Một số ý kiến hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- Xã hội huyện Hoành Bồ thời kỳ 2001-2010

Tài liệu Một số ý kiến hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- Xã hội huyện Hoành Bồ thời kỳ 2001-2010: ... Ebook Một số ý kiến hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- Xã hội huyện Hoành Bồ thời kỳ 2001-2010

doc94 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1317 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Một số ý kiến hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- Xã hội huyện Hoành Bồ thời kỳ 2001-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ ®ßi hái cÇn t¨ng c­êng mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c n­íc ASEAN víi Trung Quèc, trong ®ã hµnh lanh kinh tÕ K«n Minh- L¹ng S¬n- Hµ Néi- H¶i Phßng- Qu¶ng Ninh lµ cÇu nèi gi÷a c¸c n­íc ASEAN víi Trung Quèc, Qu¶ng Ninh lµ cöa ngâ quan träng cña hµnh lang kinh tÕ §«ng-T©y. §Ó ph¸t huy vai trß lµ cöa ngâ, ®ßi hái cÇn ph¶i ®­îc khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng tiÒm Èn cña tØnh Qu¶ng Ninh nãi chung vµ c¸c huyÖn cña tØnh Qu¶ng Ninh nãi riªng. NhËn thøc râ vÉn ®Ò trªn NghÞ quyÕt §¹i héi toµn quèc gi÷a nhiÖm kú ®· x¸c ®Þnh râ: quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi lµ mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng ®èi víi mçi ®Þa ph­¬ng, mçi ngµnh vµ mçi lÜnh vùc kinh tÕ x· héi.Do vËy em ®· chän ®Ò tµi cña m×nh lµ: “Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi huyÖn Hoµnh Bå thêi kú 2001-2010” 1. Môc ®Ých, yªu cÇu cña hoµn thiÖn vµ quy ho¹ch ®Õn n¨m 2010 lµ: - §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña huyÖn giai ®o¹n 2000-2010. - §¸nh gi¸, xem xÐt qu¸ tr×nh huy ®éng c¸c nguån lùc néi sinh vµ ngo¹i sinh cña huyÖn trong thêi gian gÇn ®©y ®Ó hoµn thiÖn quy ho¹ch ®Õn n¨m 2010. X¸c ®Þnh hÖ thèng gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch chñ yÕu thùc hiÖn quy ho¹ch lµm c¬ së x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn 5 n¨m vµ hµng n¨m cho c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc. 2. Ph¹m vi nghiªn cøu: - Nghiªn cøu c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn. - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn, tËp trung ph©n tÝch thùc tr¹ng giai ®o¹n 2000-2005. - Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh vµ lÜnh vùc ®Õn n¨m 2010. 3. Nh÷ng c¨n cø chñ yÕu hoµn thiÖn quy ho¹ch: - NghÞ quyÕt §¹i héi tØnh lÇn thø XII - NghÞ quyÕt §¹i héi ®¶ng bé huyÖn Hoµnh Bå lÇn thø XXII. - §iÒu chØnh, ®Þnh h­íng quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh Qu¶ng Ninh giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010 - Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh vµ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi cña huyÖn. - Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn Hoµnh Bå thêi kú 2000-2010 ®· ®­îc UBND tØnh phª duyÖt. - Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn Hoµnh Bå giai ®o¹n 2000-2005. 4. N«i dung nghiªn cøu gåm c¸c ch­¬ng sau: Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn x©y dùng, hoµn thiÖn quy ho¹ch vïng l·nh thæ cÊp huyÖn Ch­¬ng II: Quy ho¹ch vµ t×nh h×nh thùc hiÖn quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn KT-XH huyÖn Hoµnh Bå tØnh Qu¶ng Ninh 1999-2010 Ch­¬ng III: §¸nh gi¸ chung vÒ lîi thÕ vµ h¹n chÕ chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña huyÖn vµ nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch Ch­¬ng 1 C¬ së lý luËn x©y dùng, hoµn thiÖn quy ho¹ch vïng l·nh thæ cÊp huyÖn 1.1 Ph©n vïng: cã thÓ chia huyÖn thµnh c¸c vïng kh¸c nhau, tõ ®ã ®Çu t­ vµ chØ ®¹o thÝch hîp nh»m thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ®Æt ra trong quy ho¹ch. Cã thÓ lÊy hµnh lang ®­êng 18B ( cò) ( ®­êng 326 hiÖn nay), lµm c¬ së ph©n vïng, cã thÓ chia huyÖn thµnh 3 vïng c¬ b¶n sau: - Vïng cao: gåm 5 x· §ång S¬n, Kú Th­îng, T©n D©n, §ång L©m, Hoµ B×nh. Träng t©m lµ ph¸t triÓn l©m nghiÖp, ch¨n nu«i ®¹i gia sóc, trång c©y dÆc s¶n, b¶o vÖ m«i tr­êng vµ rõng ®Çu nguån ®Ó duy tr× tµi nguyªn n­íc. Chó träng ph¸t triÓn kinh tÕ cho ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi theo quy m« tõng tô diÓm d©n c­ nhá. - Vïng trung du: cã ®é cao ®Þa h×nh 300 – 600 m, bao gåm c¸c diÖn tÝch ven hai bªn ®­êng 18B (cò)( ®­êng 326 hiÖn nay) cña c¸c x· B»ng C¶, Qu¶ng La, D©n Chñ, S¬n D­¬ng, Vò Oai, Thèng NhÊt. Träng t©m lµ x©y dùng c¸c vïng chuyªn canh c©y ¨n qu¶, gç trô má, khai th¸c kho¸ng s¶n. LÊy kinh tÕ v­ên, trang tr¹i lµ mét trong nh÷ng néi dung ph¸t triÓn trong s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp cña vïng. - Vïng thÊp: vïng ®ång b»ng vµ ®Êt thÊp ven biÓn thuéc c¸c x· ViÖt H­ng, §¹i Yªn, Thèng NhÊt, Lª Lîi, thÞ trÊn Tríi. Träng t©m lµ ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c mÆt tõ kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng ®Õn viÖc x©y dùng c¸c trung t©m kinh tÕ, v¨n ho¸, c«ng nghiÖp vµ lµ n¬i s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, thuû s¶n quan träng nhÊt cña huyÖn. Vïng thÊp sÏ lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña vïng trung du vµ vïng cao. 1.2 Quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ- x· héi 1.2.1 Nguyªn t¾c chung cña quy ho¹ch 1.2.1.1 Môc tiªu chÝnh cña quy ho¹ch lµ: a) Cô thÓ ho¸ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ- x· héi ®Ò ra trong quy ho¹ch tæng thÓ thµnh ®Ò ¸n ph¸t triÓn x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt phôc vô s¶n xuÊt, phôc vô ®êi sèng x· héi, ph¸t triÓn d©n sè, lao ®éng, b¶o vÖ m«i tr­êng sèng cña tõng huyÖn trong mét vµi kÕ ho¹ch 5 n¨m tíi vµ nh÷ng n¨m tr­íc m¾t (tíi n¨m 1990 vµ n¨m 2000) b) §iÒu chØnh vµ bè trÝ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn l·nh thæ huyÖn: h×nh thµnh c¸c hÖ thèng c¬ b¶n nh­ c¸c khu d©n c­, giao th«ng, ®iÖn, thuû lîi...g¾n bã h÷u c¬ víi nhau, nh»m khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn mét c¸ch hîp lý, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ, quèc phßng cao; æn ®Þnh kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n lao ®éng, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ, c¶i thiÖn m«i tr­êng sèng trong huyÖn. c) §Ò xuÊt nh÷ng yªu cÇu ®Çu t­ x©y dùng ®ång bé trªn l·nh thæ cho tõng kÕ ho¹ch 5 n¨m. 1.2.1.2Ph­¬ng h­íng cña quy ho¹ch: - B¸m s¸t môc tiªu cña quy ho¹ch tæng thÓ kinh tª- x· héi nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch Nhµ n­íc; phôc vô thiÕt thùc vµ cã hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt, v¨n ho¸- x· héi cña tõng huyÖn cho tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh- kinh tÕ c¬ së; phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ- x· héi, lÞch sö vµ ®Þa lý tù nhiªn cña tõng ®Þa ph­¬ng. - ¦u tiªn ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®ång thêi ph¶i quan t©m c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n lao ®éng; dùa vµo quy ho¹ch x©y dùng ®ång ruéng phèi kÕt hîp hµi hoµ c¸c quy ho¹ch thuû lîi, giao th«ng, ®iÖn vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt dù kiÕn trªn l·nh thæ( tr¹m tr¹i kÜ thuËt) vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp; chó träng quy ho¹ch c¶i t¹o c¸c khu d©n c­, quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l­íi c«ng tr×nh v¨n ho¸- phóc lîi c«ng céng vµ nhµ ë n«ng th«n. - KÕt hîp gi¶i quyÕt mét c¸ch hîp lÝ yªu cÇu x©y dùng tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Trªn c¬ së quy ho¹ch x©y dùng chung, x¸c ®Þnh thø tù x©y dùng ­u tiªn g¾n liÒn víi c¸c kÕ ho¹ch kinh tÕ 5 n¨m. - KÕt hîp chÆt chÏ vµ c©n ®èi gi÷a nhu cÇu x©y dùng ngµnh víi kh¶ n¨ng x©y dùng chung, ®ång thêi b¶o ®¶m ®ång bé gi÷a c¸c hÖ thèng chuyªn ngµnh x©y dùng trªn l·nh thæ nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - LËp quy ho¹ch x©y dùng ®ång bé trªn ®Þa bµn huyÖn cho tíi ®¬n vÞ hµnh chÝnh, kinh tÕ c¬ së, t¹o nªn mét c¬ cÊu kinh tÕ x· héi thèng nhÊt trªn toµn huyÖn. - Khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng vÒ lao ®éng, vèn ®Çu t­, kh¶ n¨ng tù s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng cña c¸c ®Þa ph­¬ng. - Thóc ®Èy l­u th«ng ph©n phèi vµ h×nh thµnh c¸c thÞ tr­êng tiªu thô, t¹o c¬ së vËt chÊt kÝch thÝch mèi liªn kÕt kinh tÕ ®a d¹ng ë trong vµ ngoµi huyÖn. - Ph¶i g¾n liÒn quy ho¹ch kinh tÕ x· héi víi yªu cÇu quèc phßng, h×nh thµnh huyÖn “ ph¸o ®µi) nhÊt lµ nh÷ng huyÖn duyªn h¶i, biªn giíi. 1.2.1.3 NhiÖm vô chÝnh cña c«ng t¸c quy ho¹ch gåm: - §iÒu tra kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn tiÒm n¨ng vµ hiÖn tr¹ng x©y dùng cho ®Õn thêi ®iÓm lËp quy ho¹ch. - LËp luËn chøng cho viÖc x©y dùng c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt, thùc hiÖn m« h×nh kinh tÕ “ n«ng c«ng nghiÖp” tuú theo ®iÒu kiÖn cña tõng huyÖn vµ g¾n víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. - Dù b¸o ph¸t triÓn d©n sè- lao ®éng x· héi trªn c¬ së t¨ng tù nhiªn vµ c¬ häc; tÝnh to¸n ph©n bè l¹i d©n c­ lao ®éng trªn l·nh thæ toµn huyÖn. - TÝnh to¸n vµ tæ chøc l¹i c¸c hÖ thèng: c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt, c¸c ®iÓm d©n c­ c¶i t¹o vµ x©y dùng míi, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi; khíp nèi c¸c m¹ng l­íi kÜ thuËt h¹ tÇng nh­ giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn... - TÝnh to¸n vµ c©n ®èi c¸c nhu cÇu sö dông ®Êt x©y dùng c¬ b¶n, cho c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn; ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng sèng ( ®Êt, n­íc, kh«ng khÝ...) trong l·nh thæ huyÖn. - C©n ®èi c¸c kh¶ n¨ng vèn ®Çu t­ vµ cung øng c¸c vËt liÖu x©y dùng tõ nguån t¹i chç lµ chÝnh; ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh»m thùc hiÖn chñ tr­¬ng “ Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng x©y dùng”. - §­a vµo ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng huyÖn c¸c yªu cÇu vÒ tæ chøc chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vµ phßng vÖ d©n sù; h×nh thµnh c¸c tuyÕn phßng thñ, c¸c côm chiÕn ®Êu liªn hoµn trong x· vµ liªn x·. 1.2.1.4 C¬ së ®Ó lËp quy ho¹ch gåm: - C¸c v¨n b¶n, nghÞ quyÕt vÒ chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc cho c«ng t¸c x©y dùng vµ t¨ng c­êng cÊp huyÖn. - S¬ ®å quy ho¹ch vïng, tØnh, quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ- x· héi vµ c¸c chuyªn ngµnh s¶n xuÊt, phôc vô s¶n xuÊt, c¸c dù kiÕn ph¸t triÓn kinh tÕ Trung ­¬ng, tØnh x©y dùng trªn l·nh thæ huyÖn( dïng ®Ó x¸c ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô cña huyÖn). - C¸c sè liÖu thèng kª chÝnh thøc vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña huyÖn. - C¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, ®Þnh møc vµ chØ dÉn vÒ x©y dùng ®· ®­îc ban hµnh; c¸c th«ng tin phæ biÕn vµ øng dông khoa häc trong n­íc vµ n­íc ngoµi vÒ x©y dùng huyÖn vµ n«ng th«n míi. - §å ¸n quy ho¹ch x©y dùng huyÖn ph¶i ®­îc lËp cho giai ®o¹n ph¸t triÓn vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña huyÖn ®Õn n¨m 2000. Trong quy ho¹ch x©y dùng ph¶i ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p quy ho¹ch cô thÓ phï hîp víi giai ®o¹n qu¸ ®é ®¶m b¶o sù thèng nhÊt liªn tôc víi quy ho¹ch chung. 