoïc taäp, coá gaéng ñaït keát quaû hoïc taäp cao hôn. - KT-ÑG cung caáp moái “lieân heä ngöôïc trong”, giuùp HS töï ñieàu chænh hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa baûn thaân caùc em: taïo cô hoäi cho HS phaùt trieån kyõ naêng töï ÑG, giuùp HS nhaän ra söï tieán boä cuûa mình hoaëc caùc thieáu soùt coøn maéc phaûi; khuyeán khích, ñoäng vieân, thuùc ñaåy vieäc hoïc taäp. -KT-ÑG khoâng phaûi chæ vôùi muïc ñích thu thaäp ñieåm soá, phaân loaïi HS maø coøn coù yù nghóa giaùo duïc HS thaùi ñoä hoïc taäp, giuùp HS hieåu bieát naêng löïc cuûa mình roõ hôn, traùnh thaùi ñoä töï tin hoaëc töï ti quaù ñaùng. + Ñoái vôùi GV: -KT-ÑG giuùp GV naém ñöôïc naêng löïc vaø trình ñoä cuûa moãi HS trong 14 lôùp do mình giaûng daïy. - KT-ÑG giuùp GV naém ñöôïc nhöõng HS coù tieán boä hoaëc sa suùt trong hoïc taäp ñeå coù bieän phaùp giuùp ñôõ kòp thôøi. - KT-ÑG cung caáp moái “lieân heä ngöôïc ngoaøi”, giuùp GV kòp thôøi coù caùc bieän phaùp khaéc phuïc, ñieàu chænh toát quaù trình daïy hoïc. - KT-ÑG giuùp GV thaáy ñöôïc hieäu quaû cuûa vieäc caûi tieán noäi dung, phöông phaùp hoaëc hình thöùc toå chöùc daïy hoïc maø hoï ñang thöïc hieän [28]. 1.1.3. Caùc yeâu caàu khi KT-ÑG keát quaû hoïc taäp [8], [11], [45] Khi KT-ÑG keát quaû hoïc taäp cuûa HS, caàn ñaûm baûo caùc yeáu toá sau: 1.1.3.1.Tính khaùch quan + Vieäc ÑG keát quaû hoïc taäp cuûa HS phaûi khaùch quan vaø chính xaùc tôùi möùc toái ña, taïo ñieàu kieän ñeå moïi HS boäc loä thöïc chaát naêng löïc cuûa mình. + Vieäc toå chöùc KT phaûi nghieâm tuùc, chaët cheõ ôû caùc khaâu. + Noäi dung KT phaûi phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu chung cuûa chöông trình ñeà ra, traùnh yeáu toá chuû quan khi ra ñeà. 1.1.3.2. Tính thöôøng xuyeân vaø heä thoáng Vieäc KT-ÑG phaûi tieán haønh thöôøng xuyeân vaø coù tính heä thoáng theo moät keá hoaïch ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc. Vieäc KT thöôøng xuyeân vöøa giuùp cho ngöôøi hoïc coù ñieàu kieän cuûng coá kieán thöùc, töï ÑG naêng löïc hoïc taäp cuûa mình ñeàu ñaën hôn; vöøa giuùp cho ngöôøi daïy coù ñuû thoâng tin ñeå ñieàu chænh kòp thôøi phöông phaùp giaûng daïy cuûa mình. 1.1.3.3. Tính coâng khai + Vieäc toå chöùc KT-ÑG phaûi ñöôïc tieán haønh coâng khai, theo moät keá hoaïch ñaõ xaùc ñònh khi thieát keá vieäc daïy hoïc. Keát quaû ÑG phaûi ñöôïc coâng boá kòp thôøi. + ÑG phaûi keøm theo nhaän xeùt ñeå HS bieát nhöõng sai soùt cuûa mình veà kieán thöùc, kyõ naêng vaø phöông phaùp suy nghó , töø ñoù trau doài theâm naêng löïc hoïc taäp vaø tö duy. Tuy nhieân, GV caàn heát söùc thaän troïng trong vieäc nhaän 15 xeùt, ñoái xöû vôùi HS nhaát laø khi gaëp tình huoáng khoâng bình thöôøng trong kieåm tra ñeå vieäc KT-ÑG vöøa coù tính chính xaùc,vöøa mang tính ñoäng vieân. 1.1.3.4. Tính phaùt trieån Tröôùc ñaây, theo caùch daïy truyeàn thoáng, quan nieäm veà ÑG coøn phieán dieän, GV giöõ ñoäc quyeàn veà ÑG. Trong xu theá daïy hoïc môùi, HS ñoùng vai troø chuû theå, tích cöïc, chuû ñoäng. Vì vaäy, vieäc reøn luyeän phöông phaùp daïy hoïc ñeå chuaån bò cho HS bieát caùch töï hoïc suoát ñôøi trôû thaønh lyù töôûng. Theo tinh thaàn ñoù, GV phaûi cho HS: + Phaùt trieån kyõ naêng töï ÑG ñeå ñieàu chænh caùch hoïc. Ngöôïc laïi, GV luoân giöõ vai troø chuû ñaïo, thoâng qua KT-ÑG ñeå ñieàu chænh noäi dung, phöông phaùp daïy hoïc coù hieäu quaû hôn. + Coá gaéng loâi cuoán HS tham gia vaøo quaù trình ÑG, cho pheùp HS ñöôïc phaùt bieåu yù kieán hoaëc goùp yù. + Taïo ñieàu kieän cho HS löïa choïn caùc phöông phaùp ÑG khaùc nhau vaø bieát chòu traùch nhieäm veà söï löïa choïn cuûa mình. 1.1.3.5. Tính toaøn dieän Vieäc KT-ÑG caàn ñaûm baûo veà khoái löôïng vaø chaát löôïng chieám lónh kieán thöùc, kyõ naêng; veà keát quaû phaùt trieån naêng löïc hoaït ñoäng trí tueä, tö duy saùng taïo, yù thöùc, thaùi ñoä hoïc taäp. 1.2. CAÙC CÔ SÔÛ CUÛA VIEÄC KIEÅM TRA-ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP 1.2.1. Muïc tieâu moân hoïc [37], [49], [50] Ñaây laø cô sôû ñeå xaùc ñònh caùc tieâu chí vaø caùch thöùc ÑG keát quaû hoïc taäp Vaät lyù cuûa HS. Muïc tieâu laø keát quaû cuûa söï phaân chia vaø cuï theå hoùa möùc ñoä cuûa muïc ñích, laø nhöõng chæ baùo coù theå quan saùt vaø ño ñöôïc. Vì theá, muïc tieâu coøn ñöôïc ñònh nghóa laø giaù trò cuï theå caàn ñaït tôùi. Muïc tieâu moân hoïc laø nhöõng gì maø HS phaûi ñaït ñöôïc trong quaù trình hoïc taäp ôû nhaø tröôøng. Muïc tieâu 16 caøng cuï theå, phuø hôïp vôùi khaû naêng ñieàu kieän daïy hoïc bao nhieâu thì caøng deã kieåm soaùt vaø deã trôû thaønh hieän thöïc baáy nhieâu. 1.2.1.1. Vò trí vaø vai troø cuûa muïc tieâu moân hoïc Muïc tieâu ñaøo taïo Muïc tieâu moân hoïc Phöông phaùp giaûng daïy Phöông phaùp hoïc taäp Phöông tieän daïy hoïc, hình thöùc toå chöùc Chöông trình, noäi dung KT-ÑG Hình 1.3: Sô ñoà moâ taû vò trí vaø vai troø cuûa muïc tieâu moân hoïc Chaát löôïng cuûa vieäc xaây döïng muïc tieâu moân hoïc seõ coù taùc ñoäng khoâng nhöõng ñeán phöông phaùp daïy, phöông phaùp hoïc maø coøn taïo ra söï raøng buoäc coù tính nguyeân taéc ñeán vieäc KT-ÑG keát quaû hoïc taäp [16]. 1.2.1.2.Taàm quan troïng cuûa vieäc xaây döïng muïc tieâu [52] Xaùc ñònh muïc tieâu cuï theå cho moân hoïc laø voâ cuøng quan troïng. Vieäc xaùc ñònh roõ raøng caùc muïc tieâu caàn ñaït coù nhöõng lôïi ñieåm sau ñaây: + Taïo deã daøng cho vieäc KT vaø chaám ñieåm coâng baèng. + Muïc ñích cuûa moân hoïc, noäi dung moân hoïc vaø quy trình ÑG vöøa nhaát quaùn vöøa quan heä chaët cheõ vôùi nhau. + Muïc tieâu cho pheùp caùc nhaø ÑG xaùc ñònh hoaït ñoäng giaûng daïy vaø taøi lieäu hoïc taäp naøo coù hieäu quaû. + Cho thaáy roõ raøng söï ñoái chieáu keát quaû ñaøo taïo giöõa noäi dung GV truyeàn ñaït vaø noäi dung HS tieáp thu, coù theå thöïc haønh ñöôïc. + Khuyeán khích HS töï ÑG vì hoï bieát hoï phaûi ñaït caùi gì. + Hoã trôï hieäu quaû vieäc hoïc cuûa HS vaø giaûm bôùt lo laéng vì coù höôùng 17 daãn vaø xaùc ñònh roõ caùc öu tieân trong giaûng daïy. Khi ñaõ coù muïc tieâu cuï theå roài, caû GV laãn HS khoâng coøn phaûi lo laéng ñoái phoù vôùi caùc kyø KT, duø laø KT trong lôùp, hay caùc kyø KT ñeà chung cho toaøn tröôøng, toaøn thaønh phoá, hoaëc toaøn quoác. Ngöôøi GV khi ñoù seõ chæ quan taâm ñeán vieäc daïy nhö theá naøo ñeå HS ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Coøn ñoái vôùi HS, khi ñaõ coù muïc tieâu daãn ñöôøng, caùc em seõ bieát nhöõng kieán thöùc naøo caàn ghi nhôù, kieán thöùc naøo caàn thoâng hieåu hoaëc caàn vaän duïng ñöôïc... 1.2.1.3. Caùc ñaëc ñieåm cuûa muïc tieâu Theo nhaø giaùo duïc hoïc Benjamin S.Bloom (Myõ), muïc tieâu ñöôïc chia thaønh ba lónh vöïc sau: + Muïc tieâu nhaän thöùc (Cognition):cho bieát nhöõng bieán ñoåi ñöôïc mong ñôïi xaûy ra ôû HS veà maët kieán thöùc (muïc tieâu naøy lieân quan ñeán khoái oùc, ñeán söï bieán ñoåi, phaùt trieån cuûa trí tueä). + Muïc tieâu kyõ naêng (Skill): cho bieát sau moät khoaù hoïc coù theå mong ñôïi HS laøm ñöôïc nhöõng coâng vieäc gì xeùt veà khía caïnh thao taùc beân ngoaøi( muïc tieâu naøy lieân quan ñeán tay chaân). + Muïc tieâu thaùi ñoä (Attitude): cho bieát nhöõng thaùi ñoä, tình caûm naøo coù theå mong ñôïi ñöôïc hình thaønh ôû HS sau khoùa hoïc theå hieän qua giao tieáp, haønh vi, öùng xöû (muïc tieâu naøy lieân quan ñeán traùi tim) [50]. Duø ôû lónh vöïc naøo, muïc tieâu cuõng phaûi bao goàm ñuû caùc ñieåm sau ñaây (neáu gheùp caùc maãu töï ñaàu cuûa tieáng Anh seõ thaønh chöõ S.M.A.R.T): S - Specific (cuï theå) M – Measurable (coù theå ño ñöôïc) A – Achievable (coù theå ñaït ñöôïc) R – Result-oriented (höôùng vaøo keát quaû) T – Time-bound (giôùi haïn thôøi gian)[52]. Hieän taïi, muïc tieâu nhaän thöùc vaãn laø tieâu chuaån chính ñeå ÑG keát quaû hoïc taäp cuûa HS (phaân loaïi,xeáp haïng...), tröø ôû moät soá moân hoïc coù vaän duïng 18 giaûi baøi taäp hoaëc moät soá kyõ naêng trôû thaønh kieán thöùc cuûa HS nhö giaûi toaùn, giaûi baøi taäp khoa hoïc töï nhieân, taäp laøm vaên, kyõ naêng noùi, nghe trong ngoaïi ngöõ, kyõ naêng xöôùng aâm trong aâm nhaïc... cuõng laø caùc tieâu chuaån ÑG cuûa caùc moân hoïc aáy [38]. Vì theá, trong khuoân khoå cuûa nghieân cöùu naøy, chuùng toâi chæ ñeà caäp ñeán lónh vöïc nhaän thöùc vaø kyõ naêng nhöng khoâng noùi ñeán kyõ naêng hoaït ñoäng tay chaân. 1.2.2. Caùc möùc ñoä naém vöõng kieán thöùc theo phaân loaïi cuûa Bloom ÔÛ lónh vöïc naøy, B.S.Bloom vaø caùc ñoàng söï [7] ñaõ caên cöù treân caùc chöùc naêng trí tueä cô baûn töø thaáp ñeán cao ñeå chia thaønh quaû hoïc taäp lónh vöïc nhaän thöùc cuûa caùc muïc tieâu daïy hoïc thaønh 6 baäc nhö sau: + Bieát: Ghi nhôù caùc söï vieäc, khaùi nieäm, ñònh nghóa, ñònh luaät, coâng thöùc... nhö daïng thöùc ñaõ ñöôïc hoïc. HS ñöôïc coi laø ñaït ñöôïc muïc tieâu ôû möùc naøy neáu caùc em phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa, ñònh luaät ..; vieát ñöôïc coâng thöùc; moâ taû ñöôïc söï kieän xaûy ra... Bieát laø trình ñoä nhaän thöùc thoâng tin thaáp nhaát theå hieän ôû möùc ñoä coù theå thoâng baùo laïi thoâng tin ñaõ ñöôïc tieáp xuùc, ñaây laø möùc chuyeån tieáp giöõa thoâng tin vaø kieán thöùc. + Hieåu: Khoâng chæ yeâu caàu nhôù maø coøn phaûi hieåu thaáu ñaùo söï kieän, khaùi nieäm, ñònh luaät...Phaûi giaûi thích ñöôïc, ñöa ra caùc ví duï minh hoïa, toùm taét vaø vieát laïi ñöôïc caùc nguyeân lyù, söï vieäc theo ngoân ngöõ cuûa rieâng mình; phaûi phaân bieät ñöôïc, nhaän bieát ñöôïc kieán thöùc khi noù ñöôïc trình baøy döôùi caùc daïng, caùc caùch phaùt bieåu khaùc nhau. Khoâng phaûi taát caû caùc kieán thöùc ôû möùc ñoä bieát ñeàu caàn naâng leân möùc ñoä hieåu. Raát nhieàu kieán thöùc veà sau naøy, HS chæ caàn bieát caùch tìm kieám noù khi caàn thieát maø khoâng caàn phaûi nhôù. + Vaän duïng: HS phaûi bieát vaän duïng kieán thöùc, bieát söû duïng phöông phaùp, nguyeân lyù hay yù töôûng ñeå giaûi quyeát moät vaán ñeà naøo ñoù. Khaû naêng naøy ñöôïc ño khi tình huoáng ñaët ra vaø HS phaûi quyeát ñònh söû duïng nguyeân 19 lyù naøo vaø aùp duïng nhö theá naøo vôùi tình huoáng nhö vaäy. Kieán thöùc ôû trình ñoä naøy theå hieän tính coâng cuï, HS coù theå duøng kieán thöùc ñeå nhaän thöùc vaø tö duy. + Phaân tích: HS phaûi coù khaû naêng phaân chia caùc vaán ñeà trong moät moái lieân keát ñaõ coù thaønh caùc boä phaän caáu thaønh vaø phaân bieät ñöôïc chuùng, nhaän bieát ñöôïc caùc thuoäc tính cuûa chuùng. + Toång hôïp: Coù khaû naêng saép xeáp caùc boä phaän laïi thaønh moät toång theå môùi, vieát ñöôïc moät chuû ñeà vôùi boá cuïc hôïp lyù, ñeà xuaát ñöôïc moät keá hoaïch, giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà phöùc taïp sau khi ñaõ phaân tích chuùng. + Ñaùnh giaù: Phaûi bieát pheâ phaùn, ñaùnh giaù ñöôïc caùi ñuùng, caùi sai; maø ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy HS phaûi xaùc ñònh ñöôïc kieán thöùc caàn söû duïng, vaän duïng chuùng ñeå phaân tích, toång hôïp söï kieän, baøi toaùn, ñöa ra nhaän ñònh, ñaùnh giaù moät caùch chính xaùc. KT-ÑG keát quaû hoïc taäp cuûa HS thì caùc phaùt bieåu muïc tieâu phaûi ñöôïc dieãn ñaït theo ngöôøi hoïc, phaûi ñöôïc phaùt bieåu ñoái vôùi ngöôøi hoïc chöù khoâng phaûi ñoái vôùi ngöôøi daïy. Khi phaùt bieåu muïc tieâu, caàn söû duïng nhöõng ñoäng töø cuï theå ñeå xaùc ñònh roõ nhöõng gì HS coù theå laøm ñöôïc vaøo cuoái giai ñoaïn hoïc taäp (caùc ñoäng töø chaúng haïn nhö hieåu, naém, ñaùnh giaù...tuy cuõng laø nhöõng haønh vi nhöng chuùng chöa thöïc söï coù yù nghóa ñaëc thuø ñaày ñuû cho pheùp dieãn ñaït moät muïc tieâu coù theå khai thaùc ñöôïc ôû bình dieän sö phaïm) [53], [54]. 20 Baûng 1.1: Caùc ñoäng töø haønh ñoäng thöôøng duøng ñeå vieát caùc muïc tieâu nhaän thöùc [10] NHÔÙ HIEÅU VAÄN DUÏNG PHAÂN TÍCH TOÅNG HÔÏP ÑAÙNH GIAÙ Ñònh nghóa Phaùt bieåu Vieát Keå teân Lieät keâ Nhaän bieát .............. Giaûi thích Minh hoïa Chæ ra Phaân bieät So saùnh Trình baøy ................. AÙp duïng Tính Tìm ra Söû duïng Döï ñoaùn Chöùng minh ............... Phaân tích Phaân loaïi Phaân chia Ñoái chieáu Laäp sô ñoà Choïn loïc ................. Soaïn Keát hôïp Ñeà xuaát Thieát keá Xaây döïng Keát luaän ................ Ñaùnh giaù Xaùc ñònh Pheâ phaùn Baûo veä Choïn loïc So saùnh ................. Caùch phaân loaïi cuûa Bloom laø loái phaân loaïi phoå bieán nhaát treân theá giôùi hieän nay vaø khoâng ngöøng ñöôïc caûi tieán vaø khai trieån. 1.3. CAÙC HÌNH THÖÙC KIEÅM TRA-ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP VAÄT LYÙ CUÛA HOÏC SINH 1.3.1. Phaân loaïi theo coâng cuï duøng ñeå KT [1], [22], [27], [38], [41] 1.3.1.1. Nhoùm caùc hình thöùc KT noùi trong daïy hoïc Vaät lyù KT noùi laø hình thöùc KT trong ñoù GV ñaùnh giaù HS tröïc tieáp sau khi caùc em ñaõ trình baøy kieán thöùc cuûa mình döôùi hình thöùc traû lôøi caâu hoûi hoaëc thuyeát trình moät soá vaán ñeà coù chuaån bò tröôùc baèng lôøi noùi. KT noùi ñöôïc thöïc hieän phoå bieán ôû hai daïng: vaán ñaùp vaø thuyeát trình. + Vaán ñaùp: thöôøng ñöôïc söû duïng ôû ñaàu tieát hoïc hoaëc trong tieát hoïc ñeå ÑG möùc ñoä naém vöõng kieán thöùc cuûa baøi ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc, söï chuaån bò baøi ôû nhaø theo lôøi daën cuûa GV. KT vaán ñaùp coøn ñöôïc söû duïng ôû cuoái hoïc kyø hay cuoái naêm hoïc (thi vaán ñaùp). + Thuyeát trình: moãi HS hoaëc moät nhoùm HS chuaån bò tröôùc khoaûng 1 tuaàn (hoaëc hôn) veà moät vaán ñeà naøo ñoù, vaø sau ñoù seõ trình baøy laïi vaán ñeà maø mình ñaõ chuaån bò tröôùc lôùp. Caùc HS khaùc laéng nghe, boå sung hoaëc neâu thaéc maéc, tranh luaän. 21 1.3.1.2. Nhoùm caùc hình thöùc KT vieát trong daïy hoïc Vaät lyù Laø hình thöùc KT trong ñoù HS trình baøy kieán thöùc cuûa mình baèng hình thöùc moät baøi vieát. KT-ÑG vieát coù theå tieán haønh ôû lôùp trong caùc kyø KT, kyø thi hoaëc baèng hình thöùc cho veà nhaø laøm. KT vieát thöôøng coù hai daïng: traéc nghieäm töï luaän (thöôøng goïi laø töï luaän) vaø traéc nghieäm khaùch quan (thöôøng goïi laø traéc nghieäm). Tuøy theo muïc tieâu cuûa chöông trình hay moân hoïc, vaø tuøy theo moãi tröôøng hôïp rieâng bieät, traéc nghieäm töï luaän (TNTL) hay traéc nghieäm khaùch quan (TNKQ) seõ ñöôïc choïn löïa sau khi caân nhaéc vì loaïi KT naøo cuõng coù nhöõng öu khuyeát ñeåm rieâng cuûa noù. + Traéc nghieäm töï luaän: laø daïng KT duøng nhöõng caâu hoûi môû, ñoøi hoûi HS phaûi töï xaây döïng caâu traû lôøi. TNTL cho pheùp coù moät söï töï do töông ñoái naøo ñoù ñeå traû lôøi vaán ñeà ñöôïc ñaët ra, nhöng ñoàng thôøi laïi ñoøi hoûi HS phaûi nhôù laïi hôn laø nhaän bieát thoâng tin, vaø phaûi bieát saép xeáp, ñieãn ñaït yù kieán cuûa mình moät caùch chính xaùc vaø maïch laïc. Ñieåm noåi baät cuûa loaïi ñeà naøy laø GV coù theå ÑG naêng löïc nhôù, dieãn ñaït, naêng löïc xaây döïng boá cuï baøi vieát, naêng löïc saùng taïo, khaû naêng ngoân ngöõ vaø khaû naêng toång hôïp taøi lieäu... cuaû HS. Tuy nhieân loaïi baøi naøy trong moät chöøng möïc naøo ñoù ñöôïc chaám ñieåm moät caùch chuû quan vaø caùc ñieåm cho bôûi nhöõng ngöôøi chaám khaùc nhau coù theå khoâng gioáng nhau. + Traéc nghieäm khaùch quan: goïi laø traéc nghieäm khaùch quan vì vieäc chaám baøi ñaûm baûo tính khaùch quan hôn baøi töï luaän. Keát quaû chaám ñieåm seõ nhö nhau, khoâng phuï thuoäc vaøo vieäc ai chaám baøi traéc nghieäm ñoù. Tuy nhieân tính khaùch quan cuõng khoâng hoaøn toaøn tuyeät ñoái vì vieäc ra ñeà vaø xaây döïng ñaùp aùn phaàn naøo ñaõ mang tính chuû quan cuûa ngöôøi soaïn ñeà. Thoâng thöôøng trong moãi caâu hoûi coù keøm theo nhöõng caâu traû lôøi saün nhöng chæ coù moät caâu laø caâu traû lôøi ñuùng hay caâu traû lôøi toát nhaát. Coù moät soá loaïi hình caâu hoûi vaø caùc thaønh toá cuûa baøi traéc nghieäm 22 ñöôïc söû duïng trong khi vieát moät baøi TNKQ: - Caâu hoûi nhieàu löïa choïn (Multiple-choice question- MCQ): thoâng duïng nhaát. Caâu traû lôøi ñuùng cho moãi caâu hoûi cuûa baøi traéc nghieäm ñöôïc choïn töø nhieàu phöông aùn löïa choïn, thoâng thöôøng laø boán hoaëc naêm. - Caâu hoûi gheùp ñoâi: laø loaïi hình ñaëc bieät cuûa loaïi caâu MCQ. Goàm 2 coät thoâng tin: coät thöù nhaát laø nhöõng caâu hoûi (hay caâu daãn), coät thöù hai laø nhöõng caâu traû lôøi (hay caâu löïa choïn). HS phaûi choïn caâu traû lôøi ôû coät 2 sao cho phuø hôïp vôùi caâu hoûi (hay caâu daãn) ôû coät 1 ñeå gheùp vôùi nhau. - Caâu hoûi ñuùng-sai: cuõng laø loaïi hình ñaëc bieät cuûa loaïi caâu MCQ, nhöng chæ coù hai caùch choïn: hoaëc laø Ñuùng (Ñ) hoaëc laø Sai (S). - Caâu ñieàn khuyeát: ñoøi hoûi HS phaûi ñieàn töø/ ngöõ thích hôïp vaøo nhöõng choã troáng trong caâu do ngöôøi soaïn ñeà coá yù boû ñi moät hay nhieàu töø. - Veõ hình: HS traû lôøi caâu hoûi traéc nghieäm baèng caùch veõ hình/ sô ñoà, hoaëc boå sung chi tieát vaøo hình/ sô ñoà coù saün. - Traû lôøi ngaén: laø loaïi caâu traéc nghieäm ñoøi hoûi traû lôøi baèng moät töø, nhieàu töø, moät meänh ñeà hoaëc coù theå moät caâu ñôn giaûn. Caùc thaønh toá: - Caùc caâu löïa choïn: laø teân gaùn cho caùc phöông aùn ñeå choïn trong moät caâu traéc nghieäm. - Caùc caâu nhieãu: laø caùc phöông aùn löïa choïn sai trong caâu traéc nghieäm. - Ñaùp aùn: laø danh muïc cuûa caùc caâu traû lôøi ñuùng. 1.3.2. Phaân loaïi theo muïc ñích kieåm tra- ñaùnh giaù [2], [24], [38], [54] 1.3.2.1. Ñaùnh giaù ñaàu vaøo Thöôøng ñöôïc tieán haønh khi baét ñaàu moät ñôn vò hoïc taäp (moân hoïc, chöông...) nhaèm ñeå KT kieán thöùc, naêng löïc xuaát phaùt cuûa HS; töø ñoù xem xeùt, xaùc ñònh noäi dung vaø phöông phaùp daïy hoïc tieáp theo moät caùch phuø hôïp. ÑG ñöôïc tieán haønh nhaèm traû lôøi caâu hoûi: HS ñaõ coù nhöõng kieán thöùc vaø 23 kyõ naêng caàn thieát ñeå coù theå tieáp thu noäi dung giaûng daïy môùi hay chöa? Nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng ñoù ñang ôû möùc ñoä naøo? 1.3.2.2. Ñaùnh giaù quaù trình Nhaèm muïc ñích xem xeùt möùc ñoä ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuï theå hoã trôï cho quaù trình hoïc taäp tieáp theo cuûa HS, ñöôïc tieán haønh khi tieán trình daïy hoïc ñang dieãn ra nhaèm phaùt hieän nhöõng sai soùt veà kieán thöùc cuûa HS hoaëc nhöõng khoù khaên trong vieäc hoïc maø HS gaëp phaûi ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc kòp thôøi. Noùi caùch khaùc, ÑG naøy nhaèm theo doõi