1.2.2 Néi dung cña viÖc lËp quy ho¹ch : 1.2.2.1 ViÖc lËp quy ho¹ch bao gåm c¸c c«ng t¸c sau: - Thu thËp c¸c tµi liÖu, sè liÖu ®iÒu tra c¬ b¶n chung cho toµn huyÖn vµ cho tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh- kinh tÕ trong huyÖn. §¸nh gi¸ l¹i c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn, t×nh h×nh hiÖn tr¹ng chung vµ t×nh h×nh x©y dùng c¬ b¶n trong huyÖn; tæng hîp c©n ®èi c¸c nhu cÇu vÒ x©y dùng c¬ b¶n cña c¸c ngµnh kinh tÕ- x· héi ®­¬c ®Ò ra trong quy ho¹ch tæng thÓ vµ quy ho¹ch ngµnh nh»m lËp c¬ së kinh tÕ- kÜ thuËt cña ®å ¸n. - Dù b¸o quy m« d©n sè c¨n cø vµo nhu cÇu lao ®éng cña toµn huyÖn tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c nh©n khÈu, gi¶m tù nhiªn ( sinh, tö) vµ t¨ng gi¶m c¬ häc (do di c­ vµ nhËp c­), phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn d©n sè lao ®éng chung cña tØnh vµ Trung ­¬ng. KÕ ho¹ch ho¸ viÖc ph¸t triÓn d©n sè- lao ®éng víi c¸c biÖn ph¸p cô thÓ; tiÕn tíi ph©n bè l¹i lao ®éng- d©n c­ mét c¸ch hîp lÝ theo c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh kinh tÕ trong huyÖn, phï hîp víi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña huyÖn qua tõng giai ®o¹n quy ho¹ch. - Ph©n bè l¹i l·nh thæ huyÖn, c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt phôc vô s¶n xuÊt n«ng, l©m ng­ nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn, c¸c khu d©n c­ vµ trung t©m phôc vô c«ng céng, c¸c m¹ng l­íi h¹ tÇng c¬ së kÜ thuËt, c¸c khíp nèi c¸c hÖ thèng kinh tÕ- kÜ thuËt vµ d©n c­ mét c¸ch hµi hoµ trªn l·nh thæ huyÖn. Cô thÓ lµ: a) Trong giai ®o¹n tr­íc m¾t tæ chøc ph¸t triÓn c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ míi (n«ng, l©m tr­êng quèc doanh, tr¹m, tr¹i kÜ thuËt, c¬ së tiÓu thñ c«ng ngiÖp...)nh­ng ch­a x¸o trén nhiÒu c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh- x· héi hiÖn nay. Dù kiÕn c¸c tiÓu vïng s¶n xuÊt- d©n c­ lµm c¬ së bè trÝ c¸c côm kÜ thuËt- x· héi lµm nÒn mãng cho c¸c thÞ trÊn vµ thÞ tø trong t­¬ng lai. b) Ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh tÝnh chÊt cña c¸c ®iÓm d©n c­ trªn l·nh thæ huyÖn theo ba lo¹i c¬ b¶n sau ®©y: §iÓm d©n c­ cã triÓn väng tån t¹i l©u dµi; §iÓm d©n c­ cã giíi h¹n; §iÓm d©n c­ kh«ng cã triÓn väng (vÒ l©u dµi cã thÓ xo¸ bá); Tõ ®ã dù b¸o tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè- lao ®éng cña tõng ®iÓm, dù kiÕn h¹ng môc, tÝnh chÊt vµ quy m« cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (nhµ ë, c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ phóc lîi c«ng céng...) lµm c¬ së cho viÖc chØ ®¹o vµ qu¶n lý x©y dùng ®èi víi khu d©n c­ trong huyÖn. c) Tæ chøc hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh hµnh chÝnh, v¨n ho¸ vµ phóc lîi c«ng céng trªn l·nh thæ huyÖn. H×nh thµnh c¸c trung t©m theo hai cÊp phôc vô c¬ b¶n: cÊp huyÖn (gåm trung t©m phôc vô toµn huyÖn vµ trung t©m phôc vô liªn x·) vµ cÊp x·, nh»m tho¶ m·n nhu cÇu phôc vô ®Þnh kú, kh«ng ®Þnh kú vµ th­êng xuyªn cña nh©n d©n trong huyÖn víi tiÖn nghi vµ chÊt l­îng phôc vô ngµy mét cao. d) Tæ chøc c¸c hÖ thèng kÜ thuËt h¹ tÇng nh­: giao th«ng vËn t¶i, thuû lîi n¨ng l­îng..., g¾n víi c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt vµ d©n c­ trong huyÖn nh»m b¶o ®¶m sù ¨n khíp ®ång bé gi÷a c¸c hÖ thèng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. e) §Ò xuÊt øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt thÝch hîp ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, phôc vô s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, phôc vô ®êi sèng v¨n ho¸, vËt chÊt vµ sinh ho¹t hµng ngµy (kÜ thuËt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, hµng tiªu dïng, hµng xuÊt khÈu...b»ng c¸c nguån nguyªn liÖu t¹i chç; kÜ thuËt khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån n¨ng l­îng míi nh­ khÝ mª tan, søc giã...; kÜ thuËt khai th¸c cung cÊp n­íc ¨n vµ vÖ sinh m«i tr­êng n­íc; kÜ thuËt c¶i tiÕn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i th« s¬ vµ c¬ khÝ nhá; øng dông c¸c thiÕt kÕ ®iÓn h×nh vÒ c«ng tr×nh c«ng céng...) g) Ph©n phèi vµ c©n ®èi quü ®Êt ®ai cho c¸c nhu cÇu x©y dùng c¬ b¶n víi yªu cÇu b¶o ®¶m hiÖu qu¶ sö dông cao vµ hÕt søc tiÕt kiÖm ®Êt canh t¸c. - §Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ vµ chèng « nhiÔm m«i tr­êng (®Êt, n­íc, kh«ng khÝ...)quanh c¸c khu vùc s¶n xuÊt vµ d©n c­; duy tr× sù c©n b»ng cña hÖ sinh th¸i n«ng th«n: Chó ý tæ chøc hÖ thèng mÆt n­íc c¸c lo¹i nh»m phôc vô ph¸t triÓn thuû s¶n vµ c¶i t¹o vi khÝ hËu; Tæ chøc vµ ph¸t triÓn hÖ thèng c©y xanh c¸c lo¹i nh­: rõng, c©y xanh phßng hé ven biÓn, ven ®­êng, c©y xanh trong th«n xãm; T¹o ra mèi quan hÖ hµi hoµ gi÷a m«i tr­êng nh©n t¹o vµ m«i tr­êng thiªn nhiªn. - Ngiªn cøu kh¶ n¨ng thùc tÕ huy ®éng nguån vèn, dù kiÕn h­íng ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ tiÕn ®é c¸c b­íc thùc hiÖn ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng. KiÕn nghÞ víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp c¸c biÖn ph¸p cã hiÖu lùc nh»m thùc hiÖn ®å ¸n. 1.2.2.2 Dù b¸o ph¸t triÓn d©n sè vµ lao ®éng x· héi. N«Þ dung cña viÖc nghiªn cøu dù b¸o ph¸t triÓn d©n sè vµ lao ®éng x· héi trong huyÖn. - Nghiªn cøu qu¸ tr×nh lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña d©n c­ trong huyÖn qua tõng giai ®o¹n tiªu biÓu vÒ tèc ®é ph¸t triÓn, nh÷ng biÕn ®éng vÒ dÞch c­. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÜ c¸c yÕu tè ph¸t triÓn d©n sè vµ lao ®éng qua thèng kª trong thêi gian tõ 3 ®Õn 5 n¨m gÇn ®©y vÒ: biÕn ®éng cña quy m« d©n sè chung; sè l­îng vµ tØ lÖ t¨ng tù nhiªn do sinh ®Î vµ tö vong; sè l­îng vµ tØ lÖ di chuyÓn c¬ häc ( do ®i vµ ®Õn), c¬ cÊu d©n sè theo giíi tÝnh vµ løa tuæi ( lÊy ë n¨m tæng ®iÒu tra d©n sè 1979), quy m« vµ c¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh nghÒ. - Dù b¸o c¸c xu h­íng ph¸t triÓn d©n sè cña huyÖn trªn c¬ së: Quy luËt tÊt yÕu cña d©n sè ph¸t triÓn mét c¸ch tù nhiªn do sinh ®Î vµ tö vong. - ViÖc t¨ng gi¶m d©n sè trªn c¬ sé di chuyÓn c¬ häc do ®i vµ ®Õn ®Þnh c­ lµm kinh tÕ míi. §i hoÆc ®Õn do c¸c nguyªn nh©n x· héi- kinh tÕ kh¸b (®i bé ®èi, hîp lý ho¸ gia ®×nh) Nh÷ng di chuyÓn c¬ häc nµy n»m trong chiÕn l­îc ph©n bè l¹i d©n c­ lao ®éng trªn l·nh thæ toµn quèc, ®ang ®­îc ph¸c th¶o theo nh÷ng dù ¸n cô thÓ ®èi víi tõng vïng- xu thÕ chung lµ: §èi víi nh÷ng huyÖn kinh tÕ n«ng nghiÖp cã mËt ®é qu¸ cao tõ 600ng­êi/km2 trë lªn ë ®ång b»ng s«ng hång vµ ven biÓn Trung bé cÇn ®­a dÇn ®i x©y dùng nh÷ng vïng kinh tÕ míi theo kÕ ho¹ch cô thÓ vµ ®Çu t­ thÝch ®¸ng nh­ vËy sÏ cã xu h­íng gi¶m c¬ häc hµng n¨m. §èi víi nh÷ng huyÖn kinh tÕ n«ng nghiÖp cã mËt ®é tõ 300-600 ng­êi/km2 th× s¾p xÕp ph©n bè l¹i vµ ®iÒu chØnh t¹i chç (trong ph¹m vi huyÖn), do vËy gi¶m c¬ häc kh«ng ®¸ng kÓ. §èi víi huyÖn miÒn nói phÝa B¾c, t©y nguyªn, miÒn §«ng Nam bé th­êng ®Êt ®qi réng, tiÒ} n¨ng kinh tÕ lín, mµ mËt ®é l¹i qu¨ thÊp (5 ®Õn 300 ng­ßi/km2) th× sÏ tiÕp d©n c­ tõ n¬i kh¸c ®Õn ®Þnh b­, x©y dùng trªn quª h­¬ng míi, viÖc t¨ng cã häc lµ tÊt yÕu vµ ®¸ng chó ý. - D©nsè toµn huyÖn dù b¸o ®Õn mèc quy ®Þnh sÏ lµ kÕt qu¶ cña viÖc tÝnh to¸n d©n sè do t¨ng tù nhiªn vµ d©n sè t¨ng hoÆc gi¶m c¬ häc c©n ®èi víi kh¶ n¨ng t¹o ra viÖc lµm Dù b¸o ph¸t triÓn lao ®éng x· héi trªn l·nh thæ huyÖn bao gåm: Dù kiÕn nguån lao ®éng trong d©n sè ®Õn c¸c mèc thêi gian quy ho¹ch ( cã thÓ dù b¸o tû lÖ lao ®éng trong d©n sè ®Õn n¨m 1990 chiÕm tõ 48 ®Õn 50,5 vµ ®Õn n¨m 2000 chiÕm tõ 52 ®Õn 55%) - TÝnh to¸n c©n ®èi lao ®éng theo c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt vµ kh«ng s¶n xuÊt vËt chÊt dùa vµo c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cô thÓ cña tõng huyÖn - Ph©n bè lao ®éng x· héi theo l·nh thæ dùa trªn quy ho¹ch ph©n bè s¶n xuÊt. CÇn t¹o nªn nhiÒu c¬ së lao ®éng míi ë gÇn nguån cßn nhiÒu tiÒm n¨ng khai th¸c, cã triÓn väng ph¸t triÓn m¹nh trong thêi gian tíi nh­ : nguån h¶i s¶n, muèi, c©y c«ng nghiÖp xuÊt khÈu, tiÓu thñ c«ng nghiÖp phôc vô tiªu dïng vµ xuÊt khÈu. MÆt kh¸c ph¶i nhanh chãng t¹o ra nhiÒu ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp thu hót lao ®éng t¹i chç. 1.2.2.3 Quy ho¹ch m¹ng l­íi c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tËp chung. Quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l­íi c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tËp chung ph¶i g¾n víi viÖc h×nh thµnh c¸c thÞ trÊn, thÞ tø vµ côm kinh tÕ- x· héi trªn l·nh thæ huyÖn. C¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tËp chung lµm tiÒn ®Ò cho viÖc h×nh thµnh c¸c thÞ trÊn, thÞ tø vµ c¸c côm kinh tÕ – x· héi do huyÖn trùc tiÕp qu¶n lý bao gåm: c¸c tr¹m, tr¹i kÜ thuËt phôc vô cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng­ nghiÖp; nh÷ng xÝ nghiÖp chÕ biÕn, tiÓu thñ c«ng nghiÖp söa ch÷a vµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng tiªu dïng, xuÊt nhËp khÈu; c¸c c¬ së khoa häc- kÜ thuËt thùc hµnh. M¹ng l­íi c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tËp trung ®­îc ph©n thµnh c¸c hÖ thèng nhá sau ®©y: a) HÖ th«ng tr¹m, tr¹i kÜ thuËt phôc vô s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng­ nghiÖp bao gåm: - C¸c tr¹m phôc vô trång trät nh­: tr¹m c¬ khÝ n«ng nghiÖp vµ söa ch÷a, tr¹m cung cÊp gièng lóa vµ mét sè gièng c©y trång kh¸c, tr¹m thuû n«ng, tr¹m b¶o vÖ thùc vËt, tr¹m vËt t­ n«ng nghiÖp. - C¸c tr¹m tr¹i phôc vô ch¨n nu«i nh­: tr¹i lîn gièng (cÊp II, cÊp III), tr¹i lîn thÞt, tr¹m truyÒn tinh nh©n t¹o, c¸c tr¹i gia sóc cã sõng (tr©u, bß, dª), tr¹i gia cÇm (gµ, vÞt), tr¹m thó y, tr¹m chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc,lß Êp trøng, lß s¸t sinh...; c¸c tr¹m, tr¹i phôc vô l©m nghiÖp nh­ tr¹m kiÓm l©m, tr¹m nghiªn cøu c¶i t¹o ®Êt, tr¹m hoÆc c«ng ty thu mua l©m s¶n, tr¹m ­¬m c©y ®Æc s¶n; - C¸c tr¹m, tr¹i phôc vô thuû s¶n nh­: tr¹i c¸ gièng, tr¹m nu«i trång h¶i s¶n , tr¹m cung øng vËt t­ h¶i s¶n, tr¹m hoÆc c«ng ty thu mua vµ chÕ biÕn h¶i s¶n...; - C¸c tr¹m, tr¹i phôc vô c«ng viÖc lµm muèi. b) HÖ thèng c¸c c«ng ty phôc vô ph©n phèi l­u th«ng, c¸c kho tµng bÕn b·i trªn l·nh thæ huyÖn bao gåm: - C¸c c«ng ty cung øng vËt t­ n«ng, l©m, ng­ nghiÖp, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu, c«ng ty l­¬ng thùc, thùc phÈm, c«ng ty b¸ch ho¸ cÊp I, c«ng ty muèi, c«ng ty h¶i s¶n, c«ng ty x©y dùng vËn t¶i; - C¸c kho l­¬ng thùc, rau qu¶, kho b¶o qu¶n c¸c lo¹i vËt t­ nh­: gièng, ph©n bãn ho¸ häc, n«ng cô, b¸ch ho¸, c¸c kho thu mua vµ chÕ biÕn n«ng, l©m, h¶i s¶n, c¸c tr¹m x¨ng dÇu,... c) HÖ thèng c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp bao gåm: - C¬ së c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n vµ thùc phÈm nh­: xay x¸t g¹o, chÕ biÕn c¸c c©y cã dÇu (l¹c, võng, dõa, së, trÈu), c©y cã sîi (®ay, cãi, gai, t¬, t»m), chÕ biÕn rau qu¶; xÝ nghiÖp chÕ biÕn chÌ, thuèc l¸, cµ phª, cao su, c¸c c¬ së lµm ®Ëu phô, n­íc chÊm, dÇu thùc vËt, b¸nh kÑo, n­íc gi¶i kh¸t, chÕ biÕn thøc ¨n lµm s½n, xÝ nghiÖp chÕ biÕn c¸, n­íc m¾m,...C¸c huyÖn quanh thµnh phè, khu c«ng nghiÖp cã lß mæ, chÕ biÕn thÞt s÷a. - C¬ së c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ biÕn t¹o nhá vµ söa ch÷a nh­: s¶n xuÊt n«ng cô, dông cô cÇm tay, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn th« s¬ vµ c¶i tiÕn, s¶n xuÊt vµ gia c«ng mét sè phô tïng c¬ khÝ nhá, söa ch÷a trung , tiÓu tu m¸y mãc n«ng nghiÖp, vËn t¶i. Trong giai ®o¹n tr­íc m¾t x­ëng c¬ khÝ huyÖn cÇn cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¬ ®éng, nªn kÕt hîp víi c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, xuÊt khÈu h×nh thµnh côm xÝ nghiÖp c¬ khÝ tæng hîp huyÖn víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ linh ho¹t, thÝch øng víi ph­¬ng ¸n s¶n phÈm ®a d¹ng. C¸c huyÖn miÒn nói cã thÓ cã x­ëng c­a xÎ, chÕ biÕn gç, c¸c huyÖn miÒn biÓn cã thÓ cã x­ëng ®ãng söa thuyÒn, s¶n xuÊt ng­ cô, dông cô lµm muèi. - C¬ së c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng nh­: xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch, ngãi, v«i, khai th¸c ®¸, c¸t sái, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt cÊu kiÖn nhá, g¹ch kh«ng nung, chÊt kÕt dÝnh ®¬n gi¶n ( ®«l«mi). CÇn tiÕn tíi mçi huyÖn cã mét x­ëng bª t«ng phôc vô cho x©y dùng, thuû lîi, giao th«ng c«ng nghiÖp vµ d©n dông nh­ ®óc cèng, lµm cét ®iÖn, dÇm, panen,...vµ cã x­ëng méc s¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu x©y dùng nh­ v× kÌo, c¸nh cöa...kÕt hîp víi s¶n xuÊt ®å dïng gia ®×nh. - C¸c c¬ së tiÓu thñ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ xuÊt khÈu nh­: dÖt v¶i, may mÆc, lµm chiÕu cãi, th¶m len, th¶m ®ay, ®an l¸t m©y tre, thªu ren, lµm ®å mü nghÖ, ®å dïng sµnh sø, gèm, thñy tinh, chÕ biÕn d­îc liÖu... Mét sè huyÖn cã nguyªn liÖu lµm giÊy nh­: nøa, giang, b· mÝa...cã thÓ cã c¬ së s¶n xuÊt giÊy quy m« nhá c«ng suÊt vµi tr¨m tÊn giÊy trªn mét n¨m. TiÓu thñ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ph¶i dùa vµo nguån nguyªn liÖu t¹i chç lµ chÝnh. Nhµ n­íc cã thÓ cung cÊp nguyªn liÖu ®Ó gia c«ng hµng xuÊt khÈu. Quy ho¹ch x©y dùng vµ c¶i t¹o m¹ng l­íi c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tËp trung ph¶i dùa vµo viÖc tæ chøc c¬ cÊu quy ho¹ch l·nh thæ huyÖn theo 3 cÊp: CÊp 1: L·nh thæ toµn huyÖn víi trung t©m chÝnh trÞ- kinh tÕ- x· héi ®Çu n·o ë thÞ trÊn, huyÖn lÞ. CÊp II: L·nh thæ bao gåm mét sè x· kÒ nhau víi c¸c ®Æc thï ®Þa lý, s¶n xuÊt, d©n c­ t­¬ng ®èi ®ång nhÊt vµ quan hÖ ho¹t ®éng g¾n bã ( cßn gäi lµ tiÓu vïng s¶n xuÊt- d©n c­). Trong giai ®o¹n tr­íc m¾t ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó trë thµnh mét cÊp hµnh chÝnh- kÕ ho¹ch cña huyÖn. C¸c trung t©m tiÓu vïng hiÖn nay lµ c¸c côm kinh tÕ- x· héi víi mét sè c¬ së kho tµng, tr¹m tr¹i, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ phôc vô c«ng céng cho khu vùc liªn x· ®ang ®­îc h×nh thµnh vµ cñng cè, lµ c¬ së t¹o lËp thÞ trÊn hoÆc thÞ tø trong dù ¸n quy ho¹ch huyÖn dµi h¹n. CÊp 3: L·nh thæ giíi h¹n trong c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh- kinh tÕ c¬ së (x·- hîp t¸c x·, c¸c ®éi s¶n xuÊt cña n«ng, l©m, ng­ tr­êng quèc doanh) víi c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tù x©y dùng lµ chÝnh. Quy ho¹ch x©y dùng thÞ trÊn huyÖn lÞ ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh. Quy ho¹ch x©y dùng c¸c thÞ tø kh¸c trªn l·nh thæ huyÖn th­êng g¾n liÒn víi viÖc h×nh thµnh c¸c côm kinh tÕ- x· héi phôc vô liªn x· ( c¸c trung t©m kinh tÕ- x· héi- l­u th«ng ph©n phèi cña c¸c tiÓu vïng s¶n xuÊt- d©n c­), phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn nay. C¬ së h×nh thµnh c¸c thÞ trÊn hoÆc thÞ tø lµ c¸c c«ng tr×nh kinh tÕ- x· héi cã quy m« phôc vô lín h¬n quy m« cña mét x·- hîp t¸c x· nh­ng l¹i nhá h¬n quy m« phôc vô chung toµn huyÖn. C¸c c¬ së nµy bao gåm: a) C¸c c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt ë tiÓu vïng nh­: ®éi m¸y kÐo n«ng nghiÖp, hÖ thèng ®­êng khu vùc cho c¬ giíi ho¹t ®éng, x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ n«ng cô, tr¹m thuû n«ng ph©n phèi, ®iÒu hoµ t­íi, tiªu cho mét l­u vùc gåm vµi x·, tr¹m chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, c¸c tr¹m tr¹i ch¨n nu«i gièng vµ thÞt tËp trung quy m« lín (lîn, tr©u bß, gia cÇm, c¸...)c¸c kho khu vùc ph©n phèi vËt t­ vµ thu mua n«ng s¶n, muèi, tr¹m x¨ng dÇu, tr¹m chÕ biÕn khu vùc..., c¸c c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp tËp trung: dÖt, may mÆc, c¬ chÕ vµ l¾p r¸p c«ng cô b¸n c¬ giíi, lß g¹ch, ngãi, v«i c«ng suÊt lín, c¸c x­ëng s¶n xuÊt cÊu kiÖn nhá, vËt liÖu kh«ng nung... b) C¸c c«ng tr×nh phôc vô ®êi sèng x©y dùng ë tiÓu vïng nh­: tr­êng phæ th«ng trung häc theo hÖ thèng gi¸o dôc tõ 10 ®Õn 12 n¨m vµ tr­êng bæ tóc v¨n ho¸, phßng kh¸m ®a khoa (tõ 30 ®Õn 50 gi­êng), th­ viÖn, r¹p chiÕu bãng, c©u l¹c bé, nhµ v¨n ho¸ khu vùc, s©n khÊu ngoµi trêi, s©n b·i thÓ thao tiªu chuÈn, mét sè cöa hµng tæng hîp vµ chuyªn m«n ho¸ phôc vô nhu cÇu ®Þnh kú, b­u ®iÖn, ng©n hµng, khu vùc chî... ViÖc bè trÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña tiÓu vïng tu©n theo quy ho¹ch thèng nhÊt, nªn tËp trung ë mét sè ®iÓm d©n c­ ë trung bé, cã triÓn väng ph¸t triÓn, cã c¸c ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn vÒ giao th«ng, vÒ ®Êt x©y dùng vµ trang bÞ kÜ thuËt (®iÖn, n­íc..) §èi víi nh÷ng tiÓu vïng s¶n xuÊt n«ng ngiÖp lµ chÝnh, n¬i ®Êt ®ai t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng th× bè trÝ c¸c c«ng tr×nh víi cù li ho¹t ®éng cho phÐp tõ 3 ®Õn 4 km. ë nh÷ng khu ®åi, trång c©y c«ng nghiÖp chuyªn canh hoÆc ch¨n nu«i gia sóc, c¸c trung t©m tiÓu vïng nªn g¾n víi trung t©m n«ng tr­êng bé cã trong tiÓu vïng. Cù li ho¹t ®éng cho phÐp tõ 4 ®Õn 5 km. ë nhògn khu vùc ®åi nói lao ®éng l©m nghiÖp lµ chÝnh, c¸c trung t©m tiÓu vïng nªn g¾n víi trung t©m tr­êng bé. Cù li ho¹t ®éng cho phÐp tõ 5 ®Õn 7 km ( tèi ®a 10 km). Tr­êng hîp ®i l¹i qu¸ khã kh¨n th× cã thÓ bè trÝ thªm trung t©m phô g¾n víi trung t©m l©m tr­êng hoÆc trung t©m x· miÒn nói. ë nh÷ng khu vùc ven biÓn, h¶i ®¶o, n¬i d©n c­ th­êng tËp trung ®«ng ®óc g¾n cöa s«ng hoÆc bÕn b·i ®Ëu thuyÒn, c¸c trung t©m tiÓu vïng g¾n bªn nh÷ng lµng lín vµ bÕn b·i tÇu thuyÒn tËp trung. Nguyªn t¾c quy ho¹ch tæ chøc x©y dùng thÞ trÊn, thÞ tø trong huyÖn lµ tËp trung c¸c c«ng tr×nh thµnh trung t©m víi mét hoÆc nhiÒu chøc n¨ng kÕt hîp, g¾n víi kh¶ n¨ng x©y dùng thùc tÕ trong tõng kÕ ho¹ch 5 n¨m ®Ó x©y dùng gän tõng côm c«ng tr×nh nh»m sím ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông vµ sím t¹o bé mÆt kiÕn tróc cho thÞ trÊn. Quy ho¹ch x©y dùng ph¶i g¾n víi ®Þa h×nh thiªn nhiªn, vËn dông c¶ hai d¹ng bè côc theo tuyÕn phè vµ côm ®iÓm tËp trung. C¸c tr¹m tr¹i kÜ thuËt, xi nghiÖp c¬ së söa ch÷a, kho tµng nªn bè trÝ thµnh tõng côm liªn hoµn g¾n víi ®Çu mèi vµ tuyÕn kÜ thuËt (giao th«ng, ®iÖn, n­íc) §èi víi c¸c c¬ së thñ c«ng nghiÖp kh«ng ®éc h¹i vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng kh¸c nªn bè trÝ kÕt hîp theo nh÷ng tuyÕn phè chÝnh 1.2.2.4 Quy ho¹ch m¹ng l­íi ®iÓm d©n c­ c¬ së trªn l·nh thæ. M¹ng l­íi ®iÓm d©n c­ trªn l·nh thæ huyÖn bao gåm th«n, xãm, b¶n ë x·- hîp t¸c x· vµ khu ë cña c«ng nh©n n«ng, l©m tr­êng. Nh÷ng ®iÓm d©n c­ c¬ së ®­îc x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o ph¶i phï hîp víi viÖc tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ ®êi sèng v¨n ho¸ x· héi chñ nghÜa ë n«ng th«n, Quy ho¹ch m¹ng l­íi ®iÓm d©n c­ c¬ së ph¶i kÕ thõa khai th¸c truyÒn thèng tæ chøc lµng x· ViÖt Nam trong lÞch sö, ®ång thêi gãp phÇn t¹o nªn thÕ trËn liªn hoµn, réng kh¾p cña “ph¸o ®µi” huyÖn. Tr­íc khi tiÕn hµnh quy ho¹ch ph©n bè m¹ng l­íi ®iÓm d©n c­ c¬ së, ph¶i nghiªn cøu kÜ qu¸ tr×nh h×nh thµnh m¹ng l­íi ®iÓm d©n c­ hiÖn tr¹ng. Ph¶i ®iÒu tra quy m« d©n sè vµ hiÖn tr¹ng x©y dùng cña tõng ®iÓm; vÞ tÝ trung t©m c«ng céng vµ s¶n xuÊt cña x· ®· h×nh thµnh quy m« vµ gi¸ trÞ x©y dùng cña c«ng tr×nh chÝnh (tr­êng häc, trô së, héi tr­êng, tr¹m y tÕ, s©n ph¬i, s©n kho chÝnh, tr¹i ch¨n nu«i x·...), b×nh qu©n ®Êt ë, tû lÖ nhµ ë ®Ó x©y dùng kiªn cè vµ b¸n kiªn cè. Ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tra ph©n lo¹i x¸c ®Þnh lµng gèc chÝnh (quy m« lín h¬n 200 hé), nh÷ng th«n xãm quy m« tõ 50 ®Õn 200 hé míi d·n ra trong qu¸ tr×nh më réng ph¸t triÓn, nh÷ng Êp tr¹i nhá (d­íi 50 hé) ®Þnh c­ tù ph¸t qua c¸c biÕn ®éng lÞch sö. Ph¶i dùa vµo møc ®é c¬ giíi ho¸ ®ång ruéng; møc ®é ®iÖn khÝ ho¸; møc ®é thuû lîi ho¸ toµn bé ( hoµn toµn chñ ®éng t­íi tiªu); møc ®é ho¸ häc ho¸ ( chñ ®éng bãn ph©n ho¸ häc vµ dïng thuèc trõ s©u) Khi quy ho¹ch cÇn tÝnh ®Õn viÖc tËn dông c¸c nguån vÒ ®iÖn vµ n¨ng l­îng kh¸c (khÝ mªtan, søc giã, søc n­íc, n¨ng l­îng mÆt trêi..) cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. §èi víi nh÷ng huyÖn ®Êt réng, ng­êi th­a, ®ang vµ sÏ h×nh thµnh nhiÒu vïng kinh tÕ míi, khi quy ho¹ch ph©n bè d©n c­ cÇn x¸c ®Þnh tÝnh chÊt, quy m« vµ vÞ trÝ cña nh÷ng ®iÓm d©n c­ míi, cÇn b¶o ®¶m phï hîp víi ®Þa bµn s¶n xuÊt (khu vùc khai hoang, phôc ho¸, hÖ thèng phôc vô h¹ tÇng) vµ yªu cÇu x©y dùng th«n x· chiÕn ®Êu (®èi víi nh÷ng huyÖn miÒn nói phÝa b¾c). Nh÷ng ®iÓm d©n c­ nµy ®­îc quy ho¹ch x©y dùng ngay tõ ®Çu, hîp thµnh m¹ng l­íi ®iÓm d©n c­ c¬ së tån t¹i t­¬ng ®èi l©u dµi trªn l·nh thæ huyÖn. Quy ho¹ch nh÷ng “ th«n n«ng, l©m nghiÖp míi” ®Þnh c­ ®ång bµo tõ n¬i kh¸c ®Õn x©y dùng quª h­¬ng míi cÇn chän vÞ trÝ quy ho¹ch thuËn lîi, n¬i s­ên ®åi, ch©n nói, cã thÓ ®Êt tho¶i võa ph¶i (tõ 5 ®Õn 100), ®Êt ch­a bÞ phong ho¸ nhiÒu, gÇn nguån n­íc vµ vÞ trÝ trung bé trong ®Þa bµn s¶n xuÊt. Mçi th«n nªn cã quy m« tõ 1000 ®Õn 1500 d©n trë lªn, ®Ó cã thÓ ngay tõ ®Çu tæ chøc thµnh mét hîp t¸c x· n«ng nghiÖp gåm 2 ®Õn 3 ®éi s¶n xuÊt, b¶o ®¶m tõ 150 ®Õn 200 ha canh t¸c; b¶o ®¶m ®Æc thï ®Þa h×nh. Khi quy ho¹ch, thu gom nh÷ng ®iÓm d©n c­ lÎ (Êp tr¹i), kh«ng cã triÓn väng tån t¹i. ViÖc tiÕn hµnh quy ho¹ch ph©n bè l¹i m¹ng l­íi ®iÓm d©n c­ c¬ së ph¶i ®­îc phèi hîp ®ång bé nhÊt qu¸n tõ huyÖn tíi x· b¶o ®¶m lîi Ých chung vµ thÝch hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt tõng n¬i (tù nhiªn, lÞch sö, d©n téc) CÇn hÕt søc coi träng ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña m«i tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh h×nh th¸i ph©n bè d©n c­ thÝch hîp (bè trÝ thµnh nh÷ng ®iÓm quÇn c­ lín tËp trung hay tuyÕn d¶i), møc ®é tËp trung d©n c­, ®é dÇy cña tuyÕn d©n c­...ngoµi ra ph¶i chó träng hÕt søc m«i quan hÖ víi c¶nh quan thiªn nhiªn cña ®Þa h×nh c©y xanh, s«ng hå phong c¶nh ®Ñp...B¶o vÖ vµ khai th¸c hîp lý nguån n­íc cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t; cã nh÷ng biÖn ph¸p tr¸nh « nhiÔm nguån n­íc vµ kh«ng khÝ do ph©n ho¸ häc, thuèc trõ s©u vµ chÊt th¶i trong s¶n xuÊt vµ trong sinh ho¹t. Tæ chøc hÖ thèng trung t©m phôc vô c«ng céng trªn l·nh thæ huyÖn HÖ thèng trung t©m phôc vô c«ng céng bao gåm: c¸c c«ng tr×nh hµnh chÝnh, v¨n ho¸ phóc lîi c«ng céng ®­îc quy ho¹ch g¾n víi hÖ thèng d©n c­ (thÞ trÊn th«n xãm) ViÖc ph©n lo¹i phôc vô cña hÖ thèng trung t©m ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n l·nh thæ theo 3 cÊp: vïng toµn huyÖn, tiÓu vïng s¶n xuÊt d©n c­ (liªn x·) ®¬n vÞ cë së x·- hîp t¸c x·. C¸c c«ng tr×nh ë trung t©m ®­îc quy ho¹ch bè trÝ thµnh tõng côm g¾n trong c¬ cÊu quy ho¹ch chung cña tõng lo¹i ®iÓm d©n c­ ®­îc x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o më réng. Quy m« vµ møc ®é x©y dùng trang bÞ kÜ thuËt cña c¸c c«ng tr×nh ®­îc tÝnh to¸n theo quy m« d©n sè cña tõng ®iÓm vµ nh÷ng mèi quan hÖ t­¬ng t¸c chung. Trªn l·nh thæ huyÖn h×nh thµnh 3 d¹ng trung t©m phôc vô (n»m trong hai cÊp: huyÖn vµ x·) a) Trung t©m phôc vô c¬ së (phôc vô trong ph¹m vi l·nh thæ x· hoÆc ®¬n vÞ t­¬ng ®­¬ng). §©y lµ cÊp phôc vô c¬ së , b¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng phôc vô th­êng xuyªn hµng ngµy, bao gåm c¸c c«ng tr×nh: - Gi¸o dôc: nhµ trÎ mÉu gi¸o phôc vô cho tõng nhãm ë tõ 50 ®Õn 100 hé ( t­¬ng øng víi 300 ®Õn 500 d©n); tr­êng phæ th«ng c¬ së quy m« 9,18, 29 líp (t­¬ng ®­¬ng víi sè d©n phôc vô 1500, 3000, 4500 d©n); líp bæ tóc v¨n hãa cho ng­êi lín tuæi. - V¨n hãa: th­ viÖn, phßng th«ng tin, nhµ v¨n ho¸ x· víi phßng biÓu diÔn, héi häp ( tõ 1 ®Õn 1,5 chç cho 100 d©n), nhµ truyÒn thèng x·; b·i chiÕu bãng ngoµi trêi. - Y tÕ: tr¹m y tÕ x· tõ 10 ®Õn 15 gi­êng phôc vô cho quy m« tõ 3000 ®Õn 5000 d©n; v­ên nhµ chÕ biÕn thuèc ®«ng y t¹i chç. - Th­¬ng nghiÖp: chî phiªn, hîp t¸c x· mua b¸n thùc phÈm vµ mÆt hµng b¸ch ho¸ th«ng dông th­êng ngµy, c¸c dÞch vô nhá (söa ch÷a, c¾t tãc...) - ThÓ thao: s©n bãng ®¸, bÓ b¬i cì nhá...(nªn bè trÝ gÇn tr­êng phæ th«ng c¬ sá) - Hµnh chÝnh: trô së Uû ban x·, ban qu¶n trÞ hîp t¸c x·, §¶ng uû vµ c¸c ®oµn thÓ kh¸c. C¸c c«ng tr×nh trªn ®­îc kÕt hîp thµnh trung t©m c«ng céng x·, bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ tiÖn lîi vµ ®Ñp trong th«n trung t©m ë x·- hîp t¸c x· ®· ®­îc x¸c ®Þnh tån t¹i l©u dµi. Cã thÓ kÕt hîp víi s©n ph¬i lín, ®×nh chïa, ao lín ®· c¶i t¹o,... trong khu trung t©m. Mét trung t©m phôc vô ®­îc quy ho¹ch x©y dùng víi quy m« d©n sè tõ 3000 ®Õn 5000 d©n (tèi thiÓu 1500 d©n). Cù li tíi ®iÓm d©n c­ phô xa nhÊt kh«ng qu¸ 2 km. ë c¸c x· miÒn nói, t©y nguyªn..(d©n c­ c¬ së tån t¹._.i l©u dµi ë qu¸ xa lµng trung t©m tõ 3 ®Õn 4 km) mÆc dï kh«ng cã ®ñ quy m« tèi thiÓu cÇn thiÕt (nhá h¬n 1500 d©n), cã thÓ bè trÝ trung t©m phô víi nh÷ng c«ng tr×nh nh­: ph©n hiÖu phæ th«ng c¬ së, quÇy mua b¸n, c©u l¹c bé... b) Trung t©m phôc vô liªn x· (hoÆc ®¬n vÞ t­¬ng ®­¬ng lµ tiÓu vïng s¶n xuÊt, d©n c­) b¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng ®Þnh k× ( hµng tuÇn, hµng th¸ng) bao gåm c¸c c«ng tr×nh: - Gi¸o dôc: tr­êng phæ th«ng trung häc víi sè líp tõ 9 ®Õn 15 líp, líp bæ tóc v¨n ho¸ (cã thÓ cã tr­êng kÜ thuËt d¹y nghÒ) - V¨n ho¸: nhµ v¨n ho¸ khu vùc kÕt hîp chiÕu bãng th­êng xuyªn víi quy m« tõ 500 chç trë lªn, c©u l¹c bé thanh niªn, th­ viÖn, v­ên hoa, s©n khÊu ngoµi trêi trªn 1000 chç. - Y tÕ: phßng kh¸m ®a khoa khu vùc víi quy m« tõ 30 ®Õn 50 gi­êng, hiÖu thuèc ®«ng y, t©y y, ®é vÖ sinh phßng dÞch. - Th­¬ng nghiÖp: c¸c cöa hµng c«ng nghÖ phÈm hoÆc b¸ch ho¸, thùc phÈm, l­¬ng thùc, nhµ kh¸ch, tiÖm ¨n ®Æc s¶n, gi¶i kh¸t, khu vùc chî... - ThÓ thao: s©n bãng ®óng quy c¸ch, bÓ b¬i, nhµ tËp cã m¸i. lo¹i trung t©m nµy n»m trong cÊp phôc vô chung cña toµn huyÖn, nªn quy m« vµ møc ®é x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh sÏ tÝnh to¸n ph©n bè chung toµn huyÖn. HuyÖn cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ho¹t ®éng vµ ®Çu t­ x©y dùng mét phÇn, kÕt hîp víi sù ®ãng gãp cña c¸c x· trong khu vùc ®­îc h­ëng phóc lîi nµy. C¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng nµy ®­îc bè trÝ kÕt hîp víi c¸c c¬ së kinh tÕ- kÜ thuËt cña tiÓu vïng s¶n xuÊt nh»m trong c¬ cÊu quy ho¹ch cña c¸c côm kinh tÕ- x· héi hoÆc thÞ trÊn kh¸c trong huyÖn hoÆc g¾n víi mét lµng chÝnh cã ®iÒu kiÖn. trung t©m nµy phôc vô cho quy m« d©n sè tõ 4 ®Õn 6 v¹n d©n. Cù li ho¹t ®éng cho phÐp tíi c¸c lµng xãm trong khu vùc kh«ng qu¸ 6 km c) Trung t©m phôc vô toµn huyÖn ( th­êng bè trÝ ë c¸c thÞ trÊn huyÖn lÞ): B¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng kh«ng ®Þnh kú víi c¸c c«ng tr×nh cã chÊt l­îng vµ quy m« phôc vô cao. Trung t©m bao gåm c¸c c«ng tr×nh: - Gi¸o dôc: cã thÓ cã c¸c tr­êng phæ th«ng trung häc võa häc võa lµm, tr­êng bæ tóc v¨n ho¸, tr­êng chÝnh trÞ, hµnh chÝnh huyÖn, c¸c tr­êng d¹y nghÒ, tr­êng s¬ cÊp hoÆc trung cÊp bæ tóc n«ng, l©m, ng­ nghiÖp, tr­êng phæ th«ng trung häc ...tuú theo sù ph©n bè chung trong toµn tØnh. - V¨n ho¸: nhµ v¨n ho¸ huyÖn víi héi tr­êng ®a chøc n¨ng cã tõ 800 chç trë lªn, r¹p chiÕu bãng, nhµ th«ng tin, v¨n ho¸, th­ viÖn huyÖn, b¶o tµng, ®µi ph¸t thanh huyÖn, c«ng viªn, c©u l¹c bé thanh niªn, s©n khÊu ngoµi trêi tõ 1500 ®Õn 2000 chç - Y tÕ: bÖnh viÖn huyÖn d­íi 1000 d©n, c¸c hiÖu thuèc, ®éi vÖ sinh phßng dÞch, x­ëng chÕ biÕn thuèc ®«ng y, v­ên c©y thuèc. - Th­¬ng nghiÖp: cöa hµng b¸ch ho¸, c«ng nghÖ phÈm, thùc phÈm, c¸c cöa hµng vËt t­ chuyªn dông, cöa hµng söa ch÷a ®iÖn c¬, c¸c cöa hµng ¨n uèng ®Æc s¶n, may mÆc, dÞch vô nhá, ng©n hµng huyÖn. - ThÓ thao: s©n vËn ®éng cã kh¸n ®µi vµ mét phÇn m¸i che ®óng quy c¸ch, cã thÓ cã c¸c nhµ tËp cã m¸i vµ bÓ b¬i. - Hµnh chÝnh: trô së huyÖn uû, uû ban nh©n d©n huyÖn, toµ ¸n, c«ng an, huyÖn ®éi, viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Quy m« c¸c c«ng tr×nh thuéc trung t©m phôc vô toµn huyÖn phô thuéc vµo quy m« d©n sè tõng huyÖn. Cù li ho¹t ®éng tíi c¸c trung t©m phôc vô liªn x· nªn n»m trong ph¹m vi tõ 7 ®Õn 10 km. §èi víi c¸c huyÖn miÒn nói t©y nguyªn nªn chia bít quy m« c«ng tr×nh ë cÊp nµy cho c¸c c«ng tr×nh t­¬ng øng ë trung t©m phôc vô khu vùc liªn x·. Khi tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh phôc vô cÊp huyÖn bè trÝ ë c¸c trung t©m liªn x· ph¶i chó ý ®Õn kh¶ n¨ng phôc vô cho c¸c ®iÓm d©n c­ c¬ së tån t¹i l©u dµi trong toµn tiÓu vïng. Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn phôc vô ë c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®­îc tÝnh nh­ thµnh phÇn lao ®éng c¬ b¶n. C¸c c«ng tr×nh phôc vô cÇn kÕt hîp víi yÕu cÇu quèc phßng toµn d©n. Khi tÝnh to¸n quy m« ph¶i l­u ý tíi kh¶ n¨ng phôc vô cho lùc l­îng vò trang ®ãng trong huyÖn vµ khi chiÕn sù x¶y ra, hÖ thèng phôc vô nµy sÏ ®­îc chuyÓn ho¸ nhanh chãng sang hËu cÇn chiÕn ®Êu t¹i chç §èi víi huyÖn ®ång b»ng h×nh th¸i ph©n bæ trung t©m phôc vô “ héi tô” lµ thÝch hîp. C¸c chØ tiªu tÝnh to¸n tËp trung nhiÒu ë thÞ trÊn huyÖn lÞ (kho¶ng 50%). §èÝ víi tÝnh to¸n ph©n ®Òu gi÷a huyÖn miÒn nói, T©y Nguyªn thÞ d¹ng “ ph©n cùc” lµ thÝch hîp h¬n. C¸c chØ tiªu tinh to¸n ph©n ®Òu gi÷a c¸c huyÖn lÞ vµ c¸c thÞ trÊn, thÞ tø kh¸c trong huyÖn ( t¹i thÞ tr©n huyÖn lÞ chiÕm 30%) 1.2.2.5 Quy ho¹ch c¸c hÖ thèng kÜ thuËt h¹ tÇng. Quy ho¹ch x©y dùng c¸c hÖ thèng kÜ thuËt h¹ tÇng trªn l·nh thæ huyÖn bao gåm: quy ho¹ch ®Êt ®ai x©y dùng ®iÓm d©n c­, quy ho¹ch giao th«ng, quy ho¹ch cÊp ®iÖn vµ quy ho¹ch cÊp n­íc. Quy ho¹ch chuÈn bÞ x©y dùng: Ph¶i lËp b¶n ®å ®¸nh gi¸- tæng hîp ®Êt ®ai x©y dùng Trªn b¶n ®å ®¸nh gi¸ ®Êt ®ai xay dùng ®­îc ph©n ra lµm 4 lo¹i: - X©y dùng thuËn lîi; - X©y dùng Ýt thuËn lîi; - X©y dùng kh«ng thuËn lîi; - Kh«ng ®­îc phÐp x©y dùng; Ph¶i nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p ph©n bè d©n c­ trªn l·nh thæ huyÖn ®Ó c«ng t¸c chuÈn bÞ kÜ thuËt ®Êt ®ai x©y dùng ®­îc hîp lý, kh¾c phôc ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt lîi. Dùa vµo s¬ ®å ph©n bè d©n c­ trªn l·nh thæ huyÖn, ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Ó ®iÒu tra vµ c¸c dù kiÕn quy ho¹ch chuyªn ngµnh, c©n nghiªn c­u c¸c gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng c¸c ®iÓm d©n c­ cho thuËn lîi nhÊt. 1.2.2.6 Quy ho¹ch m¹ng l­íi giao th«ng CÇn nghiªn cøu quy ho¹ch giao th«ng toµn tØnh vµ c¸c dù kiÕn ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh trong huyÖn. NÕu cã dù kiÕn quy ho¹ch giao th«ng toµn tØnh cÇn ph¶i nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc nªu trong quy ho¹ch giao th«ng toµn tØnh cã liªn quan ®Õn giao th«ng trong huyÖn. Nghiªn cøu hÖ thèng giao th«ng trong huyÖn g¾n liÒn víi hÖ thèng giao th«ng chung cña tØnh vµ cña quèc gia. Ph¶i nghiªn cøu c¸c dù kiÕn quy ho¹ch cña c¸c ngµnh kinh tÕ ®Æt trong l·nh thæ huyÖn. CÇn n½m ®­îc quy m«, tÝnh chÊt c«ng tr×nh dù kiÕn x©y dùng, khèi l­îng hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu cÇn vËn chuyÓn, ®­êng n«ng l©m tr­êng...CÇn nghiªn cøu quy ho¹ch giao th«ng huyÖn hîp lÝ, tr¸nh më ®­êng tuú tiÖn, kh«ng sö dông hÕt n¨ng lùc vËn t¶i. CÇn nghiªn cøu vÞ trÝ, ý nghÜa quèc phßng cña huyÖn, kh¶ n¨ng quy ho¹ch kÕt hîp giao th«ng trªn l·nh thæ huyÖn víi ph­¬ng ¸n tæ chøc giao th«ng quèc phßng Nh÷ng tuyÕn giao th«ng kÕt hîp quèc phßng th× cÇn nghiªn cøu ®Ó x¸c ®Þnh tuyÕn, tÝnh chÊt, quy m« cho hîp lÝ. CÇn lùa chän quy ho¹ch giao th«ng trªn l·nh thæ huyÖn phï hîp víi d¹ng vµ vÞ trÝ ph©n bè d©n c­. Dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn giao th«ng trªn c¸c vïng ®Þa h×nh trong huyÖn. Dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu hiÖn tr¹ng ®Ó rót ra nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ qu¶n lý, sö dông ph­¬ng tiÖn giao th«ng. Dùa vµo dù kiÕn trong x©y dùng chuyªn ngµnh ®Ó rót ra nh÷ng ®èi t­îng giao th«ng phôc vô. Mçi ph­¬ng ¸n tæ chøc ph©n bè d©n c­ nªn ph¸c th¶o mét s¬ ®å giao th«ng ®Ó chän ph­¬ng ¸n hîp lÝ nhÊt. Quy ho¹ch chän ph­¬ng ¸n vËn t¶i trªn c¬ së nghiªn cøu: - §iÒu kiÖn tù nhiªn, dù kiÕn quy ho¹ch thuû lîi; - Nhu cÇu vËn t¶i cña c¸c ngµnh; - T×nh h×nh hiÖn tr¹ng giao th«ng; - Ph­¬ng ¸n ph©n bè d©n c­; - Ph©n tÝch vµ kiÕn nghÞ ph­¬ng thøc vËn t¶i cho nh÷ng n¨m tr­íc m¾t vµ dµi h¹n sau nµy; - CÇn luËn chøng vÒ tØ lÖ gi÷a c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i trong giai ®o¹n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, ­íc tÝnh sè l­îng cÇn sö dông. LËp m¹ng l­íi quy ho¹ch giao th«ng Trªn c¬ së ph­¬ng ¸n giao th«ng quèc lé, tØnh lé qua l·nh thæ huyÖn, ph­¬ng ¸n d©n c­, dù kiÕn ph©n bè c¸c khu vùc s¶n xuÊt tËp trung (xÝ nghiÖp, tr¹m, tr¹i...) vµ dù kiÕn giao th«ng kinh tÕ kÕt hîp quèc phßng, tiÕn hµnh nghiªn cøu lËp ph­¬ng ¸n m¹ng l­íi giao th«ng trªn l·nh thæ huyÖn. Ph­¬ng ¸n m¹ng l­íi ph¶i thÓ hiÖn c¸c lo¹i ®­êng theo tÝnh chÊt, cÊp ®­êng (quèc lé tØnh lé, ®­êng liªn x·, ®­êng chuyªn dông). C©n lËp b¶ng so s¸nh gi÷a c¸c ph­¬ng ¸n giao th«ng trªn c¸c chØ tiªu vÒ vèn ®Çu t­, kinh phÝ x©y dùng, qu¶n lÝ, ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, kh¶ n¨ng thi c«ng vµ vËt t­. 1.2.2.7 Quy ho¹ch m¹ng l­íi cÊp ®iÖn Khi luËn chøng chØ tiªu cÊp ®iÖn cho huyÖn ph¶i dùa trªn c¸c c¬ së sau: - Quy ho¹ch cÊp ®iÖn toµn tØnh; - TiÒm n¨ng thuû ®iÖn trong huyÖn; - Nguån ®iÖn hiÖn cã trong huyÖn; - Kh¶ n¨ng vµ dù kiÕn c¸c ngµnh ®Çu t­ x©y dùng nguån ®iÖn vµ tiªu thô ®iÖn trong huyÖn; - Quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l­íi d©n c­ vµ c¸c c¬ së vËt chÊt – kÜ thuËt. - Kh¶ n¨ng ®Çu t­ cña tØnh, huyÖn, x·- hîp t¸c x· vµ sù ®ãng gãp cña nh©n d©n X©y dùng chØ tiªu cÊp ®iÖn ph¶i c¨n cø vµo c¸c c¬ së nªu trªn cã nghiªn cøu, ph©n tÝch, lùa chän. ChØ tiªu cÊp ®iÖn cho c¸c ®èi t­îng tiªu thô ®iÖn trong huyÖn bao gåm c¸c c¬ së s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt ( c«ng, n«ng, l©m, ng­ nghiÖp, x©y dùng c¬ b¶n...), c¸c ®iÓm d©n c­ (thÞ trÊn, th«n xãm..)vµ c¸c c¬ së phôc vô sinh ho¹t. LËp quy ho¹ch cÊp ®iÖn ph¶i c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu cÊp ®iÖn cho c¸c ®èi t­îng tiªu thô, c¨n cø vµo quy ho¹ch ph©n bè d©n c­, ph©n bè s¶n xuÊt trong huyÖn vµ theo tr×nh tù sau ®©y: x¸c ®inh phô t¶i tÝnh to¸n: Phô t¶i tÝnh to¸n víi quy ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n theo c¸c chØ tiªu cÊp ®iÖn, theo quy m«, tÝnh chÊt cña c¸c c¬ së tiªu thô. Sau khi x¸c ®Þnh phô t¶i, lËp biÓu ®å phô t¶i thÓ hiÖn vÞ trÝ, c«ng suÊt cña tõng c¬ së tiªu thô. LËp quy ho¹ch nguån ®iÖn bao gåm c¸c c«ng t¸c sau: - §¸nh gi¸ nguån ®iÖn hiÖn t¹i; - Cô thÓ ho¸ dù kiÕn quy ho¹ch cÊp ®iÖn cña tØnh cho huyÖn. Quy ho¹ch nguån ®iÖn dùa trªn c¬ së nguån ®iÖn hiÖn cã, dù kiÕn quy ho¹ch cÊp ®iÖn toµn tØnh, biÓu ®å phô t¶i trªn l·nh thæ huyÖn, kh¶ n¨ng ®Çu t­..., tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c ph­¬ng ¸n x¸c ®Þnh nguån trong giai ®o¹n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Lùa chän ph­¬ng ¸n nguån thÝch hîp dùa trªn sù ph©n tÝch so s¸nh kinh tÕ c¸c chñng lo¹i nguån (nhiÖt ®iÖn, thñy ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p...) c¸c vÞ trÝ nguån, c«ng suÊt nguån... Quy ho¹ch m¹ng l­íi cung cÊp ®iÖn trong huyÖn dù kiÕn dïng nguån lµ tr¹m biÕn ¸p th× ph¶i tØnh to¸n, lùa chän ph­¬ng ¸n tuyÕn, cÊp ®iÖn ¸p cña tuyÕn cung cÊp ®iÖn tõ trung t©m ph¸t ®iÖn ®Õn tr¹m biÕn ¸p nguån. TuyÕn vµ cÊp ®iÖn ¸p cña tuyÕn phô thuéc vµo cù li tõ trung t©m cÊp ®iÖn (biÕn ¸p trung gian, nhµ m¸y ®iÖn) ®Õn tr¹m biÕn ¸p nguån vµ phô t¶i mµ biÕn ¸p nguån ph¶i cung cÊp. M¹ng l­íi ph©n phèi ®iÖn cao ¸p (tõ 6 ®Õn 10kv) tõ nguån ®iÖn cña huyÖn ( tr¹m biÕn ¸p nguån, tr¹m ph¸t ®iÖn..) ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p tiªu thô ( tõ 6 ®Õn 10kv/0,4kv) ph¶i ®­îc nghiªn cøu hîp lÝ ®Ó phôc vô cho c¸c ®iÓm d©n c­, c¸c xÝ nghiÖp, tr¹m, tr¹i... H­íng quy ho¹ch m¹ng l­íi ph©n phèi ®iÖn ph¶i ®­îc nghiªn cø­ ngay khi lËp quy ho¹ch nguån ®iÖn. §Õn giai ®o¹n nµy, quy ho¹ch m¹ng l­íi ph©n phèi ®iÖn ®­îc nghiªn cøu chi tiÕt cô thÓ h¬n ®Ó chän ph­¬ng ¸n m¹ng l­íi hîp lÝ V× m¹ng l­íi ®iÖn cña n­íc ta ch­a ph¸t triÓn réng kh¾p ®Òu, nªn cho phÐp nghiªn cøu m¹ng l­íi ®iÖn trªn l·nh thæ kh«ng khÐp kÝn. Quy ho¹ch m¹ng l­íi tr¹m biÕn ¸p tiªu thô (tõ 6 ®Õn 10kv/0,4kv) bao gåm sè l­îng vµ vÞ trÝ c¸c tr¹m. ViÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ sè l­îng tr¹m (tõ 6 ®Õn 10kv/0,4kv) liªn quan ®Õn quy ho¹ch m¹ng ®­êng d©y ph©n phèi vµ m¹ng ®­êng d©y h¹ thÕ. B¸n kÝnh hîp lÝ cña tr¹m biÕn ¸p tiªu thô lµ tõ 500 ®Õn 1000m Quy ho¹ch x©y dùng cÊp n­íc CÇn nghiªn cøu tæng hîp c¸c dù kiÕn quy ho¹ch cña c¸c ngµnh liªn quan ®Õn khai th¸c sö dông nguån n­íc. Ngiªn cøu dù kiÕn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, thuû s¶n, thuû ®iÖn, giao th«ng, du lÞch, v¨n ho¸ vÒ khai th¸c tæng hîp tiÒm n¨ng nguån n­íc mÆt. CÇn x©y hå chøa, bËc n­íc, kªnh, s«ng ®µo, tr¹m b¬m t­íi…(ph©n phèi l­u th«ng trªn c¸c kªnh dÉn..) Nghiªn cøu dù kiÕn cña c¸c ngµnh vÒ khai th¸c m¹ch n­íc ngÇm, cho c¸c vïng s¶n xuÊt, d©n c­. LËp c¸c chØ tiªu, quy ho¹ch ph­¬ng thøc cÊp n­íc cho c¸c ®iÓm d©n c­ trong huyÖn cÇn ph¶i c¨n cø vµo: - Kh¶ n¨ng vËt t­; - Kh¶ n¨ng vèn ®Çu t­ cña nhµ n­íc, tËp thÓ vµ gia ®×nh; - §Æc ®iÓm vµ quy m« cña c¸c ®iÓm d©n c­ trong huyÖn; - TÝnh chÊt quy m« c¸c tr¹m, tr¹i, xÝ nghiÖp trong huyÖn vµ ph­¬ng thøc cÊp n­íc cho c¸c ®iÓm d©n c­. Khi quy ho¹ch x©y dùng cÊp n­íc cho c¸c ®iÓm d©n c­, xÝ nghiÖp, tr¹m tr¹i, nÕu cã ®iÒu kiÖn ®­îc phÐp x©y dùng hÖ thèng cÊp n­íc cho hoµn chØnh, cã nhµ m¸y xö lý n­íc,cã hÖ thèng cÊp, ®Õn tõng nhµ, tõng xÝ nghiÖp theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh hoÆc cã thÓ x©y dùng hÖ thèng cÊp n­íc tËp trung nh­ng ch­a hoµn chØnh vÒ sö lÝ hÖ thèng èng dÉn vµ ch­a ®¹t tiªu chuÈn hiÖn hµnh. §èi víi lo¹i ®iÒm d©n c­ tù x©y dùng hÖ thèng cÊp n­íc gia ®×nh (hå ao, giÕng kh¬i, giÕng ®µo), cÇn x©y dùng hÖ thèng l¾ng läc ®¬n gi¶n. 1.2.3 Tr×nh tù lËp quy ho¹ch : ViÖc lËp quy ho¹ch ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: B­íc chuÈn bÞ: bao gåm c«ng t¸c tæ chøc vµ t×m hiÓu c¸c c¬ së ®Ó tiÕn hµnh lËp ®å ¸n; kh¶o s¸t thùc ®Þa, ®iÒu tra thu thËp sè liÖu, tµi liÖu chung cho toµn huyÖn vµ tõng ®¬n vÞ c¬ së, c¸c lo¹i b¶n ®å cÇn thiÕt ®Ó lËp quy ho¹ch. CÇn chuÈn bÞ 2 lo¹i tµi liÖu: Tµi liÖu dïng lµm tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn huyÖn gåm: - C¸c v¨n b¶n, nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn ba cÊp (Trung ­¬ng, tØnh, huyÖn) cã liªn quan tíi huyÖn; - S¬ ®å quy ho¹ch tØnh hoÆc vïng l·nh thæ, vïng huyÖn (b¶n ®å tû lÖ 1:100.000 hoÆc 1:200.000); - LuËn chøng c¸c c«ng tr×nh kinh tÕ- x· héi cña Trung ­¬ng vµ tØnh dù kiÕn x©y dùng cã liªn quan trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tíi huyÖn. B­íc triÓn khai lËp quy ho¹ch : a) Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tæng hîp c¸c mÆt nh­: - Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ t¸c ®éng tíi kh«ng gian x©y dùng s¶n xuÊt, sinh ho¹t vµ kÜ thuËt x©y dùng. - Ph©n tÝch hiÖn tr¹ng c¸c mÆt t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè hµnh chÝnh, kinh tÕ, x· héi, quèc phßng tíi viÖc h×nh thµnh c¸c m¹ng l­íi c«ng tr×nh s¶n xuÊt, d©n c­, phóc lîi c«ng céng, c¸c hÖ thèng kÜ thuËt h¹ tÇng; - Ph©n tÝch t¸c ®éng t­¬ng hç gi÷a c¸c khu d©n c­ víi c¸c côm c«ng tr×nh kinh tÕ- kÜ thuËt vµ c¸c trung t©m phôc vô c«ng céng trªn l·nh thæ huyÖn víi c¸c vïng kÕ cËn cña huyÖn; - Ph©n lo¹i, x¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¸c ®iÓm d©n c­, mèi quan hÖ víi ®Þa bµn s¶n xuÊt vµ c¸c hÖ thèng kÜ thuËt h¹ tÇng kh¸c. b) §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng, dù b¸o kh¶ n¨ng, nhu cÇu vµ x¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn x©y dùng cña huyÖn bao gåm: - X¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng­ nghiÖp, c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dù b¸o nhu cÇu x©y dùng c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt phôc vô c¸c chØ tiªu ®ã; - §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng vÒ d©n sè lao ®éng vµ dù b¸o c©n ®èi c¬ cÊu d©n sè lao ®éng, bè trÝ cô thÓ lao ®éng theo ngµnh vµ theo l·nh thæ; - C©n ®èi quü ®Êt x©y dùng cho tõng giai ®o¹n quy ho¹ch theo chøc n¨ng sö dông kh¸c nhau; - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng huy ®éng nguån vèn (nguån tËp thÓ vµ nh©n d©n), dù b¸o kh¶ n¨ng cung øng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ trang thiÕt bÞ. c) LËp ph­¬ng ¸n quy ho¹ch x©y dùng, tæ chøc l·nh thæ, so s¸nh vµ chän ph­¬ng ¸n tèi ­u bao gåm: - LËp ph­¬ng ¸n bè trÝ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt, c¸c côm c«ng tr×nh kinh tÕ- kÜ thuËt tËp trung; - X¸c ®Þnh m¹ng l­íi vµ quy m« tÝnh chÊt c¸c ®iÓm d©n c­ cã triÓn väng tån t¹i l©u dµi (kÓ c¶ ®iÓm d©n c­ x©y míi vµ c¶i t¹o) vµ c¸c ®iÓm d©n c­ ph¸t triÓn cã giíi h¹n: x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c trung t©m phôc vô ë c¶ hai cÊp (huyÖn vµ x·); - X¸c ®Þnh vµ hoµn thiÖn c¸c m¹ng l­íi cÊu tróc h¹ tÇng x· héi vµ kÜ thuËt phôc vô cho c¸c khu d©n c­ quy ho¹ch vµ c¸c tuyÕn huyÖn hoÆc côm kinh tÕ- kÜ thuËt; - Quy ho¹ch, b¶o vÖ, c¶i thiÖn m«i tr­êng sèng; - KiÕn nghÞ kÕ ho¹ch lËp c¸c dù ¸n x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh cÇn thiÕt ®Çu t­ x©y dùng nh÷ng n¨m tr­íc m¾t phôc vô cho sù ph¸t triÓn toµn vïng… B­íc th«ng qua, xÐt duyÖt quy ho¹ch. Khi th«ng qua, xÐt duyÖt ®å ¸n cÇn lÊy ý kiÕn tho¶ thuËn cña c¸c ngµnh trong huyÖn, trong tØnh cã liªn quan. Sau ®ã hoµn thiÖn ®å ¸n: th«ng qua HuyÖn uû, ñy ban nh©n d©n vµ Héi ®ång nh©n d©n huyÖn vµ tr×nh xÐt duyÖt ®å ¸n t¹i cÊp cã thÈm quyÒn, cã sù tho¶ thuËn cña uû ban x©y dùng c¬ b¶n nhµ n­íc. B­íc thùc hiÖn quy ho¹ch bao gåm: - ThÓ chÕ ho¸ ®å ¸n quy ho¹ch ®· ®­îc duyÖt thµnh nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vµ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n tõng n¨m; cã chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó khuyÕn khÝch hîp t¸c x· vµ c¸ nh©n tù bá vèn ®ãng gãp x©y dùng. - TiÕn hµnh thiÕt kÕ quy ho¹ch cô thÓ c¸c khu d©n c­, tr­íc hÕt lµ thÞ trÊn huyÖn lÞ, c¸c trung t©m vµ mét vµi x· ®iÓm; - Tæ chøc chØ ®¹o qu¶n lý tiÕn ®é thùc hiÖn quy ho¹ch trong tõng n¨m vµ lËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng lªn Ban x©y dùng c¬ b¶n vµ Ban x©y dùng huyÖn cña tØnh hoÆc thµnh phè qua tõng giai ®o¹n thùc hiÖn 5 n¨m. CÇn bæ sung ®iÒu chØnh l¹i quy ho¹ch x©y dùng cho s¸t víi nh÷ng thay ®æi thùc tÕ. Ch­¬ng 2 Quy ho¹ch vµ t×nh h×nh thùc hiÖn quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn KT-XH huyÖn Hoµnh Bå tØnh Qu¶ng Ninh 2001-2010 2.1. VÞ trÝ vµ c¸c nguån lùc tµi nguyªn thiªn nhiªn cña huyÖn hoµnh bå 2.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý HuyÖn Hoµnh Bå cã to¹ ®é ®Þa lý: Tõ 106050’ ®Õn 107015’ kinh ®é §«ng. Tõ 20054’47’’ ®Õn 21015’ vÜ ®é B¾c. +PhÝa B¾c tiÕp gi¸p huyÖn ba chÏ tØnh Qu¶ng Ninh vµ huyÖn S¬n +§«ng tØnh B¾c Giang. +PhÝa Nam gi¸p Cöa Lôc thµnh phè H¹ Long tØnh Qu¶ng Ninh. +PhÝa §«ng gi¸p thÞ x· CÈm Ph¶ tØnh Qu¶ng Ninh. +PhÝa T©y gi¸p thÞ X· U«ng BÝ vµ huyÖn Yªn H­ng tØnh Qu¶ng Ninh. VÞ trÝ ®Þa lý cña huyÖn Hoµnh Bå cã vai trß lµ vïng ngo¹i « lµ vÖ tinh cña thµnh phè H¹ Long tØnh Qu¶ng Ninh. Hoµnh Bå cßn tiÕp gi¸p víi vÞnh Cöa Lôc, n¬i cã c¶ng C¸i L©n lµ cöa ngâ quan träng cña khu vùc phÝa B¾c. VÒ giao th«ng ®­êng bé: Hoµnh Bå cã quèc lé 279 nèi Hoµnh Bå víi c¸c tØnh phÝa B¾c, tiÕp gi¸p huyÖn Yªn H­ng; n¬i cã quèc lé 10 nèi c¸c tØnh ven biÓn vïng B¾c Bé. Víi vÞ trÝ ®Þa lý vµ giao th«ng thuËn lîi, Hoµnh Bå cã nhiÒu ®iÒu kiÖn giao l­­ kinh tÕ, ph¸t triÓn nh÷ng lîi thÕ cña huyÖn nh­ dÞch vô du lÞch, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. 2.1.2 KhÝ hËu, thuû v¨n Lµ huyÖn miÒn nói, n»m s¸t vïng biÓn phÝa §«ng B¾c cho nªn khÝ hËu cña huyÖn mang ®Æc tr­ng khÝ hËu vïng §«ng B¾c, h×nh thµnh nh÷ng tiÓu vïng sinh th¸i hçn hîp miÒn nói vµ ven biÓn. NhiÖt ®é kh«ng khÝ: NhiÖt ®é trung b×nh n¨m 23,10, nhiÖt ®é cao tuyÖt ®èi lµ 36,60, thÊp tuyÖt ®èi lµ 5,50. NhiÖt ®é thÊp kÐo dµi tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 2 n¨m sau, thêi tiÕt nãng Èm tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 8. Nh×n chung, khÝ hËu cña Hoµnh Bå kh«ng g©y c¶n trë nhiÒu cho s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp, thuËn lîi cho ph¸t triÓn n«ng l©m nghiÖp ®a d¹ng. §é Èm kh«ng khÝ: §é Èm kh«ng khÝ trung b×nh hµng n¨m kho¶ng 82%, cao nhÊt vµo c¸c th¸ng 3 vµ 4 ®¹t tíi 88%, thÊp nhÊt vµo c¸c th¸ng 10, th¸ng 11, ®¹t 76%. L­îng m­a: l­îng m­a trung b×nh ®¹t 1766mm, n¨m cao nhÊt ®¹t 2852mm, thÊp nhÊt lµ 870mm. L­îng m­a ph©n theo 2 mïa râ rÖt, mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau, th¸ng 12 lµ th¸ng m­a Ýt nhÊt. KhÝ hËu thuËn lîi cho s¶n xuÊt vô mïa, cßn vô ®«ng vµ vô xu©n th­êng bÞ h¹n. H­íng giã ®­îc ph©n thµnh hai mïa râ rÖt, mïa ®«ng víi giã h­íng B¾c vµ §«ng B¾c, mïa hÌ giã h­íng Nam vµ §«ng Nam. 2.1.3 §iÒu kiÖn ®Þa h×nh Hoµnh bå lµ mét huyÖn miÒn nói, gi¸p biÓn nªn huyÖn còng mang nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng cña c¸c kiÓu ®Þa h×nh: miÒn nói, trung du vµ ®ång b»ng ven biÓn. HÖ thèng nói h×nh m¸i nhµ, dèc vÒ hai phÝa B¾c vµ Nam do ®Þa h×nh n¬i ®©y ®­îc t¹o bëi d·y nói Thiªn S¬n vµ d·y nói M·i Gia vµ nói rõng Khe C¸t, s«ng suèi cung theo ®ã mµ chia lµm hai hÖ thèng, hÖ thèng s«ng phÝa B¾c (s«ng ch¶y vÒ huyÖn Ba ChÏ, ®æ ra s«ng Ba ChÏ) vµ phÝa Nam (ch¶y dån vÒ Cöa Lôc vµ ra vÞnh H¹ Long). §Þa h×nh huyÖn Hoµnh Bå chia lµm 3 lo¹i: vïng nói ë phÝa B¾c, vïng ®åi ë trung t©m vµ vïng ®ång b»ng ë phÝa Nam. C¸c kiÓu ®Þa h×nh cô thÓ nh­ sau: - KiÓu ®Þa h×nh ®åi: ®©y lµ kiÓu ®Þa h×nh chñ yÕu cña huyÖn, chiÕm tíi 70% diÖn tÝch tù nhiªn toµn huyÖn, ®é cao tõ 20-500m, ph©n bè däc theo h­íng §«ng -T©y. Víi ®é dèc tõ 120 ®Õn 350 vµ mËt ®é chia c¾t trung b×nh tõ 3,2-4,5 km2, qu¸ tr×nh phong ho¸ vµ sãi mßn diÔn ra m¹nh nªn vïng nµy cã líp phñ thæ nh­ìng dµy, máng ®Õn trung b×nh, thÝch hîp cho viÖc trång rõng lµm gç trô má vµ c©y ¨n qu¶. - §Þa h×nh ®ång b»ng: chiÕm 12% diÖn tÝch tù nhiªn toµn vïng víi 3 d¹ng ®ång b»ng: ®ång b»ng tÝch tô gi÷a nói, ®ång b»ng nghiªng tr­íc nói vµ ®ång b»ng tÝch tô s«ng biÓn. §ång b»ng tÝch tô gi÷a nói: xuÊt hiÖn däc trôc ®­êng tõ B»ng C¶ ®Õn Thèng NhÊt. §©y lµ vïng trång lóa chñ yÕu cña huyÖn. §ång b»ng nghiªng tr­íc nói: lµ kiÓu ®Þa h×nh cã nguån gèc s«ng, ®­îc ph©n bè chñ yÕu ë thÞ trÊn Tríi, x· Lª Lîi vµ mét phÇn phÝa nam x· Thèng NhÊt. N¬i nµy rÊt thÝch hîp cho viÖc trång c©y ¨n qu¶, trång lóa mÇu hoÆc bè trÝ khu d©n c­. §ång b»ng tÝch tô s«ng biÓn: cã ®é dèc thÊp (tõ 0-30) vµ ®­îc ph©n bè ë d­íi vïng ®ång b»ng nghiªng tr­íc nói. - KiÓu ®Þa h×nh nói thÊp: ®é cao tõ 500-1090m, chiÕm 10% diÖn tÝch tù nhiªn toµn huyÖn, tËp chung ë c¸c x· §ång S¬n, Kú Th­îng. Vïng nµy cã ®é dèc lín (trªn 350), ®é chia c¾t tõ 3,5 ®Õn 4,5 km/km2 nªn qu¸ tr×nh sãi mßn diÔn ra m¹nh - §Þa h×nh thung lòng: chiÕm 8% diÖn tÝch toµn huyÖn. Däc theo thung lòng cã c¸c bËc thÒm ph©n bè r¶i r¸c thµnh c¸c bÒ mÆt nhá hÑp, h¹n chÕ kh¶ n¨ng canh t¸c. Hoµnh Bå cã ®Þa h×nh rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p, do ®ã cÇn ph¶i cã quy ho¹ch sö dông ®Êt hîp lý, vµ ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc còng nh­ tiªu cùc cña qu¸ tr×nh khai th¸c sö dông nh»m ®¶m b¶o tr¹ng th¸i c©n b»ng vÒ ®Þa h×nh, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. 2.1.4. Tµi nguyªn thiªn nhiªn chÝnh a) Tµi nguyªn rõng: HuyÖn Hoµnh Bå lµ mét huyÖn miÒn nói §«ng B¾c, do ®ã cã nguån tµi nguyªn rõng phong phó vµ lµ mét thÕ m¹nh cña huyÖn.DiÖn tÝch ®Êt l©m nghiÖp hiÖn cã lµ 54.396 ha chiÕm h¬n nöa nöa diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn (64,5%), Trong ®ã, ®Êt rõng s¶n xuÊt lµ 17.568 ha, tËp chung chñ yÕu ë §«ng S¬n, §ång L©m, Kú Th­îng vµ S¬n D­¬ng. §Êt rõng phßng hé lµ 20.525 ha,®Êt rõng ®Æc dông lµ 16.355,7 ha.Tû lÖ che phñ rõng n¨m 2005 ®¹t 62,7% ( theo quyÕt ®Þnh sè 1268/ Q§-UB ngµy 9/6/2006). Rõng cã c¸c lo¹i c©y quý hiÕm nh­ lim, sÕn, t¸u,tÕch, l¸t, nhiÒu m©y tre vµ c©y d­îc liÖu, h­¬ng liÖu.Tuy nhiªn do khai th¸c qu¸ møc nªn hiÖn nay chÊt l­îng rõng cña Hoµnh Bå chØ ë møc nghÌo ®Õn trung b×nh (70-100 m3/ha) nay gç tèt chØ cßn ë rõng s©u, ®éng vËt rõng gi¶m nhiÒu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y huyÖn ®· trång thªm mçi n¨m hµng ngh×n ha keo. Rõng phßng hé chiÕm 24,33% diÖn tÝch tù nhiªn, ®­îc ph©n bè ë c¸c l­u vùc s«ng suèi ( T©n D©n, Hoµ B×nh, B»ng C¶, Qu¶ng La). Rõng phßng hé chñ yÕu lµ rõng nghÌo vµ trung b×nh hoÆc rõng trång. Rõng ®Æc dông chñ yÕu thuéc khu b¶o tån thiªn nhiªn §èng S¬n- Kú Th­îng víi tµi nguyªn thiªn nhiªn, phôc håi, t¸i t¹o vèn rõng nh»m n©ng ®é che phñ cña rõng, ph¸t huy t¸c dông phßng hé m«i tr­êng cña rõng. Rõng trång cã tæng diÖn tÝch lµ 9.330 ha, chñ yÕu lµ rõng th«ng nhùa, keo. Mét sè vïng trång c©y ®Æc s¶n nh­ quÕ, tr¸m ë §ång L©m, §ång S¬n, Kú Th­îng vµ T©n D©n. Rõng trång s¶n xuÊt 8.576,16 ha, rõng trång phßng hé: 1.952,96 ha, ®Êt rõng trång ®Æc dông 170,49 ha b) Tµi nguyªn kho¸ng s¶n Hoµnh Bå cã nguån tµi nguyªn kho¸ng s¶n ®a d¹ng, tr÷ l­îng kh¸ lín. Kho¸ng s¶n chñ yÕu lµ ®¸ v«i, than, ®Êt sÐt, c¸t- phï hîp cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng vµ c«ng nghiÖp n¨ng l­îng. C¸c lo¹i kho¸ng s¶n ®­îc chia thµnh 4 nhãm: nhiªn liÖu, VLXD, kho¸ng s¶n phi kim lo¹i vµ kho¸ng s¶n kim lo¹i. - Nhiªn liÖu: gåm cã than ®¸ vµ ®¸ dÇu. Than ®¸ tËp chung ë c¸c x· T©n D©n, Qu¶ng La, Vò Oai, Hoµ B×nh, hiÖn ®ang ®­îc khai th¸c vµ sö dông. §¸ dÇu §ång Ho cã tr÷ l­îng nhá víi kho¶ng 4.205 ngµn tÊn vµ ®­îc sö dông ®Ó ph¸t triÓn c«ng ngiÖp ®Þa ph­¬ng trong s¶n xuÊt xi m¨ng vµ g¹ch ngãi. - VËt liÖu x©y dùng: gåm ®¸ v«i, sÐt vµ c¸t cã tr÷ l­îng lín, chÊt l­îng tèt, lµ nh÷ng nguyªn liÖu quan träng trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt xi m¨ng vµ g¹ch ngãi. §¸ v«i lµm xi m¨ng: tËp chung ë c¸c x· S¬n D­¬ng, Thèng NhÊt... tr÷ l­îng lín, chÊt l­îng tèt (dÆc biÖt lµ má ®¸ tr¾ng) dïng ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng chÊt l­îng cao nh­ PC 40, PC 50, xi m¨ng Pooclan vµ xi m¨ng tr¾ng. §Êt sÐt lµm xi m¨ng: cã 3 má lín lµ Yªn Mü, XÝch Thæ, Lµng Bang. tæng tr÷ l­îng trªn 20 triÖu m3, cã thÓ sö dông ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng lo¹i B m¸c PC 40 vµ g¹ch ngãi cao cÊp. §¸ v«i x©y dùng: ph©n bè däc ven tØnh lé 326 tõ Qu¶ng La tíi Vò Oai. §Êt sÐt lµm g¹ch ngãi: tËp trung chñ yÕu ë c¸c x· phÝa Nam cña huyÖn vµ däc theo c¸c s«ng suèi, tr÷ l­îng lín. C¸t, cuéi, sái x©y dùng: ph©n bè chñ yÕu däc theo c¸c s«ng suèi, tr÷ l­îng kh«ng lín. - Kho¸ng s¶n phi kim lo¹i: huyÖn hiÖn cã mét tr÷ l­îng nhá kho¸n s¶n phi kim lo¹i gåm photphorit, th¹ch anh tinh thÓ vµ cao lanh. Photphorit dïng lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt ph©n bãn. HiÖn Hoµnh Bå cã 16 hang chøa photphorit d¹ng phong ho¸ tµn d­ vµ thÊm ®äng, trong ®ã cã 6 hang cã gi¸ trÞ kinh tÕ ë khu vùc §¸ Tr¾ng. Tæng tr÷ l­îng lµ 40.000 tÊn, cã thÓ dïng bãn trùc tiÕp hoÆc chÕ biÕn thµnh ph©n bãn tæng hîp. Th¹ch anh tinh thÓ: ®­îc dïng lµm nguyªn liÖu ¸p ®iÖn vµ quang häc, tr÷ l­îng nhá, chÊt l­îng trung b×nh. Cao lanh: tr÷ l­îng nhá, dïng lµm nguyªn liÖu cho sµnh sø. - Kho¸ng s¶n kim lo¹i: gåm s¾t, vµng, atimon, thuû ng©n, mangan, ch× vµ kÏm. TÊt c¶ ®Òu cã quy m« quÆng lµ chñ yÕu, Ýt hoÆc kh«ng cã gi¸ trÞ vÒ kinh tÕ. Nh×n chung huyÖn Hoµnh Bå cã nhiÒu lo¹i kho¸ng s¶n kh¸c nhau, trong ®ã tr÷ l­îng lín nhÊt lµ than, ®¸ v«i vµ sÐt c¸c lo¹i. ®©y lµ nh÷ng nguyªn liÖu quan träng trong c«ng nghiÖp xi m¨ng, g¹ch ngãi vµ nhiÖt ®iÖn vµ ®­îc ph©n bè gÇn c¸c trôc giao th«ng chÝnh nªn dÔ dµng cho viÖc vËn chuyÓn vµ khai th¸c. c) Tµi nguyªn biÓn, ven biÓn vµ nguån lîi Hoµnh Bå lµ huyÖn ven biÓn, cã bê biÓn dµi trªn 40km nh­ng do ë xa c¸c ng­ tr­êng ®¸nh b¾t h¶i s¶n nªn nghÒ ®¸nh b¾t, khai th¸c h¶i s¶n cña huyÖn cßn h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã, huyÖn cã vïng B¾c Cöa Lôc réng lín cã diÖn tÝch kho¶ng 3.000 ha b·i triÒu rÊt thuËn lîi ®Ó nu«i trång thuû h¶i s¶n. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 2005 do ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ ®óng møc, diÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n cña huyÖn míi chØ ®¹t 799 ha. Trong thêi gian tíi, nu«i trång thuû h¶i s¶n lµ mét tiÒm n¨ng ®¸ng kÓ cña huyÖn vµ cÇn ®­îc quan t©m ®Çu t­ h¬n n÷a cho khai th¸c nguån lîi nµy. d) C¶nh quan du lÞch sinh th¸i, v¨n ho¸ Do nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng riªng cña vïng, Hoµnh Bå cã ®­îc mét c¶nh quan sinh th¸i ®a d¹ng vµ lµ mét tiÒm n¨ng cho ph¸t triÓn du lÞch. HuyÖn cã mét hÖ thèng c¸c hang ®éng ®Ñp nh­ hang D¸ Tr¾ng, hang C¶nh Tiªn... Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c khu rõng tù nhiªn, khu b¶o tån thiªn nhiªn §ång S¬n, Kú Th­îng mang nhiÒu tÝnh chÊt nguyªn sinh, ®Æc biÖt cßn b¶o tån ®­îc nhiÒu lo¹i c©y quý hiÕm, ®éng vËt hoang d·. C¸c khu rõng cña huyÖn n»m trong khu vùc cã ®«ng bµ con d©n téc sinh sèng víi nhiÒu nÐt sinh ho¹t v¨n ho¸ kh¸c nhau vµ mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt ®èi víi Hoµnh Bå trong viÖc thóc ®Èy du lÞch sinh th¸i, du lÞch v¨n ho¸, nghØ ng¬i, gi¶i trÝ. Hoµnh Bå cßn ®­îc c¸c nhµ khoa häc ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng di chØ cña ng­êi ViÖt cæ tõ thêi ®å ®¸ nh­ ë x· S¬n D­¬ng, x· Thèng NhÊt. Nh÷ng di tÝch lÞch sö cæ x­a, nh÷ng c¨n cø c¸ch m¹ng tõ thêi chèng Ph¸p. Mét ®iÒu kiÖn ph¶i kÓ ®Õn lµ vÞ trÝ ®Æc biÖt cña Hoµnh Bå, HuyÖn n»m tiÕp gi¸p víi khu du lÞch B·i Ch¸y, di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi VÞnh H¹ Long- ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ còng lµ mét th¸ch thøc víi huyÖn nÕu huyÖn kh«ng tËn dông ®­îc vÞ trÝ ®ã cña m×nh. HuyÖn ph¶i ph¸t huy ®­îc nh÷ng ­u thÕ ®Æc tr­ng, liªn kÕt víi cac khu du lÞch kh¸c cña tØnh vµ cña vïng, khai th¸c tèt h¬n n÷a tiÒm n¨ng du lÞch cña huyÖn. 