quaù trình hoïc taäp cuûa HS vaø möùc ñoä tieáp thu cuûa caùc em, cung caáp nhöõng thoâng tin phaûn hoài lieân tuïc caàn thieát cho GV laãn HS. ÑG quaù trình höôùng tôùi söï phaùt trieån caù nhaân trong quaù trình hoïc taäp. Caùc khoù khaên cuûa HS coù theå xaûy ra lieân tuïc hoaëc laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn maëc duø GV ñaõ coá gaéng söûa chöõa baèng moïi caùch. Khi ÑG quaù trình ñöôïc tieán haønh vôùi nhieàu hình thöùc KT, GV coù theå chaån ñoaùn chi tieát hôn nhaèm phaùt hieän ra nhöõng nguyeân nhaân cô baûn cuûa caùc khoù khaên aáy vaø tìm ra bieän phaùp söûa chöõa. Muïc tieâu cuûa chöông trình hoïc, vì theá, caàn ñöôïc chia seû trong caùc hình thöùc ÑG sao cho quaù trình daïy hoïc ñaït hieäu quaû cao. Coù caùc hình thöùc ÑG quaù trình nhö: + Kieåm tra vaán ñaùp (thöôøng goïi laø kieåm tra mieäng) Laø hình thöùc GV ñaøm thoaïi tröïc tieáp vôùi HS nhaèm KT tình hình hoïc taäp cuûa HS, xem HS ñaõ naém vöõng baøi hoïc cuõ chöa ñeå coù theå boå sung kòp thôøi, giuùp caùc em tieáp thu baøi môùi toát hôn. Caùch laøm truyeàn thoáng töø tröôùc ñeán nay thöôøng laø tieán haønh vaøo ñaàu giôø hoïc. Trong ñeà taøi nghieân cöùu naøy, chuùng toâi seõ ñöa ra moät caùch caûi tieán hình thöùc KT-ÑG naøy. + Thuyeát trình Nhö ñaõ trình baøy ôû muïc 1.3.1.1, hình thöùc thuyeát trình phaûi ñöôïc chuaån bò ít nhaát 1 tuaàn vaø sau ñoù phaûi coù thôøi gian ñeå caùc em trình baøy vaø tranh luaän. Buø laïi nhöôïc ñieåm maát thôøi gian, thuyeát trình seõ coù taùc duïng raát toát trong vieäc reøn luyeän 24 söï töï tin, naêng löïc dieãn ñaït tröôùc ñaùm ñoâng. GV coù theå ÑG ñöôïc ôû HS khaû naêng ñoäc laäp vaø nhaïy beùn trong tö duy, söï linh._.n A* B C D Missing Tan so : 116 18 9 9 0 Ti le % : 76.3 11.8 5.9 5.9 Pt-biserial : 0.36 -0.13 -0.35 -0.12 Muc xacsuat : <.01 NS <.01 NS ......................................................................... Ñoä khoù: 76.3% Ñoä phaân caùch: 0.36 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä nhôù, coù ñoä phaân caùch toát vaø laø caâu deã. HS ñaõ ruùt kinh nghieäm ôû caùc laàn KT tröôùc neân ña soá choïn ñuùng. ......................................................................... *** Cau so : 7 Lua chon A B* C D Missing Tan so : 13 101 15 23 0 Ti le % : 8.6 66.4 9.9 15.1 Pt-biserial : -0.09 0.19 -0.01 -0.17 Muc xacsuat : NS <.05 NS <.05 ......................................................................... Ñoä khoù: 66,4% Ñoä phaân caùch: 0.19 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä nhôù, coù ñoä phaân caùch keùm vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Caùc caâu nhieãu ñeàu coù phaân caùch aâm nhö mong ñôïi. Tuy phaân caùch döông ôû ñaùp aùn b coøn thaáp nhöng vôùi soá löôïng HS traû lôøi ñuùng nhö theá, cho thaáy vieäc ruùt kinh nghieäm baøi KT 1 tieát (soá 1) veà phaàn cô naêng ñaõ coù taùc duïng, ngay caû nhöõng HS nhoùm thaáp cuõng khaéc saâu ñöôïc ñieàu naøy. ......................................................................... *** Cau so : 8 Lua chon A B* C D Missing Tan so : 17 118 12 5 0 Ti le % : 11.2 77.6 7.9 3.3 Pt-biserial : -0.36 0.40 -0.05 -0.22 Muc xacsuat : <.01 <.01 NS <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 77.6% Ñoä phaân caùch: 0.40 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch toát vaø laø caâu deã. HS cuõng ñaõ ñieàu chænh vieäc hoïc cuûa mình sau khi phaân tích baøi KT 1 tieát (soá 1) veà vaán ñeà hai dao ñoäng leäch pha neân laøm toát ôû baøi KT hoïc kyø naøy. ......................................................................... *** Cau so : 9 Lua chon A B C D* Missing Tan so : 17 31 25 77 2 P77 Ti le % : 11.3 20.7 16.7 51.3 Pt-biserial : -0.14 -0.11 -0.02 0.23 Muc xacsuat : NS NS NS <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 50.7% Ñoä phaân caùch: 0.23 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. HS cuõng ñaõ ñieàu chænh vieäc hoïc cuûa mình sau khi phaân tích baøi KT 1 tieát (soá 1) veà vaán ñeà söï lieân quan giöõa dao ñoäng ñieàu hoøa vaø chuyeån ñoäng troøn ñeàu neân laøm toát ôû baøi KT hoïc kyø naøy. ......................................................................... *** Cau so : 10 Lua chon A B* C D Missing Tan so : 33 54 31 33 1 Ti le % : 21.9 35.8 20.5 21.9 Pt-biserial : -0.21 0.41 -0.24 -0.04 Muc xacsuat : <.01 <.01 <.01 NS ......................................................................... Ñoä khoù: 35,5% Ñoä phaân caùch: 0.41 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch raát toát vaø laø caâu khoù. Caùc caâu nhieãu ñeàu coù phaân caùch aâm chöùng toû soá HS nhoùm thaáp löïa choïn chuùng nhieàu hôn. Nhoùm HS choïn caâu nhieãu a tính ñöôïc bieân ñoä A nhöng bò sai ôû pha ban ñaàu. Loãi naøy coù leõ do HS cho raèng ôû vò trí cao nhaát laø ôû bieân , nhöng caùc em queân ñeà cho chieàu döông höôùng xuoáng neân bieân naøy laø bieân –A chöù khoâng phaûi bieân +A. Nhoùm HS choïn caâu nhieãu c hay d khoâng hoïc kyõ neân chöa tính ñöôïc caû giaù trò bieân ñoä duø GV ñaõ höôùng daãn daïng naøy ôû tieát baøi taäp roài. ......................................................................... *** Cau so : 11 Lua chon A B* C D Missing Tan so : 10 69 40 32 1 Ti le % : 6.6 45.7 26.5 21.2 Pt-biserial : -0.24 0.33 -0.06 -0.17 Muc xacsuat : <.01 <.01 NS <.05 ......................................................................... Ñoä khoù: 45.4% Ñoä phaân caùch: 0.33 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch toát vaø laø caâu khoù. Soá HS choïn caâu nhieãu d laø do queân ñoåi ñôn vò cm ra m tröôùc khi thay soá vaøo coâng thöùc. HS choïn caâu nhieãu c coù bieát ñoåi ñôn vò nhöng laïi thao taùc sai, thay vì ( 22 )10.8 − thì chæ laøm 22 10.)8( − . Caùc em choïn caâu nhieãu a coù khaù hôn nhöng tính ñöôïc laïi queân khoâng khai caên ñeå suy ra A. 22 10.16,0 −=A ......................................................................... *** Cau so : 12 Lua chon A B C* D Missing Tan so : 27 23 68 33 1 Ti le % : 17.9 15.2 45.0 21.9 Pt-biserial : -0.06 -0.05 0.37 -0.35 Muc xacsuat : NS NS <.01 <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 44.7% Ñoä phaân caùch: 0.37 P78 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch toát vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Ñaây chæ laø baøi vaän duïng ñôn giaûn yeâu caàu HS nhôù coâng thöùc, thay soá vaøo vaø tính toaùn ñuùng seõ tìm ra keát quaû. Soá HS choïn sai coù theå do nhôù nhaàm coâng thöùc, thay vì thì nhôù thaønh ; hoaëc tính sai tgϕ, hoaëc coù theå ñoaùn moø do boû qua phaàn kieán thöùc naøy khi oân. )cos(.2 1221 2 2 2 1 2 ϕϕ −++= AAAAA )cos(.2 122122212 ϕϕ −−+= AAAAA ......................................................................... *** Cau so : 13 Lua chon A B* C D Missing Tan so : 15 80 19 38 0 Ti le % : 9.9 52.6 12.5 25.0 Pt-biserial : -0.15 0.31 -0.20 -0.11 Muc xacsuat : NS <.01 <.05 NS ......................................................................... Ñoä khoù:52.6% Ñoä phaân caùch: 0.31 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch toát vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Nhoùm HS choïn caâu nhieãu a coù naém lyù thuyeát nhöng coù leõ queân khai caên soá lieäu. Nhoùm choïn caâu nhieãu c vaø d coù theå nhôù sai coâng thöùc neân laäp luaän sai. ......................................................................... *** Cau so : 14 Lua chon A B C* D Missing Tan so : 3 4 116 29 0 Ti le % : 2.0 2.6 76.3 19.1 Pt-biserial : 0.10 0.01 0.39 -0.46 Muc xacsuat : NS NS <.01 <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 76.3% Ñoä phaân caùch: 0.39 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch toát vaø laø caâu deã. Qua vieäc phaân tích baøi KT 1 tieát (soá 1) neân caùc em laøm ñuùng caâu naøy khaù nhieàu. ......................................................................... *** Cau so : 15 Lua chon A B C D* Missing Tan so : 27 9 5 111 0 Ti le % : 17.8 5.9 3.3 73.0 Pt-biserial : -0.32 -0.18 0.01 0.36 Muc xacsuat : <.01 <.05 NS <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 73% Ñoä phaân caùch: 0.36 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä nhôù, coù ñoä phaân caùch toát vaø laø caâu deã. Ña soá HS hoaøn thaønh toát caâu naøy, tuy nhieân ôû caâu nhieãu c coù phaân caùch döông (thaáp) coù leõ do HS khoâng ñoïc kyõ ñeà laø caâu phuû ñònh duø coù in ñaäm. ......................................................................... *** Cau so : 16 Lua chon A B C D* Missing Tan so : 33 36 15 68 0 Ti le % : 21.7 23.7 9.9 44.7 Pt-biserial : -0.08 -0.07 -0.24 0.27 Muc xacsuat : NS NS <.01 <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 44.7% Ñoä phaân caùch: 0.27 P79 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø laø caâu khoù. Nhoùm choïn caâu nhieãu a, hay b coù theå nhôù sai coâng thöùc lieân heä giöõa v,f,λ. Nhoùm choïn c coù khaù hôn: ñaõ xaùc ñònh ñuùng v taêng nhöng suy luaän böôùc soùng laïi sai. ......................................................................... *** Cau so : 17 Lua chon A B C* D Missing Tan so : 0 37 93 22 0 Ti le % : 0.0 24.3 61.2 14.5 Pt-biserial : NA -0.27 0.35 -0.15 Muc xacsuat : NA <.01 <.01 NS ......................................................................... Ñoä khoù: 61.2% Ñoä phaân caùch: 0.35 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä nhôù, coù ñoä phaân caùch toát vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Caâu nhieãu a khaù roõ neân khoâng coù HS naøo choïn. Caâu nhieãu b coù nhieàu em choïn hôn d do coù veû gioáng vôùi lyù thuyeát (thöïc chaát phaûi laø soùng keát hôïp). ......................................................................... *** Cau so : 18 Lua chon A B C* D Missing Tan so : 29 16 97 9 1 Ti le % : 19.2 10.6 64.2 6.0 Pt-biserial : -0.31 -0.30 0.45 0.02 Muc xacsuat : <.01 <.01 <.01 NS ......................................................................... Ñoä khoù: 63.8% Ñoä phaân caùch: 0.45 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä nhôù, coù ñoä phaân caùch raát toát vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Nhöõng HS choïn caâu nhieãu a coù theå do ñoïc chöa kyõ yù II thieáu chöõ “coá ñònh”. GV caàn nhaán maïnh vôùi HS ñieåm buïng hay nuùt ñeàu laø nhöõng ñieåm coá ñònh chöù khoâng phaûi ñieåm baát kyø. ......................................................................... *** Cau so : 19 Lua chon A* B C D Missing Tan so : 106 20 10 14 2 Ti le % : 70.7 13.3 6.7 9.3 Pt-biserial : 0.29 -0.31 0.08 -0.16 Muc xacsuat : <.01 <.01 NS NS ......................................................................... Ñoä khoù: 69.7% Ñoä phaân caùch: 0.29 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Ruùt kinh nghieäm qua phaân tích baøi KT 1 tieát (soá 1) veà vaán ñeà giao thoa neân caùc em laøm ñuùng caâu naøy khaù nhieàu. Soá coøn laïi coù theå do nhôù sai coâng thöùc hieäu ñöôøng ñi hoaëc nhaàm veà moái lieân heä giöõa hieäu ñöôøng ñi vôùi bieân ñoä dao ñoäng. ......................................................................... *** Cau so : 20 Lua chon A B C D* Missing Tan so : 4 33 23 90 2 Ti le % : 2.7 22.0 15.3 60.0 Pt-biserial : -0.17 -0.05 0.03 0.04 Muc xacsuat : <.05 NS NS NS ......................................................................... P80 Ñoä khoù: 59.2% Ñoä phaân caùch:0.04 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch keùm vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Ñaây laø moät caâu ñaõ ñöôïc KT ôû baøi KT 1 tieát chöông 3-4, sau khi chaám traû baøi xong GV ñaõ söûa chöõa roài nhöng khi gaëp laïi caâu hoûi naøy ôû ñaây, caùc em cuõng choïn raát tuøy tieän keå caû HS khaù gioûi. Khoâng loaïi tröø khaû naêng caùc em ñaõ khoâng chòu oân taäp laïi phaàn naøy khi chuaån bò thi hoïc kyø nhöng maët khaùc coù leõ GV caàn xem xeùt laïi vieäc giaûng daïy (caùch truyeàn ñaït, ñoà duøng daïy hoïc). ......................................................................... *** Cau so : 21 Lua chon A B C* D Missing Tan so : 17 6 91 38 0 Ti le % : 11.2 3.9 59.9 25.0 Pt-biserial : -0.20 -0.17 0.24 -0.05 Muc xacsuat : <.05 <.05 <.01 NS ......................................................................... Ñoä khoù: 59.9% Ñoä phaân caùch: 0.24 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. ÔÛ ñaùp aùn coù phaân caùch döông chöùng toû caùc em ôû nhoùm cao naém chaéc vaán ñeà neân coù suy luaän ñöôïc doøng ñieän dao ñoäng cöôõng böùc. Soá HS choïn sai ôû caâu nhieãu a hay b coù theå do khoâng hoïc kyõ phaàn naøy. Nhoùm choïn caâu nhieãu d chöa caån thaän (YÙ III laø cöôøng ñoä bieán ñoåi tuaàn hoaøn chöù khoâng phaûi bieán ñoåi ñieàu hoaø) ....................................................................... *** Cau so : 22 Lua chon A B C D* Missing Tan so : 30 7 21 94 0 Ti le % : 19.7 4.6 13.8 61.8 Pt-biserial : -0.33 0.09 -0.05 0.27 Muc xacsuat : <.01 NS NS <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 61.8% Ñoä phaân caùch: 0.27 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Ruùt kinh nghieäm qua phaân tích baøi KT 1 tieát (soá 2) veà vaán ñeà chæ ra caáu taïo ñoaïn maïch döïa vaøo giaûn ñoà vectô quay, neân caùc em laøm coù tieán boä hôn kyø tröôùc. ......................................................................... *** Cau so : 23 Lua chon A* B C D Missing Tan so : 102 5 25 19 1 Ti le % : 67.5 3.3 16.6 12.6 Pt-biserial : 0.22 0.01 -0.10 -0.22 Muc xacsuat : <.01 NS NS <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 67.1% Ñoä phaân caùch: 0.22 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Caâu naøy ñaõ phaân tích ruùt kinh nghieäm ôû baøi KT 1 tieát (soá 2), neân soá HS laøm ñuùng caâu naøy coù taêng hôn tröôùc . Tuy nhieân vaãn coøn moät soá em chöa chuù yù neân coøn choïn sai. ......................................................................... P81 *** Cau so : 24 Lua chon A B C D* Missing Tan so : 8 9 32 103 0 Ti le % : 5.3 5.9 21.1 67.8 Pt-biserial : -0.21 -0.03 -0.40 0.46 Muc xacsuat : <.05 NS <.01 <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 67.8% Ñoä phaân caùch: 0.46 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch raát toát vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Nhoùm choïn caâu nhieãu a hay b coù theå do nhaàm I vôùi I0. Nhoùm choïn caâu nhieãu c khaù hôn, ñaõ tính ñuùng I nhöng khi tính coâng suaát P, coù theå do sai soâng thöùc, queân ñöa theâm r vaøo : P=(R+r)2. I ......................................................................... *** Cau so : 25 Lua chon A B C D* Missing Tan so : 16 16 40 80 0 Ti le % : 10.5 10.5 26.3 52.6 Pt-biserial : -0.29 -0.17 -0.24 0.50 Muc xacsuat : <.01 <.05 <.01 <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 52.6% Ñoä phaân caùch: 0.50 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch raát toát vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Qua phaân tích baøi KT 1 tieát (soá 2): cho bieåu thöùc i, vieát bieåu thöùc u; HS ñaõ ruùt kinh nghieäm cho baøi naøy. Soá HS choïn sai coù theå do tính sai caâu treân, keùo theo sai caâu naøy hoaëc ñaõ laøm ñuùng caâu 24 nhöng tính nhaàm coâng thöùc tgϕ cuûa caâu 25. ......................................................................... *** Cau so : 26 Lua chon A B* C D Missing Tan so : 11 107 25 8 1 Ti le % : 7.3 70.9 16.6 5.3 Pt-biserial : 0.02 0.28 -0.39 0.02 Muc xacsuat : NS <.01 <.01 NS ......................................................................... Ñoä khoù: 70.4% Ñoä phaân caùch: 0.28 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø laø caâu deã. Moài a vaø d coù phaân caùch döông traùi vôùi mong ñôïi. Qua phaân tích, coù theå do HS tính nhaàm giaù trò tgϕ ( thay vì laø 1 thì loän sang 3 hoaëc 1/ 3 ) neân duø laøm ñuùng caùch vaãn bò sai keát quaû. ......................................................................... *** Cau so : 27 Lua chon A* B C D Missing Tan so : 94 20 17 21 0 Ti le % : 61.8 13.2 11.2 13.8 Pt-biserial : 0.38 -0.22 -0.15 -0.18 Muc xacsuat : <.01 <.01 NS <.05 ......................................................................... Ñoä khoù: 61.8% Ñoä phaân caùch: 0.38 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch toát vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. HS vaän duïng coâng thöùc ñuùng nhöng do tính toaùn sai , chöa chuù yù ñôn vò. P82 ......................................................................... *** Cau so : 28 Lua chon A B C D* Missing Tan so : 15 5 9 123 0 Ti le % : 9.9 3.3 5.9 80.9 Pt-biserial : -0.08 -0.14 -0.21 0.25 Muc xacsuat : NS NS <.01 <.01 ......................................................................... Ñoä khoù:80.9% Ñoä phaân caùch: 0.25 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä nhôù, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø laø caâu deã. Ña soá HS coù hoïc baøi ñeàu coù theå traû lôøi ñuùng. Soá coøn laïi coù leõ ñaõ boû qua phaàn naøy khi chuaån bò KT. ......................................................................... *** Cau so : 29 Lua chon A B C D* Missing Tan so : 56 15 3 78 0 Ti le % : 36.8 9.9 2.0 51.3 Pt-biserial : -0.06 -0.07 -0.16 0.15 Muc xacsuat : NS NS <.05 NS ......................................................................... Ñoä khoù: 51.3% Ñoä phaân caùch: 0.15 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä nhôù, coù ñoä phaân caùch keùm vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Phaân caùch döông coøn thaáp ôû ñaùp aùn chöùng toû soá HS nhoùm thaáp cuõng choïn caâu naøy. Khoâng loaïi tröø khaû naêng ñoaùn moø do caâu naøy naèm cuoái vaø daøi nhaát. Coøn 74 em choïn sai coù theå do xem nheï hoaëc boû qua phaàn naøy khi oân, cuõng coù theå do khoâng ñeå yù cuïm töø “ bieán thieân ñieàu hoøa” ñuùng ra phaûi laø “bieán thieân tuaàn hoaøn”. GV neân xem xeùt söûa chöõa caâu naøy ñeå coù theå phaân bieät roõ HS hôn. ......................................................................... *** Cau so : 30 Lua chon A B C* D Missing Tan so : 33 23 76 20 0 Ti le % : 21.7 15.1 50.0 13.2 Pt-biserial : -0.14 -0.10 0.28 -0.15 Muc xacsuat : NS NS <.01 NS ......................................................................... Ñoä