2.1.5 D©n sè vµ nguån nh©n lùc * D©n sè: D©n sè huyÖn kh«ng ®«ng, vµ ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c x·, thÞ trÊn, N¨m 2005, d©n sè toµn huyÖn lµ 41.302 ng­êi, mËt ®é d©n sè lµ 50 ng­êi/ km2 trong khi mËt ®é d©n sè toµn tØnh lµ 160 ng­êi/km2. D©n c­ tËp trung ®«ng ®óc ë thÞ trÊn Tríi víi mËt ®é cao nhÊt (747 ng­êi/km2) vµ th­a thít nhÊt ë x· Kú Th­îng víi 6 ng­êi/km2. Hoµnh Bå cã 79,42% ng­êi d©n sèng ë n«ng th«n vµ 20,58% d©n sè sèng ë thµnh thÞ, b×nh qu©n cã kho¶ng 4,5 ng­êi/hé. Kho¶ng 35% d©n sè lµ ng­êi d©n téc thiÓu sè, chñ yÕu lµ ng­êi Dao, S¸n D×u vµ ng­êi Tµy. Giai ®o¹n 2001-2005 tèc ®é t¨ng d©n sè b×nh qu©n lµ 1,28%, n¨m 2005 tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn cña huyÖn gi¶m xuçng cßn 0,8%. *Nguån nh©n lùc: Lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng l©m nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn chiÕm tû träng kh¸ cao, n¨m 2000 chiÕm tû träng 81,6%, n¨m 2005 cßn 71,3% b×nh qu©n mçi n¨m gi¶m kho¶ng 2%. Tuy nhiªn, thêi gian lao ®éng cña ng­êi n«ng d©n chØ chiÕm 55% quü thêi gian, trong nh÷ng lóc n«ng nhµn, ng­êi n«ng d©n kh«ng cã viÖc lµm, ®êi sèng cña ng­êi d©n vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n. D©n sè huyÖn Hoµnh Bå kh¸ trÎ víi 58,78% sè d©n trong ®é tuæi lao ®éng (24.270 ng­êi). Nh÷ng n¨m qua, do c«ng nghiÖp ph¸t triÓn kh¸ nªn sè ng­êi tham gia lao ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp ®· t¨ng lªn, tíi n¨m 2005 ®· cã 2.739 lao ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp. Tuy nhiªn, ng­êi d©n Hoµnh Bå vÉn cßn chñ yÕu sèng b»ng nghÒ n«ng chiÕm tíi 71,32% trong tæng sè lao ®éng trong c¸c ngµnh kinh tÕ. *Tr×nh ®é lao ®éng: Sè lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt chiÕm kho¶ng 20% trong tæng sè lao ®éng toµn huyÖn. Tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o ch­a cao, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu hiÖn t¹i vµ tiÕp cËn c«ng nghÖ tiªn tiÕn. 2.2 T×nh h×nh ph¸t triÓn KT-XH huyÖn Hoµnh Bå thêi kú 2001-2005 2.2.1 Tæng quan chung. 2.2.1.1 T¨ng tr­ëng kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m qua huyÖn ®· tËn dông nh÷ng ­u thÕ cña m×nh, ®Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. Tèc ®é t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 15,1%, so víi nghÞ quyÕt t¨ng 7,1% cao h¬n tèc ®é t¨ng cña giai ®o¹n 1996-2000 lµ 8,6%. Trong ®ã: c«ng nghiÖp – x©y dùng t¨ng nhanh nhÊt, ®¹t 28,3%; th­¬ng m¹i – dÞch vô t¨ng 12,4% vµ n«ng – l©m – ngh­ nghiÖp t¨ng 7,4%. N¨m 2005, tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn huyÖn (GTSX) ®¹t trªn 563 tû ®ång (gi¸ thùc tÕ), t¨ng gÊp 2,64 lÇn so víi n¨m 2000. GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 5,963 triÖu ®ång/ n¨m, gÊp 2,16 lÇn n¨m 2000. Khu vùc n«ng, l©m ng­ nghiÖp ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu quan träng. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng b×nh qu©n 10%/n¨m ( v­ît so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 4%). C¬ cÊu néi ngµnh ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ g¾n víi thÞ tr­êng, huyÖn ®· tËp chung chØ ®¹o chuyÓn ®æi nhanh c¬ cÊu gièng, c¬ cÊu mïa vô, chñ ®éng ®­a gièng lóa míi cã ­u thÕ vÒ n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµo gieo trång. Ngµnh c«ng nghiÖp – x©y dùng cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, kh¸ æn ®Þnh, gi¸ trÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng 24,9%. Trong ®ã cã sù t¨ng m¹nh tõ khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, huyÖn ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm...gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc ®Èy nhanh ph¸t triÓn kinh tÕ toµn huyÖn. C¸c ngµnh th­¬ng m¹i – dÞch vô ph¸t triÓn ®a d¹ng, tõng b­íc trë thµnh lÜnh vùc mòi nhän, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña huyÖn.Giai ®o¹n 2001- 2005, ngµnh th­¬ng m¹i – dÞch vô cã tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kh¸ cao (7,25%). ThÞ tr­êng giao l­u hµng ho¸ vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®­îc më réng, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia, ®¶m b¶o._.¬ng x©y dùng thÞ trÊn Tríi trë thµnh mét trong nh÷ng trung t©m th­¬ng m¹i lín cña TØnh, lµm chøc n¨ng lµ trung t©m ph¸t luång hµng ho¸ vµ ®Çu mèi c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i chÝnh. X©y dùng hÖ thèng chî t¹i thÞ trÊn Tríi, kÕt hîp víi hÖ thèng chî t¹i c¸c x· nh»m phôc vô tèt nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng x· héi. XuÊt nhËp khÈu: Ph¸t triÓn m¹nh c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu víi sù tham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, d­íi sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ n­íc nh»m thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, gãp phÇn thay ®æi tËp qu¸n s¶n xuÊt vµ ph­¬ng thøc kinh doanh theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung quy m« lín. DÞch vô vËn t¶i: Lµ ®Þa bµn ho¹t ®éng kinh tÕ t­¬ng ®èi s«i ®éng. V× vËy, ®ßi hái dÞch vô vËn t¶I cÇn ®­îc ph¸t triÓn nhanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. HiÖn tai, ®Þa bµn huyÖn cã 2 ph­¬ng thøc vËn t¶i chÝnh lµ ®­êng bé vµ ®­êng thuû, ngµy cµng cã xu h­íng gia t¨ng mËt ®é hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch vËn chuyÓn. NhiÖm vô chÝnh ph¸t triÓn dÞch vô vËn t¶I trong thêi gian tíi lµ ®¸p øng, tho¶ m·n nhu cÇu vËn chuyÓn cña x· héi, gi¶m gi¸ thµnh vËn chuyÓn ®Ó t¨ng c­êng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. §Ó ®¸p øng môc tiªu trªn, tr­íc hÕt cÇn tæ chøc c¸c tuyÕn vËn t¶I ngo¹i thÞ trong mèi liªn kÕt víi c¸c vïng phô cËn. Cïng víi tæ chøc c¸c tuyÕn ®èi ngo¹i lµ tæ chøc vËn t¶i c«ng céng tõ trung t©m huyÖn ®Õn c¸c x·, ngay tõ nh÷ng n¨m tr­íc m¾t huyÖn cÇn tæ chøc tèt m¹ng l­íi xe c«ng céng ®Ó h¹n chÕ sù gia t¨ng xe c¸ nh©n, gi¶m bít sù ¸ch t¾c giao th«ng trong t­¬ng lai. DÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng: B­u chÝnh viÔn th«ng cã vai trß quan träng trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ- x· héi cña huyÖn Hoµnh Bå, nhu cÇu vÒ c¸c dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng ngµy cµng ®a d¹ng. V× vËy, trong thêi gian tíi, cÇn ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c¸c dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng ®a d¹ng nh­: chuyÓn ph¸t nhanh, tiÕt kiÖm b­u ®iÖn, th­ tÝn, internet, dÞch vô ®iÖn tho¹i… C¸c h×nh thøc dÞch vô kh¸c: Tµi chÝnh, ng©n hµng, kiÓm so¸t, b¶o hiÓm, chuyÓn giao c«ng nghÖ, t­ vÊn ph¸p lý, th«ng tin thÞ tr­êng lµ nhu cÇu tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, chóng t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu sinh ho¹t cña nh©n d©n Du lÞch: Ph¸t triÓn du lÞch cña huyÖn tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi ph¶i g¾n kÕt hîp chÆt chÏ víi hÖ thèng du lÞch cña tØnh vµ vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé. H­íng ph¸t triÓn du lÞch cña huyÖn trong giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010 chñ yÕu lµ du lÞch v¨n ho¸ d©n téc, du lÞch sinh th¸I t¹i c¸c x· Qu¶ng La, B»ng C¶, §ång S¬n, Kú Th­îng, T©n D©n. §Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn c¸c m« h×nh v­ên rõng kÕt hîp víi phôc håi c¸c b¶n s¾c v¨n ho¸ ng­êi Dao t¹o thµnh c¸c ®iÓm du lÞch v¨n ho¸, sinh th¸i rõng, hç trî cho khu du lÞch biÓn H¹ Long. Môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch trong c¸c giai ®o¹n tíi lµ ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng tr­ëng cña ngµnh du lÞch. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ c¸c lÜnh vùc x· héi: D©n sè vµ nguån lùc: D©n sè: Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, ®¶m b¶o tû lÖ t¨ng tr­ëng d©n sè tù nhiªn cña huyÖn ë møc 0,9%/n¨m tõ nay ®Õn n¨m 2010 Nguån nh©n lùc: ChÊt l­îng vµ sè l­îng nguån lao ®éng ®ãng vai trß quan träng cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña huyÖn còng nh­ cña tØnh. Dù kiÕn n¨m 2010 lùc l­îng lao ®éng trong toµn huyÖn Hoµnh Bå cã kho¶ng 25,27 ngh×n ng­êi, chiÕm 55% tæng sè d©n. PhÊn ®Êu mçi n¨m t¹o thªm viÖc lµm míi cho kho¶ng 600-700 lao ®éng. N©ng tû lÖ thêi gian sö dông lao ®éng ë n«ng th«n lªn 80-85% vµo n¨m 2005 vµ 85-90% vµo n¨m 2010. Dù kiÕn sè ng­êi lµm viÖc trong c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp chiÕm 30% tæng sè lao ®éng ®Õn n¨m 2005, kho¶ng 35% vµo n¨m 2010.Nh­ vËy, sè lao ®éng phi n«ng nghiÖp kho¶ng 9695 ng­êi vµo n¨m 2010. B×nh qu©n mçi n¨m thêi kú 2005-2010 t¨ng thªm kho¶ng 550 ng­êi tõ n«ng nghiÖp chuyÓn sang. Y tÕ: Ph¸t triÓn sù nghiÖp y tÕ theo quan ®iÓm kÕt hîp ha× hoµ gi÷a y häc hiÖn ®¹i vµ y häc cæ truyÒn, gi÷a phßng bÖnh vµ ch÷a bÖnh. X©y dùng bÖnh viÖn thÞ trÊn Tríi lµ mét trung t©m kh¸m ch÷a bÖnh, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n cña huyÖn. PhÊn ®Êu 80% c¬ së y tÕ ®¹t chuÈn quèc gia vµo n¨m 2010 Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh phßng chèng c¸c bÖnh x· héi, ®¶m b¶o kh«ng ®Ó x¶y ra bÖnh dÞch lín. T¨ng c­êng b¶o vÖ søc khoÎ bµ mÑ, trÎ em. Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh phßng chèng suy dinh d­ìng cho trÎ em, gi¶m tû lÖ suy dinh d­ìng xuèng d­íi 16% vµo n¨m 2010. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng c­êng c¸c trang thiÕt bÞ cho bÖnh viÖn ®a khoa cña huyÖn ®Ó ®¸p øng quy m« d©n sè tõ 45 ngµn ®Õn 49 ngµn ng­êi, tiÕp tôc ®Çu t­ n©ng cÊp bÖnh viÖn trªn ®Þa bµn huyÖn ®Ó kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n trong huyÖn vµ vïng phô cËn, n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c tr¹m y tÕ x·. §Õn n¨m 2010 thµnh lËp trung t©m y tÕ dù phßng huyÖn, ph¸t triÓn c¬ së cung c¸p dÞch vô y tÕ t¹i c¸c côm c«ng nghiÖp, côm d©n c­. 100% c¬ së chÕ biÕn thùc phÈm phôc vô ¨n uèng ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé y tÕ c¸c cÊp, ®¶m b¶o ®Þnh biªn vµ c¬ cÊu tr×nh ®é nguån nh©n lùc y tÕ. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 tÊt c¶ c¸c tr¹m y tÕ, x· ®Òu cã b¸c sü,100% sè th«n cã c¸n bé y tÕ. N©ng tæng sè gi­êng cña trung t©m y tÕ huyÖn lªn 90 gi­êng vµo n¨m 2010 Chó träng ph¸t triÓn y häc cæ truyÒn trªn ®Þa bµn phôc vô nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ cña nh©n d©n vµ du lÞch, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vïng trång c©y d­îc liÖu. §Ó ®¶m b¶o môc tiªu trªn, huyÖn cÇn cã kho¶ng 30% b¸c sü, d­îc sü cã tr×nh ®é chuyªn khoa sau ®¹i häc, trªn 10% y t¸ cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn vµo n¨m 2010. Gi¸o dôc- ®µo t¹o: Gi¸o dôc- ®µo t¹o la mét ®éng lùc quan träng thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Trong thêi gian tíi cÇn ®æi míi ph­¬ng thøc, ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc vµ båi d­ìng nh©n tµi. TriÓn khai tèt ch­¬ng tr×nh phæ cËp gi¸o dôc trung häc phæ th«ng, ®Õn n¨m 2010 ®¹t 3/13 x·. §Èy m¹nh viÖc ®Çu t­ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c d¹y vµ häc; x©y dùng kiªn cè ho¸, cao t»ng ho¸ theo h­íng chuÈn ho¸; phÊn dÊu ®Õn n¨m 2010 cã 50% tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia giai ®o¹n I §µo t¹o nghÒ: T¨ng c­êng ®µo t¹o nghµnh nghÒ phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ trong nh÷ng n¨m tíi. N©ng cÊp tr­êng cao ®¼ng kü thuËt nghÒ má Hång CÈm, nh»m ®¶m b¶o tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o ®¹t kho¶ng 40% vµo n¨m 2010. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh tr­êng líp, lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc th­êng xuyªn, h­íng nghiÖp vµ d¹y nghÒ phæ th«ng. Quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña lo¹i h×nh phæ th«ng d©n téc néi tró vµ c¸c líp néi tró d©n nu«i ë vïng cao. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh tr­êng líp. Ph¸t triÓn c¸c líp d¹y nghÒ cho häc sinh phæ th«ng. C¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc gi¸o dôc. KÕt hîp gi¸o dôc toµn diÖn vµ gi¸o dôc chuyªn s©u nh»m thùc hiÖn môc tiªu n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi. TiÕn hµnh kiªn cè ho¸ tr­êng líp, t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c d¹y vµ häc. V¨n ho¸- th«ng tin: Ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin ph¶i b¸m s¸t thùc tiÔn h¬n n÷a nh»m cæ vò, ®éng viªn mäi tÇng líp d©n c­ n©ng cao nhËn thøc vµ quan ®iÓm vÒ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. N©ng cao chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh, truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng th«ng qua më c¸c chuyªn môc ®i s©u vµo lÜnh vùc h­íng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt vµ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Quan t©m ®Õn c«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn khoa häc kü thuËt víi n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, c«ng t¸c chuyÓn ®æi ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt trong khu vùc n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp ho¸ trªn ®Þa bµn. N©ng cao dÞch vô v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n ngµy mét t­¬ng ®ång víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, nghÖ thuËt. Thùc hiÖn ph¸p luËt ho¸ ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ thao, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc qu¶ng c¸o, b¸o chÝ, xuÊt b¶n phÈm, internet, dÞch vô v¨n ho¸ b¶n quyÒn...Quan t©m ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô vµ phÈm chÊt b¶n lÜnh c¸c v¨n nghÖ sÜ. §Èy m¹nh phong trµo luyÖn tËp thÓ dôc, thÓ thao trong mäi t©ng líp d©n c­, phong trµo thÓ thao quÇn chóng. TiÕp tôc tu bæ vµ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa, tæ chøc tèt c¸c lÔ héi, g¾n víi ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸. TÝch cùc tuyªn truyÒn c¸c tÇng líp nh©n d©n ®Èy m¹nh phong trµo vµ n©ng cao chÊt l­îng x©y dùng lµng, khu phè v¨n ho¸ vµ gia ®×nh v¨n ho¸. X©y dùng nÕp sèng v¨n minh ®« thÞ. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010,100% sè x· cã lµng v¨n ho¸. ThÓ dôc- thÓ thao: §Èy m¹nh c¸c phong trµo thÓ dôc, thÓ thao quÇn chóng. Thùc hiÖn tèt c«ng viÖc thuéc chøc n¨ng cña huyÖn ®Ó cïng víi c¸c c¬ quan cña tØnh ®Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng khu trung t©m v¨n ho¸ thÓ thao cña huyÖn. Ph¸t triÓn c¸c c¬ së tËp luyÖn thÓ dôc, thÓ thao. KhuyÕn khÝch x©y dùng mét sè nhµ thi ®Êu, bÓ b¬i, s©n tenit...®Ó phôc vô nhu cÇu ngµy cµng cao cña nh©n d©n. Thùc hiÖn x· héi ho¸ c«ng t¸c thÓ dôc thÓ thao. C«ng t¸c x· héi kh¸c: CÇn kÕt hîp vµ thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n lång ghÐp. Më réng ngµnh nghÒ t¨ng thu nhËp, thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi bøc xóc. PhÊn ®Êu gi¶i quyÕt nhiÒu viÖc lµm mãi, b×nh qu©n hµng n¨m t¹o viÖc lµm cho kho¶ng 600-700 lao ®éng th«ng qua chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp- n«ng th«n, thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn lao ®éng n«ng th«n sang lµm dÞch vô, nghÒ thñ c«ng. KhuyÕn khÝch vµ chñ ®éng tæ chøc c¸c dÞch vô m«i giíi t×m viÖc lµm, xuÊt khÈu lao ®éng phæ th«ng sang mét sè n­íc ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, tÝch luü kü thuËt, kiÕn thøc qu¶n lý. TiÕp tôc thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Tranh thñ nguån vèn vay xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ x©y dùng quü v× ng­êi nghÌo cho c¸c hé nghÌo vay vèn s¶n xuÊt. Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch x· héi, ph¸t ®éng réng r·i toµn d©n tham gia ch¨m sãc th­¬ng binh, gia ®×nh liÕt sü, nh÷ng ng­êi cã c«ng víi n­íc, ®¶m b¶o cho c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch co møc sèng trªn møc trung b×nh cña ®Þa ph­¬ng. 3.1.3.4 KÕt cÊu h¹ tÇng. Quan ®iÓm chung: PhÊn ®Êu x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng cña huyÖn ®Õn n¨m 2010 tõng mÆt ®ång bé vµ hoµn chØnh. ¦u tiªn x©y dùng c¸c tuyÕn trôc chÝnh vµ c¸c ®­êng vµnh ®¹i. X©y dùng, n©ng cÊp m¹ng l­íi ®­êng giao th«ng, m¹ng l­íi b­u chÝnh viÔn th«ng, hÖ thèng cÊp ®iÖn, cÊp tho¸t n­íc cho c¸c x·. C¸c môc tiªu cô thÓ: Giao th«ng vËn t¶i: M¹ng l­íi giao th«ng ®èi ngo¹i: Hoµn thiÖn dù ¸n n©ng cÊp ®­êng quèc lé 279: nèi huyÖn Hoµnh Bå víi c¸c tØnh phÝa B¾c. Hoµn thiÖn c¸c tuyÕn giao th«ng, cÇu tõ thÞ trÊn Tríi ®i c¸c x· X©y dùng míi cÇu Tríi trªn tuyÕn tØnh lé 326, hoµn thµnh n©ng cÊp tØnh lé 326(2006-2010). Giao th«ng tÜnh: Hoµnh Bå lµ huyÖn tiÕp gi¸p víi thµnh phè H¹ Long vµ gÇn c¸c thµnh phè, khu c«ng nghiÖp trong tØnh, nhu cÇu vËn chuyÓn liªn khu vùc lín, do vËy, cÇn bè trÝ c¸c bÕn xe theo c¸c h­íng tuyÕn cña c¸c tuyÕn ®­êng liªn tØnh. X©y dùng bÕn xe kh¸ch trung t©m huyÖn, trung t©m c¸c x· Qu¶ng La, T©n D©n, §ång S¬n, më c¸c tuyÕn xe kh¸ch tõ trung t©m huyÖn ®Õn c¸c x· Qu¶ng La- T©n D©n- S¬n §éng (B¾c Giang), tuyÕn Tríi- S¬n D­¬ng- §ång S¬n... M¹ng l­íi giao th«ng ®« thÞ: Sím triÓn khai x©y dùng c¸c tuyÕn ®­êng trôc, c¸c tuyÕn vµnh ®ai nh­ ®­êng bao, ®­êng nèi c¸c khu ®« thÞ... X©y dùng, n©ng cÊp më réng c¸c tuyÕn ®­êng cho thÞ trÊn Tríi. §èi víi c¸c tuyÕn ®­êng th«n xãm trong khu d©n c­ tiÕp tôc thùc hiÖn theo ph­¬ng ch©m Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm. M¹ng l­ãi cÊp n­íc: PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 80%, theo tiªu chuÈn quèc gia b×nh qu©n 120 lÝt/ng­êi/ngµy. N©ng cÊp nhf m¸y n­íc §ång Ho. Nghiªn cøu x©y dùng ®Ëp n­íc L­ìng kú ®Ó cung cÊp n­íc cho khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ trong t­¬ng lai. Tr­íc m¾t c¶i t¹o, n©ng cÊp m¹ng l­íi ®­êng èng truyÒn dÉn vµ ph©n phèi n­íc. ¦u tiªn x©y dùng m¹ng l­íi cÊp n­íc cho c¸c ®iÓm ®« thÞ míi M¹ng l­ãi cÊp ®iÖn: Dù b¸o nhu cÇu tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t d©n dông b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 900kwh/n¨m. Nhu cÇu ®iÖn n¨ng toµn huyÖn n¨m 2010 vµo kho¶ng 38,7 triÖu Kwh. §ßi hái cÇn ph¶i më réng c«ng suÊt cña c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trªn. Cñng cè vµ më réng m¹ng l­íi cao ¸p vµ trung ¸p, ®Æc biÖt lµ c¸c tr¹m biÕn ¸p t¹i c¸c khu ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. Hoµn thµnh x©y dùng tr¹m biÕn ¸p 500kv, ®­êng ®iÖn 220 kv nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn S¬n §éng ®Êu nèi víi tuyÕn 220 kv hiÖn cã t¹i Qu¶ng La. §Õn n¨m 2010, 100% hä d©n ®­îc sö dông ®iÖn l­íi quèc gia. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý m¹ng l­íi vµ hÖ thèng ph©n phèi ®iÖn gi¶m tû lÖ tæn thÊt. M¹ng l­íi B­u chÝnh- ViÔn th«ng: Lµ ngµnh thuéc hÖ kÕt cÊu h¹ tÇng, cã nhiÒu ­u thÕ trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ v× vËy cÇn ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn nhanh, ®i tr­íc mét b­íc ®Ó thùc hiÖn ®¹i ho¸ v× vËy cÇn ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn nhanh, ®i tr­íc mét b­íc ®Ó thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh h¬n. Ph¸t triÓn m¹nh c¸c lo¹i h×nh dÞch vô b­u chÝnh- viÔn th«ng nh»m ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn nhanh cña huyÖn theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸. Ph¸t triÓn m¹nh B­u chÝnh- ViÔn th«ng cña huyÖn ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña tØnh, phï hîp víi chiÕn l­îc t¨ng tèc cña ngµnh B­u chÝnh- ViÔn th«ng. Sö dông cã chän läc c¸c c¬ së hiÖn cã, ®ång thêi ¸p dông nh÷ng khoa häc tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i nh»m theo kÞp tr×nh ®é khoa häc cña c¸c nøoc trªn thÕ giíi, ®Èy nhanh tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. X©y dùng BC-VT thÞ trÊn Tríi trë thµnh trung t©m BC-VT cña toµn huyÖn, cã n¨ng lùc qu¶n lý, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn. Ph¸t triÓn BCVT cña huyÖn ®­îc träng t©m vµo c¸c môc tiªu chñ yÕu sau: - §Èy nhanh nhÞp ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ gia t¨ng cña ngµnh, v­ît nhÞp ®é t¨ng tr­ëng GDP trªn ®Þa bµn. N©ng tû träng GDP ngµnh BCVT ë møc 0,5-1% GDP trªn ®Þa bµn, nhÞp ®é t¨ng tr­ëng GDP cña ngµnh ®¹t tõ 12-14% thêi kú 2006-2010. - §¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu vÒ BCVT trong vµ ngoµi n­íc. N©ng cao chÊt l­îng phôc vô, thùc hiÖn “ 3T” trong b­u chÝnh: Tèc ®é, tiªu chuÈn, tin häc. - PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 ®¹t b¸n kÝnh phôc vô 1 b­u côc lµ 3,5 km. Sè d©n trung b×nh 1 b­u côc lµ 7.000 ng­êi n¨m 2010. MËt ®é ®iÖn tho¹i ®Õn n¨m 2010 lµ 18 m¸y/100 d©n §Þnh h­íng ph¸t triÓn: §i th¼ng vµo kü thuËt hiÖn ®¹i nh­: C«ng nghÖ SDH, c«ng nghÖ ATM m¹ng truyÒn sè liÖu diÖn réng toµn cÇu internet, m¹ng sè ®a dÞch vô (ISDN), m¹ng th«ng tin c¸ nh©n (PCN) tiÕn tíi m¹ng th«ng minh (IN). VÒ diÖn b¸o c«ng céng, ®iÖn b¸o thuª bao: Thêi gian ®Çu ph¸t triÓn võa ph¶i sau ®ã sÏ gi¶m dÇn khi c¸c ph­¬ng thøc ®iÖn tho¹i, fax, th«ng tin truyÒn sè liÖu ph¸t triÓn. VÒ truyÒn dÉn: C¸p quang ho¸ tuyÕn dÉn ë huyÖn, t¨ng c­êng m¹ng c¸p ngÇm tíi c¸c hé thuª bao. M¹ng l­íi b­u chÝnh: Ph¸t triÓn theo h­íng c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ cho c¸c tuyÕn néi thÞ. X©y dùng trung t©m chia chän tù ®éng t¹i huyÖn. Trang bÞ m¸y vi tÝnh, m¸y ®ãng dÊu xo¸ tem cho tÊt c¶ c¸c b­u côc. M¹ng l­íi tho¸t n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­ßng: Tho¸t n­íc: X©y dùng ®ång bé m¹ng l­íi tho¸t n­íc bao gåm hÖ thèng cèng ngÇm, lµm míi mét sè kªnh tiªu. Môc tiªu x©y dùng hÖ thèng tho¸t n­íc lµ h×nh thµnh hai hÖ thèng tho¸t n­íc riªng biÖt: hÖ thèng tho¸t n­íc m­a vµ hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i. B¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i: Ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng lµ hai mÆt ®èi lËp nhau cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Tèc ®é ph¸t triÓn cµng nhanh møc ®é « nhiÔm m«i tr­êng cµng t¨ng. V× vËy, trong quy ho¹ch ph¸t triÓn cÇn quan t©m ®óng møc ®Õn c¸c gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ møc ®é « nhiÔm m«i tr­êng vµ møc ®é lµm c¹n kiÖt tµi nguyªn thiªn nhiªn. §Ó h¹n chÕ sù huû ho¹i m«i tr­êng thiªn nhiªn do con ng­êi g©y ra, cÇn gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: §èi víi khu vùc ®« thÞ: CÇn quy ho¹ch chi tiÕt hÖ thèng tho¸t n­íc m­a vµ hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i, tæ chøc thu gom r¸c th¶i t¹i c¸c n¬i d©n c­ sèng tËp trung, cã n¬i chøa vµ xö lý r¸c th¶i xa khu d©n c­, xa nguån n­íc. §èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp: Quy ho¹ch hÖ thèng xö lý n­íc th¶i c«ng nghiÖp vµ khu r¸c th¶i c«ng nghiÖp, ph©n khu chøc n¨ng theo møc ®é « nhiÔm ®Ó kÕt hîp xö lý n­íc vµ r¸c th¶i. Kh«ng bè trÝ c¸c c¬ së c«ng nghiÖp chøa chÊt ®éc h¹i gÇn c¸c khu d©n c­. §èi víi c¸c lµng nghÒ cÇn quy ho¹ch khu vùc s¶n xuÊt tËp trung vµ hÖ thèng xö lý n­íc ®Ó tr¸nh « nhiÔm khu vùc d©n c­. Khu vùc n«ng th«n: Tæ chøc vËn ®éng c¸c gia ®×nh x©y dùng nhµ vÖ sinh, hÖ thèng chuång tr¹i cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p nhu gom ph©n gia sóc. Tõng b­íc tæ chøc c¸c ®éi thu gom r¸c th¶i vµ cã n¬i chøa theo quy ®Þnh cña ®Þa ph­¬ng. T¨ng c­êng trång c©y xanh däc theo c¸c tuyÕn ®­êng. C¶i t¹o, n©ng cÊp, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c c«ng viªn. Nghiªn cøu x©y dùng nghÜa trang c«ng viªn phôc vô nhu cÇu cña thµnh phè H¹ Long vµ nh©n d©n trong huyÖn. Thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý chÊt th¶i r¾n: §Çu t­ trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn nh­ thïng r¸c c«ng céng, xe thu gom, xe vËn chuyÓn r¸c. R¸c th¶i ®­îc vËn chuyÓn ®Õn vµ ch«n lÊp t¹i b·i r¸c sau ®ã ph¶i x©y dùng mét b·i r¸c míi. B¶o vÖ rõng ngËp mÆn, ®¶m b¶o m«i tr­êng VÞnh H¹ Long. 3.2 Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu thùc hiÖn quy ho¹ch 3.2.1 Huy ®éng nguån vèn vµ chÝnh s¸ch ®Çu t­ cã tËp trung. Nguån vèn ®Çu t­ lµ rÊt lín, ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t­ dù ¸n quy ho¹ch ®· kiÕn nghÞ nhiÒu gi¶i ph¸p, quan träng nhÊt vÉn lµ gi¶i ph¸p huy ®éng ®­îc vèn. Theo kh¸i tÝnh vÒ nhu cÇu vèn ®Çu t­ ®¶m b¶o cho møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n chung cña nÒn kinh tÕ nh­ quy ho¹ch ®Ò ra, th× ph¶i cã vèn ®Çu t­ cho c¶ thêi kú 1999-2000 kho¶ng 30 ®Õn 31 tû ®ång vµ thêi kú 2001-2010 kho¶ng 500-550 tû ®ång, gåm c¶ vèn cho x©y dung kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ph¸t triÓn x· héi. Thêi kú 1999-2000 nÒn kinh tÕ huyÖn tù ®¶m b¶o 10-20% nhu cÇu, thêi kú 2001-2010 nÒn kinh tÕ tù ®¶m b¶o 20-30% tæng nhu cÇu. PhÇn vèn thiÕu hôt huyÖn sÏ kªu gäi th«ng qua c¸c nguån vèn: - Nguån vèn cña c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia: nh­ ch­¬ng tr×nh x©y dung vïng kinh tÕ §«ng B¾c, ch­¬ng tr×nh phñ xanh ®Êt trèng, ®åi nói träc, hç trî ®ång bµo d©n téc §BKK, dù ¸n trång 5 triÖu ha rõng, gi¸o dôc y tÕ, DS- KHHGD, v¨n ho¸ th«ng tin, ph¸t thanh, truyÒn h×nh… ®Çu t­ trªn ®Þa bµn. - Nguån vèn cña c¸c Bé, ngµnh TW, c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c, c¸c tæ chøc kinh tÕ- x· héi trong vµ ngoµi n­íc hç trî. - Nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc: Trung ­¬ng vµ TØnh hç trî chñ yÕu ®Çu t­ cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh thiÕt yÕu, do tØnh qu¶n lý ph©n bæ vµ giao ®Õn tõng x· ®Ó thùc hiÖn. - Nguån vèn hîp t¸c quèc gia : ODA (nÕu cã), kÓ c¸c viÖn trî vµ vèn vay, thùc hiÖn ®Çu t­ theo dù ¸n hoÆc ch­¬ng tr×nh. - Nguån vèn tÝn dông ®Çu t­: Chñ yÕu cho vay ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo thùc hiÖn theo c¬ chÕ hiÖn hµnh. - Nguån vèn do tØnh, huyÖn huy ®éng: tõ c¸c thµnh phè, thÞ x·, c¸c quËn, huyÖn, c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tæ chøc kinh tÕ- x· héi ®ãng trªn ®Þa bµn, tham gia d­íi ba h×nh thøc: + NhËn x©y dung mét c«ng tr×nh cô thÓ nµo ®ã trªn ®Þa bµn x·. + Hç trî vèn cho x· ®Ó kÕt hîp víi c¸c nguån vèn kh¸c ®Çu t­ c«ng tr×nh. + Gióp ®ì b»ng ngµy c«ng lao ®éng trùc tiÕp hoÆc b»ng tiÒn t­¬ng øng. HÕt søc coi träng viÖc sö dông hîp lý vèn ®Çu t­, hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng thu håi vèn, tr¶ nî. V× vËy, huyÖn cÇn cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ ­u tiªn trong giai ®o¹n 1999-2010 c¬ cÊu ®Çu t­ cña Hoµnh Bå theo h­íng nh­ sau: B¶ng 3. 