khoù: 50% Ñoä phaân caùch: 0.28 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø laø caâu khoù. HS coù leõ luùng tuùng khi ñoïc caâu c. Tuy coù 50% choïn ñuùng song vieäc löïa choïn raûi khaép ôû caû 3 caâu nhieãu cho thaáy GV caàn xem xeùt laïi caùch daïy baøi naøy ( Ñieän töø tröôøng). Ñaây laø moät kieán thöùc khaù tröøu töôïng neân HS coù veû thuoäc maùy moùc. ......................................................................... *** Cau so : 31 Lua chon A B C D* Missing Tan so : 7 4 19 122 0 Ti le % : 4.6 2.6 12.5 80.3 Pt-biserial : -0.23 0.11 -0.23 0.27 Muc xacsuat : <.01 NS <.01 <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 80.3% Ñoä phaân caùch:0.27 P83 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä nhôù, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø laø caâu deã. Phaân caùch döông ôû caâu nhieãu b cho thaáy cuõng coù nhöõng em thuoäc nhoùm cao choïn löïa moài naøy laøm ñaùp aùn, coù theå do xem nheï phaàn naøy khi oân. ......................................................................... *** Cau so : 32 Lua chon A* B C D Missing Tan so : 98 20 14 20 0 Ti le % : 64.5 13.2 9.2 13.2 Pt-biserial : 0.32 -0.21 -0.08 -0.18 Muc xacsuat : <.01 <.01 NS <.05 ......................................................................... Ñoä khoù: 64.5% Ñoä phaân caùch: 0.32 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch toát vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. GV löu yù HS quaù trình truyeàn soùng khoâng chæ truyeàn pha dao ñoäng maø coøn truyeàn naêng löôïng nhöng khoâng truyeàn phaàn töû vaät chaát. ........................................................................ *** Cau so : 33 Lua chon A B* C D Missing Tan so : 10 86 12 42 2 Ti le % : 6.7 57.3 8.0 28.0 Pt-biserial : -0.09 0.28 0.04 -0.31 Muc xacsuat : NS <.01 NS <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 56.6% Ñoä phaân caùch:0.28 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Qua phaân tích baøi KT 1 tieát (soá 2), caâu naøy ñöôïc hoûi laïi theo moät hình thöùc khaùc. Soá HS choïn ñuùng coù taêng hôn (so vôùi baøi KT tröôùc laø 46.7%) chöùng toû caùc em coù ñieàu chænh vieäc hoïc cuûa mình. Tuy nhieân vaãn coøn moät soá em lô laø phaàn kieán thöùc naøy caàn ñöôïc GV nhaéc nhôû. ......................................................................... *** Cau so : 34 Lua chon A* B C D Missing Tan so : 92 17 16 26 1 Ti le % : 60.9 11.3 10.6 17.2 Pt-biserial : 0.23 -0.11 -0.19 -0.05 Muc xacsuat : <.01 NS <.05 NS ......................................................................... Ñoä khoù:60.5% Ñoä phaân caùch:0.23 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Töø moät daïng toaùn töông töï ôû baøi KT 1 tieát (soá 2), sau khi ruùt kinh nghieäm, caùc em laøm toát hôn ôû baøi naøy. Soá HS tính sai do nhaàm coâng thöùc (ôû caâu nhieãu b, c) vaø vaãn coù HS chöa oân taäp kyõ löôõng ñaõ choïn d laøm caâu traû lôøi. ......................................................................... *** Cau so : 35 Lua chon A B* C D Missing Tan so : 13 97 17 24 1 Ti le % : 8.6 64.2 11.3 15.9 Pt-biserial : 0.21 0.03 -0.09 -0.10 P84 Muc xacsuat : <.05 NS NS NS ......................................................................... Ñoä khoù:63.8% Ñoä phaân caùch: 0.03 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä nhôù, coù ñoä phaân caùch keùm vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Ñaây chæ laø moät caâu hoûi kieåm tra möùc ñoä nhôù nhöng coù theå HS ñaõ hoïc qua loa phaàn naøy neân daãn ñeán vieäc choïn tuøy tieän, khoâng loaïi tröø khaû naêng ñoaùn moø. ......................................................................... *** Cau so : 36 Lua chon A B C* D Missing Tan so : 5 20 119 8 0 Ti le % : 3.3 13.2 78.3 5.3 Pt-biserial : -0.16 -0.38 0.46 -0.14 Muc xacsuat : <.05 <.01 <.01 NS ......................................................................... Ñoä khoù: 78.3% Ñoä phaân caùch:0.46 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch raát toát vaø laø caâu deã. Caùc caâu nhieãu ñeàu coù phaân caùch aâm nhö mong ñôïi, nhaát laø ôû caâu nhieãu b. Coù leõ do chöa reøn luyeän kyõ veà veõ hình neân nhoùm HS naøy khoâng phaân bieät ñöôïc ñöôøng ñi cuûa aùnh saùng qua caùc loaïi göông. ......................................................................... *** Cau so : 37 Lua chon A B C D* Missing Tan so : 30 22 22 77 1 Ti le % : 19.9 14.6 14.6 51.0 Pt-biserial : -0.28 -0.02 -0.04 0.27 Muc xacsuat : <.01 NS NS <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 51% Ñoä phaân caùch: 0.27 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä nhôù, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Caâu hoûi daïng phuû ñònh coù theå taïo luùng tuùng cho caùc em chöa hoïc kyõ baøi. ......................................................................... *** Cau so : 38 Lua chon A* B C D Missing Tan so : 88 40 13 11 0 Ti le % : 57.9 26.3 8.6 7.2 Pt-biserial : 0.25 0.03 -0.19 -0.32 Muc xacsuat : <.01 NS <.05 <.01 ......................................................................... Ñoä khoù:57.9% Ñoä phaân caùch: 0.25 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch taïm ñöôïc vaø ñoä khoù laø vöøa phaûi. Caùc caâu nhieãu c, d coù phaân caùch aâm nhö mong ñôïi. Rieâng caâu nhieãu b laïi coù phaân caùch döông chöùng toû moät soá em thuoäc nhoùm cao cuõng choïn caâu naøy. Sai laàm coù theå laø do caùc em nhôù ngöôïc coâng thöùc. Thay vì TT N N TT n n v v = nhaàm thaønh N TT N TT n n v v = . P85 ......................................................................... *** Cau so : 39 Lua chon A B C* D Missing Tan so : 6 28 61 56 1 Ti le % : 4.0 18.5 40.4 37.1 Pt-biserial : -0.11 -0.20 0.50 -0.32 Muc xacsuat : NS <.05 <.01 <.01 ......................................................................... Ñoä khoù: 40.1% Ñoä phaân caùch:0.50 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä hieåu, coù ñoä phaân caùch raát toát vaø laø caâu khoù. Soá HS choïn caâu nhieãu b vaø d khaù ñoâng, khoâng