1 : Dù b¸o c¬ cÊu ®Çu t­ §¬n vÞ:% 1999-2010 Trong ®ã 1999-2005 2006-2010 Toµn nÒn kinh tÕ 100 100 100 - DÞch vô vµ kÕt cÊu h¹ tÇng 58 55,2 59,9 - C«ng nghiÖp- x©y dung 30,2 25,2 33,5 - N«ng- ng­ nghiÖp 11,8 19,6 6,6 3.2.2 T×m kiÕm më réng thÞ tr­êng: Ngoµi viÖc chó träng thÞ tr­êng t¹i huyÖn Hoµnh Bå cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng bªn ngoµi, nhÊt lµ c¸c ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, còng nh­ c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Ó xuÊt khÈu. Trong ®ã vµ tr­íc hÕt cÇn coi träng thÞ tr­êng H¹ Long, U«ng BÝ vµ qua hµnh lang ®­êng 18 ®Õn c¸c n¬i kh¸c. T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, gi¸ c¶ ®Ó cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, ng­êi s¶n xuÊt n¾m b¾t nhanh nh¹y, x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm thÝch øng víi thÞ tr­êng. MÆt kh¸c cÇn chó träng øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng. TÝch cùc t×m thÞ tr­êng míi, kÓ c¶ thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Chó träng mèi quan hÖ kh¨ng khÝt gi÷a c¸c kh©u trong mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong ®ã th­¬ng nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn cÇn ®­îc s¾p xÕp, tæ chøc vµ qu¶n lý theo h­íng h×nh thµnh c¸c ®¹i lý thu mua, tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c trung t©m thÞ trÊn, thÞ tø vµ c¸c ®iÓm nót giao th«ng. 3.2.3 D©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc: Ph¸t triÓn c¸c trung t©m chuyªn m«n vµ c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®Ó thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, gi¶m h¬n n÷a tû lÖ gia t¨ng d©n sè xuèng d­íi 1,8%, n©ng cao thÓ lùc vµ trÝ lùc cho nh©n d©n trong huyÖn. Chñ ®éng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau thùc hiÖn ®µo t¹o míi nguån lao ®éng cã ®ñ ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. TËp trung ®µo t¹o ®Ó mçi x· ®Õn n¨m 2010 cã Ýt nhÊt 3-4 c¸n bé cã tr×nh ®é §¹i häc vÒ trång trät, ch¨n nu«I, thuû s¶n vµ kinh tÕ; mçi x· cã Ýt nhÊt 2-3 c¸n bé cã tr×nh ®é §¹i häc vÒ y d­îc. §µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn võa cã tr×nh ®é võa cã t©m huyÕt víi nghÒ. §µo t¹o gi¸o viªn d¹y nghÒ ®Ó ®¶m b¶o d¹y nghÒ cho ng­êi lao ®éng t¹i chç. §µo t¹o c¸c chñ doanh nghiÖp, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ c¸c chñ hé gia ®×nh cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ qu¶n lý kinh doanh. §µo t¹o l¹i cho c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé tham m­u cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn, ®µo t¹o c«ng chøc nhµ n­íc c¸c cÊp. - Quan t©m ®Æc biÖt ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o: + N©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o c¸c cÊp, cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®éng viªn häc sinh giái. + Chó träng ®Çu t­ x©y dung c¬ së vËt chÊt cho c¸c tr­êng vµ quan t©m ®Õn ®êi sèng vµ tr×nh ®é cña ®éi ngò gi¸o viªn. - KhuyÕn khÝch thu hót nh©n tµi: cã c¸c chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®Ó cã thÓ thu hót c¸c nhµ khoa häc, c¸c chuyªn gia giái tõ trung ­¬ng hoÆc tõ c¸c vïng l©n cËn ®ãng gãp vµo viÖc x©y dung kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng. 3.2.4 VËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o c¸c c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ trªn ®Þa bµn huyÖn: TiÕp tôc gi¶I phãng n¨ng lùc s¶n xuÊt, thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, ®éng viªn tèi ®a nguån lùc trong huyÖn vµ ngoµi huyÖn. Thùc sù d©n chñ ho¸ trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. §¶m b¶o cho mäi ng­êi trong khu«n khæ ph¸p luËt ®­îc quyÒn tù do s¶n xuÊt kinh doanh, ®­îc ®¶m b¶o quyÒn së h÷u, sö dông c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt vµ quyÒn thu nhËp hîp ph¸p gi¸ trÞ lµm ra. §­îc quyÒn tù do hµnh nghÒ, lùa chän n¬I lµm viÖc, thuª m­ín nh©n c«ng… khuyÕn khÝch mäi ng­êi lµm giµu chÝnh ®¸ng cho m×nh vµ cho x· héi. Ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó ®ãng vai trß chñ ®¹o chi phèi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c trong c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp s¶n xuÊt VLXD, chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, qu¶n lý vµ khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi. Trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, xuÊt khÈu tiªu thô ®Çu ra cña s¶n xuÊt n«ng, c«ng nghiÖp, dÞch vô vµ ®êi sèng… mÆt kh¸c, cÇn chuyÓn c¬ chÕ qu¶n lý sang h×nh thøc míi nh­ cæ phÇn ho¸ hoÆc khi cÇn thiÕt cã thÓ gi¶I thÓ hoÆc ®Êu thÇu c¸ c¬ së lµ ¨n kÐm hiÖu qu¶. - Cô thÓ ho¸ c¸c chÝnh s¸ch ­u tiªn trong c¸c lÜnh vùc sö dông ®Êt ®ai, thuÕ, tÝn dông…t¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi ®Ó thu hót nhiÒu nguån vèn vµ s½n sµng ®ãn nhËn c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng. - TÝch cùc ®Ò nghÞ nhµ n­íc ®iÒu chØnh tû lÖ ®iÒu tiÕt c¸c nguån thu chi trªn ®Þa bµn cña huyÖn, thùc hiÖn thu chi ng©n s¸ch ®øng vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn. - T©ng c­êng c«ng t¸c c¶I c¸ch hµnh chÝnh, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng chøc c¸c cÊp, triÖt ®Ó chèng tham nhòng vµ n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ngµnh. - Thùc sù ®æi míi ho¹t ®éng cña hîp t¸c x· n«ng nghiÖp ®Ó vai trß ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n cña ban qu¶n lý HTX tËp trung vµo c¸c dÞch vô thiÕt yÕu mµ tõng hé x· viªn kh«ng lµm ®ù¬c hoÆc lµm kh«ng cã hiÖu qu¶ ( n­íc, gièng, cung cÊp vËt t­, tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô kü thuËn…) T¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ hé gia ®×nh ph¸t triÓn víi nhiÒu lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô ®Ó thùc sù lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¬ b¶n. T¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ t­ nh©n an t©m ®Çu t­ lµm ¨n l©u dµi, khuyÕn khÝch c¸c h×nh thøc liªn doanh, liªn kÕt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi huyÖn. 3.2.5 TËn dông tèi ®a sù hîp t¸c gi÷a huyÖn víi tØnh vµ trung ­¬ng. Nh»m t¹o søc m¹nh tæng hîp, hîp t¸c t¹o có hÝch ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn cña huyÖn cÇn tranh thñ tèi ®a sù hîp t¸c, gióp ®ì cña trung ­¬ng vµ tØnh. Trung ­¬ng vµ tØnh hç trî vÒ ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng, cung cÊp th«ng tin ( nhÊt lµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tiÕp thÞ, tiÕn bé kü thuËt- c«ng nghÖ…) ChuyÓn giao c«ng nghÖ, ®µo t¹o, gióp huyÖn triÓn khai, nghiªn cøu c¸c dù ¸n lín ®Ó kªu gäi vèn bªn ngoµi… huyÖn chñ ®éng x©y dung nh÷ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña huyÖn ®Ó huy ®éng toµn d©n tham gia x©y dung vµ thùc hiÖn quy ho¹ch, khuyªn khÝch ph¸t triÓn lµng, x·, søc m¹nh céng ®ång. 3.2.6 ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng Lu«n qu¸n triÖt vai trß quan träng cña khoa häc kü thuËt vµ b¶o vÖ tµi nguyªn m«I tr­êng trong viÖc triÓn khai c«ng t¸c quy ho¹ch. - Tr­íc hÕt cÇn ®Èy m¹nh kh©u ¸p dông tiÕn bé kü thuËt s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp. + Lùa chän tËp ®oµn c©y thÝch hîp cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao cho ch­¬ng tr×nh trång c©y g©y rõng theo ph­¬ng ch©m “®Êt nµo c©y n©y”. §Æc biÖt, kh©u lùa chän gièng vµ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt trong viÖc trång vµ ch¨m sãc rõng. Chó träng kh©u chÕ biÕn vµ tiªu thô ®Ó gi¶I quyÕt ®Çu ra mét c¸ch æn ®Þnh ch¾c ch¾n cho ngµnh l©m nghiÖp víi c¸c s¶n phÈm nhùa th«ng, gç, quÕ… + Trong n«ng nghiÖp, tÝch cùc ®­a tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo viÖc chän bé gièng lóa vµ hoa mÇu phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña huyÖn, x©y dùng lÞch thêi vô vµ phæ biÕn s©u réng cho tõng ng­êi n«ng d©n, t×m kiÒm c¸c c©y trång vËt nu«I míi cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao ®Ó nh©n réng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ trong viÖc nu«I gia sóc gÝa cÇm vµ nu«I trång thuû s¶n. - Trong c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp: cÇn thay thÕ dÇn c¸c thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cò b»ng c«ng nghÖ thiÕt bÞ míi. Cã sù ­u tiªn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ víi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ míi. - Lu«n coi träng c«ng t¸c b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng b»ng viÖc truyÒn th«ng, phæ biÕn chÝnh s¸ch vµ b»ng c¸c quy ®Þnh cô thÓ d­íi luËt. 3.2.7 Tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch trªn c¬ së ho¹ch ®Þnh c¸c dù ¸n ­u tiªn ®Çu t­: Trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, tiÕn hµnh x©y dùng c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh cô thÓ vµ tiÕn hµnh quy ho¹ch chi tiÕt ®Ó triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t­. Nhu cÇu ®Çu t­ cho qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn lµ rÊt lín nªn nguån vèn huy ®éng cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt mét c¸ch hîp lý ®Ó ®Þnh ra c¸c dù ¸n ­u tiªn. Khi c¸c dù ¸n ­u tiªn ®­îc x¸c ®Þnh sÏ lµ c¬ së khoa häc vµ trë thµnh chñ tr­¬ng thèng nhÊt trong viÖc thùc hiÖn c¸c b­íc ®I cña c«ng t¸c quy ho¹ch. Thø tù ­u tiªn cÇn ®­îc bæ xung vµ ®iÒu chØnh ®Ó thÝch hîp víi nh÷ng t×nh thÕ ph¸t triÓn míi. Tõ thùc tÕ th­êng xuyªn tiÕn hµnh hoµn thiÖn quy ho¹ch cho s¸t víi t×nh h×nh míi trªn tinh thÇn mÒm dÎo, linh ho¹t, thiÕt thùc. Sauk hi ®­îc duyÖt c©n phæ biÕn quy ho¹ch còng nh­ c¸c quy ho¹ch chi tiÕt ®Ó nh©n d©n biÕt vµ thùc hiÖn. KÕt luËn Qu¸ tr×nh hoµn thiÖn quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi huyÖn Hoµnh Bå ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ l¹i c¸c nguån lùc vµ ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn, dùa vµo c¸c ®Þnh h­íng lín ®­îc x¸c ®Þnh trong c¸c B¸o c¸o cña §¶ng bé tØnh, §¶ng bé huyÖn Hoµnh bå ®Ó ®Æt ra ph­¬ng h­íng quy ho¹ch ®Õn n¨m 2010. Môc tiªu c¬ b¶n cña c«ng t¸c quy ho¹ch lµ: T¹o c¨n cø cho viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chñ tr­¬ng ph¸t triÓn, c¸c kÕ ho¹ch hîp t¸c vµ ®Çu t­, ®ãn tr­íc c¬ héi nh»m phèi hîp vµ hoµ nhËp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ vËn ®éng m¹nh mÏ cña TØnh Qu¶ng Ninh, cña vïng §«ng B¾c vïng ph¸t triÓn kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé vµ c¶ n­íc ®ång thêi Ngiªn cøu toµn diÖn, tËp trung lý gi¶I nh÷ng vÊn ®Ò then chèt trong quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc vµ c¸c nhiÖm vô then chèt. §ång thêi ®Ò xuÊt c¸c danh môc cÇn ®Çu t­ trong giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010, tÝnh to¸n, ®Æt ra c¸c gi¶i ph¸p nh÷ng b­íc ®i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña huyÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Õn nay nhiÒu chØ tiªu, môc tiªu ®Æt ra trong quy ho¹ch cÇn thiÕt ph¶i bæ sung, hoµn thiÖn ®Ó ph¸t huy lîi thÕ cña huyÖn; ®­a nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ lªn mét b­íc trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Tµi liÖu tham kh¶o 1.B¸o c¸o cña §¶ng bé tØnh Qu¶ng Ninh 2.B¸o c¸o cña §¶ng bé huyÖn Hoµnh Bå 3.M¹ng Internet 4. NghÞ quyÕt §¹i héi tØnh lÇn thø XII 5.NghÞ quyÕt §¹i héi tØnh lÇn thø XXI 6. NghÞ quyÕt §¹i héi ®¶ng bé huyÖn Hoµnh Bå lÇn thø XXII. 7. §iÒu chØnh, ®Þnh h­íng quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh Qu¶ng Ninh giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010 8. Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh vµ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi cña huyÖn. 9. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn Hoµnh Bå thêi kú 2000-2010 ®· ®­îc UBND tØnh phª duyÖt. 10.Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn Hoµnh Bå giai ®o¹n 2000-2005. 11.TuyÓn tËp tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam 12. §ç Do·n H¶i, Tr­¬ng Xu©n Khiªm – Quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi GTVT ViÖt Nam – 1995 tuyÓn tËp héi th¶o ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng – Héi x©y dùng ViÖt Nam. 13. Sè liÖu c¬ b¶n ®iÒu tra n«ng th«n cña côc thèng kª tØnh Qu¶ng Ninh n¨m 1995. 14. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n Qu¶ng Ninh thêi k× 1997 – 2010 cña së thuû s¶n th¸ng 4/1998. 15. B¸o c¸o quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai huyÖn Hoµnh Bå thêi k× 2003 – 2010. 16.Niªn gi¸m thèng kª huyÖn Hoµnh Bå n¨m 2005. 17. Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi thêi kú 2000-2010 cña c¸c huyÖn Yªn H­ng, Hoµnh Bå, V©n §ån, C« T«, Tiªn Yªn, Qu¶ng Hµ. 18. Tæng quan ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n Qu¶ng Ninh giai ®o¹n 1996-2010 19. HÖ thèng b¸o c¸o tæng kÕt n¨m vµ tæng kÕt 5 n¨m thêi kú 2000-2005 20. §Ò tµi tæng quan cña UBND tØnh vÒ: Khai th¸c sö dông ®Êt hoang ho¸ ven s«ng, ven biÓn vµ mÆt n­íc nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ vµ bè trÝ æn ®Þnh d©n c­ ®Õn n¨m 2000 vµ 2010 tØnh Qu¶ng Ninh, QuyÕt ®Þnh 2107 Q§/UB ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1996 Môc lôc ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12326.doc
Tài liệu liên quan