loaïi tröø khaû naêng ñoaùn moø ôû caâu naøy, vì ñoøi hoûi HS phaûi naém thaät vöõng ñieàu kieän phaûn xaï toaøn phaàn coäng vôùi suy luaän chaët cheõ môùi coù theå ra ñeán keát quaû. ......................................................................... *** Cau so : 40 Lua chon A* B C D Missing Tan so : 55 26 32 39 0 Ti le % : 36.2 17.1 21.1 25.7 Pt-biserial : 0.38 -0.31 0.01 -0.15 Muc xacsuat : <.01 <.01 NS NS ......................................................................... Ñoä khoù:36.2% Ñoä phaân caùch: 0.38 Ñaây laø caâu KT möùc ñoä vaän duïng, coù ñoä phaân caùch toát vaø laø caâu khoù. Qua phaân tích taàn soá löïa choïn caâu, caùc sai soùt ôû caâu naøy do chöa hoïc kyõ phaàn tính chaát aûnh thaät, aûnh aûo; hoaëc ñoïc ñeà chöa caån thaän, ñeà cho göông loài laïi ñi duøng coâng thöùc tìm tieâu cöï cuûa göông loõm. *** HET *** P86 PHUÏ LUÏC 6 BAÛNG ÑIEÅM CAÙC BAØI KIEÅM TRA CUÛA HOÏC SINH STT HOÏ VAØ TEÂN KT 15’ KT 1 TIEÁT KTHK1 1 BUØI THÒ THANH AÙI 5 7 4 6 6 2 HUYØNH THÒ KIM ANH 6 4 6 4 6 3 TRAÀN HOAØI BAÛO 5 5 3 3 5 4 LYÙ THU MINH CHAÂU 7 8 6 6 6 5 NGUYEÃN NGOÏC THANH CHAÂU 6 4 5 6 5 6 NGUYEÃN DUY CÖÔØNG 4 4 5 6 5 7 CAO PHÖÔNG DUNG 6 4 6 5 5 8 TRAÀN THUYØ DUYEÂN 2 4 3 3 3 9 NGUYEÃN DIEÃM HIEÀN 6 4 7 6 5 10 PHAN THÒ THU HIEÀN 4 2 2 3 3 11 HOÀ THÒ HUYØNH HOAØNG 7 4 2 3 3 12 HOAØNG THÒ YEÁN HOÀNG 4 8 7 8 7 13 ÑAØO THÒ THANH HUØNG 5 2 3 1 3 14 TRAÀN QUOÁC HÖNG 5 4 3 5 4 15 ÑAËNG NGUYEÃN ÑINH HÖÔNG 3 4 2 2 2 16 LEÂ THÒ HUYEÁN 6 7 5 5 6 17 PHAN THÒ MYÕ LAN 7 8 8 6 6 18 LEÂ NHAÄT LONG 10 8 8 9 8 19 LEÂ THÒ MINH LOAN 8 6 4 5 5 20 TRÖÔNG THANH LOAN 5 6 6 4 5 21 ÑOÃ HOAØNG LONG 4 7 8 6 6 22 NGUYEÃN LONG 1 3 5 3 3 23 THAÏCH BAÛO LONG 2 4 2 2 1 24 PHAÏM NGUYEÃN NGOÏC MAI 3 4 2 1 2 25 TRAÀN TUYEÁT MAI 5 1 7 5 5 26 ÑOÃ THÒ NGOÏC NHÖ 5 6 5 4 5 27 NGUYEÃN THÒ KIM OANH 5 8 10 9 9 28 DÖÔNG THANH PHONG 4 8 7 5 6 29 TRÒNH THANH PHONG 4 4 5 2 2 30 ÑAËNG NGUYEÃN ÑAÊNG PHÖÔNG 4 6 6 5 5 31 PHAÏM NGOÏC PHÖÔNG 6 3 5 2 3 32 LEÂ BAÏCH NGOÏC PHÖÔNG 6 8 5 9 8 33 NGOÂ THÒ THANH QUYEÂN 8 6 5 6 6 34 NGUYEÃN NGOÏC SÖÔNG 3 4 7 6 6 35 LEÂ THANH TAÂM 5 7 5 5 5 36 HOAØNG THÒ TAÂM 5 4 2 3 2 37 HUYØNH THÒ NGOÏC TAÂM 3 5 2 3 3 38 PHAN HOAØNG TAÂM 5 3 2 4 3 P87 39 LÖÔNG VAÊN THAÉNG 4 4 2 4 5 40 ÑAËNG DUY THAÉNG 4 6 5 5 5 41 DÖÔNG THÒ HOÀNG THAÛO 6 5 5 3 5 42 ÑAËNG THANH THAÛO 4 7 8 7 8 43 LEÂ THÒ PHÖÔNG THUYÙ 4 5 2 5 5 44 NGUYEÃN THÒ BÍCH THUØY 3 3 3 1 2 45 LEÂ MINH TIEÁN 7 10 7 9 9 46 LEÂ TRUNG TÍN 3 4 2 3 2 47 TRAÀN NGOÏC TÌNH 4 5 4 4 5 48 HUYØNH QUANG LINH TRAÂM 4 5 2 4 2 49 NGUYEÃN THÒ MYÕ TRINH 4 6 4 5 5 50 ÑOÃ MINH TUAÁN 3 5 4 5 5 51 PHAÏM THÒ THANH VAÂN 4 1 1 2 1 52 PHAN THÒ MYÕ AN 4 5 4 4 3 53 LEÂ NGOÏC BÍCH 3 4 1 1 2 54 NGUYEÃN PHÖÔNG DUNG 6 9 7 9 8 55 NGOÂ THÒ DUNG 5 5 3 3 4 56 NGUYEÃN THAØNH ÑÖÙC 5 5 4 3 3 57 NGUYEÃN THUYÙ HÖÔNG GIANG 4 7 5 6 6 58 NGUYEÃN THÒ THUÙY HAÈNG 3 6 5 5 5 59 NGUYEÃN HAÏ 7 5 5 8 6 60 NGUYEÃN HOÀ MINH HAÏNH 4 6 4 6 6 61 NGUYEÃN THÒ NGAÂN HAØ 5 5 4 3 4 62 LEÂ HUØNG HAÛI 4 5 2 3 4 63 NGUYEÃN MINH HIEÄP 5 3 6 4 5 64 NGUYEÃN MINH HIEÁU 5 5 4 4 5 65 PHAÏM HOAØNG HIEÁU 4 5 4 2 2 66 LEÂ MYÕ HOA 8 4 6 6 7 67 NGUYEÃN KHAÙNH HÖNG 6 8 7 9 8 68 PHAÏM MAÏNH HUØNG 4 6 3 5 3 69 LÖU NGOÏC LAM 5 7 6 5 6 70 HUYØNH NGOÏC LIEÂM 8 6 7 7 7 71 ÑING NGUYEÃN HUYEÀN LINH 2 5 3 3 2 72 NGUYEÃN THÒ AÙNH LOAN 7 8 6 8 6 73 HUYØNH THAØNH LONG 4 7 7 6 7 74 NGUYEÃN THÒ XUAÂN MAI 8 7 6 7 6 75 TRAÀN NHÖ NGOÏC 2 4 3 5 3 76 BUØI VÖÔNG PHONG 5 4 4 5 4 77 NGUYEÃN HUY PHONG 7 6 5 5 7 78 ÑOÃ THAÙI DUY PHONG 6 8 7 6 7 79 PHAN LAN PHÖÔNG 5 5 4 3 4 80 TRAÀN MAI PHÖÔNG 5 3 3 3 5 81 BUØI NAM PHÖÔNG 10 9 8 10 10 P88 82 VOÕ TRAÀN DUY QUANG 8 7 6 6 7 83 HOAØNG XUAÂN SÔN 3 4 3 2 2 84 HUYØNH THANH SÔN 4 2 3 2 2 85 THAÙI THÒ THANH TAÂM 4 7 5 7 6 86 GIAÙP THÒ THAÛO 5 6 5 3 5 87 ÑOAØN THÒ THIEÂN THAÛO 5 5 2 5 3 88 VUÕ NGOÏC TRAÀN THOÂNG 6 8 7 7 7 89 NGUYEÃN ÑÖÙC THOÏ 4 6 5 4 5 90 BUØI THÒ PHÖÔNG THUAÄN 2 5 3 2 2 91 PHAÏM THÒ THUÙY 4 6 4 5 6 92 TRAÀN VAÊN TOAØN 4 7 5 5 5 93 NGUYEÃN NGOÏC QUEÁ TRAÂM 5 3 3 5 3 94 NGOÂ TUYEÁT TRAÉNG 4 6 3 5 5 95 NGUYEÃN CHAÙNH TROÏNG 5 6 4 5 5 96 PHUØNG TAÁN TRUNG 6 9 7 7 7 97 NGUYEÃN THÒ AÙNH TUYEÁT 5 3 3 3 2 98 MAI LY HAÏ UYEÂN 8 6 8 8 8 99 NGUYEÃN ÑÖÙC TÖÔØNG VI 5 3 3 5 7 100 LEÂ NGOÏC VÖÔÏNG 3 6 5 4 5 101 VOÕ TRUÙC VY 6 8 6 5 6 102 LÖU THÒ YEÁN 5 4 6 4 5 103 NGUYEÃN THÒ MAI ANH 1 3 2 1 1 104 MAI VAÂN ANH 4 5 4 3 3 105 PHAN HOÀNG BAÛO 5 4 5 6 6 106 NGUYEÃN ÑÖÙC CAÛNH 5 6 3 4 5 107 NGUYEÃN MINH CHAÂU 6 8 6 7 7 108 NGUYEÃN THÒ LAN CHI 5 4 6 6 5 109 NGUYEÃN MINH CÖÔØNG 8 10 8 8 8 110 NGUYEÃN THÒ THUØY DÖÔNG 7 6 6 5 6 111 PHAÏM VAÊN ÑEN 7 4 8 5 6 112 LEÂ COÂNG ÑIEÀN 8 8 8 6 7 113 HUYØNH THÒ XUYEÂN ÑOÂNG 6 4 5 5 5 114 PHAÏM TÖØ HÖÔNG GIANG 8 6 8 8 8 115 NGUYEÃN THÒ HAÈNG 9 10 9 9 8 116 ÑAØO THÒ NGOÏC HAÂN 8 4 6 6 6 117 TRAÀN THÒ HIEÄU 8 5 8 7 7 118 HOÀ HOÀNG HOA 4 6 2 5 5 119 NGUYEÃN THÒ NGOÏC HOA 7 3 7 6 7 120 NGUYEÃN BAÛO HOAØNG 9 10 10 10 10 121 ÑAËNG THANH HOAØNG 6 8 7 7 8 122 ÑAËNG THÒ HUEÄ 8 3 6 7 7 123 TRAÀN THÒ HÖÔNG 3 5 1 5 5 124 NGUYEÃN THÒ HOÀNG KHAÙNH 8 6 8 8 7 P89 125 LEÂ THÒ THUYØ LINH 3 2 3 4 4 126 PHAÏM THÒ HOÀNG LÖÔNG 5 3 2 5 5 127 LEÂ THÒ MYÕ NGOÏC 6 6 6 4 5 128 NGUYEÃN TRAÀN THANH NGOÏC 8 6 8 8 8 129 BUØI NGUYEÃN HOAØNG NGUYEÂN 5 3 7 6 7 130 ÑAËNG THAØNH NHAÂN 5 5 4 3 4 131 LÖÔNG VIEÄT NHAÂN 5 3 4 5 5 132 TRAÀN MINH NHAÄT 7 3 7 7 6 133 NGUYEÃN THÒ NGOÏC NHUNG 6 7 5 5 6 134 NGUYEÃN TRI PHUÙC 5 4 4 3 3 135 NGUYEÃN PHUÙC PHUÏNG 6 3 6 5 6 136 LEÂ THÒ QUYEÂN PHÖÔNG 3 7 6 5 6 137 NGUYEÃN NGOÏC QUAÂN 8 5 7 6 7 138 BUØI NHAÂN QUAÂN 8 5 7 7 5 139 TRAÀN HOAØNG SÔN 6 8 6 7 7 140 NGUYEÃN HUØNG SÔN 7 3 6 5 6 141 NGUYEÃN HUØNG THAÙI 3 6 5 4 5 142 ÑAØM LEÂ THAÉNG 3 7 5 5 6 143 BUØI NGOÏC THAÛO 6 9 8 8 7 144 BUØI XUAÂN THUAÄN 3 5 3 4 2 145 PHAÏM THUÛY 3 5 5 5 5 146 HUYØNH MINH TOAØN 7 8 7 6 7 147 NGUYEÃN MINH TRAÂN 3 5 3 3 2 148 NGUYEÃN VAÊN TRÍ 7 6 5 5 6 149 VAÊN THAÙI HOAØNG TRINH 3 5 5 4 4 150 NGUYEÃN THÒ THUÙY TRINH 9 5 8 9 8 151 NGUYEÃN NGOÏC TRUNG 8 8 7 8 7 152 NGUYEÃN HUYØNH QUANG VINH 3 5 3 5 5 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA7100.pdf
Tài liệu liên quan